MSB muvazzaf astsubay alımı ilanı kılavuzu yayınlandı: TSK Personeltemin başvuru ekranı açıldı 2023

MSB muvazzaf astsubay alımı ilanı kılavuzu yayınlandı: TSK Personeltemin başvuru ekranı açıldı 2023

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine astsubay alımı yapılacağına yer verildi. İlanın başvuru bilgileri yazımızda.

Astsubay Alımı 7 Kasım 2023 13:47 3
MSB muvazzaf astsubay alımı ilanı kılavuzu yayınlandı: TSK Personeltemin başvuru ekranı açıldı 2023

Son dakika haberi: MSB astsubay alımı ilanı geldi.

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı resm iinternet adresi üzerinden yapılan son dakika açıklamasında muvazzaf astsubay alımı yapılacağına yer verildi. Peki astsubay alımı başvuru şartları nedir? TSK muvazzaf astsubay alımı başvuruları personeltemin sayfası üzerinden başladı.

"TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ 2023 YILI DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF ASTSUBAY ADAYI TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANMIŞTIR" başlığı ile yayınlanan son dakika açıklamasına baktığımızda alınacak astsubayların Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığında istihdam edileceğine yer verildi.

BOY KİLO ŞARTI

SPOR AŞAMASI NASIL OLACAK?

MEZUNİYET ŞARTI

Mezuniyet şartı tablosu yayınlandı. Ön lisans mezuniyet şartı için TIKLAYIN Lisans bölümleri için TIKLAYIN

KİMLER BAŞVURABİLİR?

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

(I) Türk vatandaşı olmak.
(II) Hakkında yedek subay/astsubay olamaz kararı bulunmamak.
(III) Askeri okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer
okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim
dışına çıkartma cezası almamış olmak.
(IV) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya
bunların adayı olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak.
(V) Sözleşmeli er/erbaş veya bunların adayı iken sözleşmesi idarece
feshedilmemiş olmak.
(VI) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle
çıkarılmamış olmak.
(VII)Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına
girmiş, zamanaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya
hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü
bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak.
(VIII)Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da
özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve
organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,
Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka
karşı işlenen suçlar ile yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek
amacıyla örgüt kurma, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma,
banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti,
uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya
uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde
kullanmak, gayri tabii mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma
suçlarından dolayı hakkında hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya
bu suçlar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma ya da kovuşturma devam
etmiyor olmak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
(IX) Genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve
benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak
ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserlerin, kaydedildiği materyale
bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari
soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak
veya bu işler nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi
hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak.
(X) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin
şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak.
(XI)Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında
çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak.
(XII)Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte
yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak.

(XIII)Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret,
mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun
148’inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak.
(XIV) 15 Nisan 2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk
Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği
Yönetmeliği’ne göre belirlenmiş tam teşekküllü bir hastaneden “Muvazzaf Astsubay Olur” kararlı
sağlık raporu almak.
(XV)Yapılacak kayıt kabul (fiziki değerlendirme), fiziki yeterlik testinde ve
mülakat sınavında başarılı olmak.
(XVI)Bakanlık tarafından sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonucunda
yayımlanan değerlendirme sıralamasında, önceden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunmak.
(XVII)Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
(XVIII) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi
görmemiş veya görmüyor olmak.
(XIX) Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî
güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla iltisakı ya da
bunlarla irtibatı olmamak,
(XX)Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
(XXI)Herhangi bir işte çalışmış veya halen çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden
müspet belge almak.
(XXII)Bakanlık tarafından belirlenecek diğer özel şartları taşıyor olmak.
(XXIII)Bu maddede belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları
anlaşılanların adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa askerî öğrencilikleri sona erdirilir.
 (b) 926 sayılı TSK Personel Kanunu, Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin
Yönetmeliği ile Fakülte ve Yüksekokullar Askerî Öğrenci Komutanlığı ve Öğrencileri ile Fakülte
ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara ve Astsubaylara İlişkin Yönetmelikteki diğer şartlara sahip
olmak.
(2) Sağlık ile İlgili Şartlar:
(a) Önceki seçim aşamaları ve Fiziki Yeterlilik Testinden başarılı olan adaylar,
15 Nisan 2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetleri,
Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde”
belirtilen ve Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili
Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir. Bu kapsamda adaylardan;
(İ) Muharip Sınıflar İçin; “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre
Değerlendirme Çizelgesi (1) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Astsubay Olur”,
(İİ) Yardımcı Sınıflar İçin; “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre
Değerlendirme Çizelgesi (2) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Astsubay Olur”,
kararlı sağlık raporu talep edilecektir.
 (İİİ) Tablo-2’de belirtilen Dz.K.K.lığı kadrolarından Motorcu, Seyir, Sonar,
Elektrik, Elektronik, Torpido, Bilgi Teknolojileri (İletişim) ve Güdümlü Mermi sınıflarına
başvuran adaylardan “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi
(1) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Astsubay Olur” raporuna ilaveten
“Denizaltıcı Olur” kararlı sağlık raporu talep edilecektir.

(b) Sağlık raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık
bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılırlar. İstenen raporu alamayan
adaylar seçim aşamalarından elenmiş sayılacaktır. Bu kapsamda;
(İ) En son adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren sağlık raporu işlemleri en
geç 45 gün içinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek itiraz/hakem hastaneye gitmesi üzerine
geçen süreler dahil) tamamlanacak, bu tarihten sonra Personel Temin Daire Başkanlığına ulaşan
sağlık raporlarına işlem yapılmayacak ve bu tarihe kadar raporu ulaşmayan, geç ulaşan, hatalı rapor
düzenlenen adayların adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve problemin
ilgili hastaneye başvurularak giderilmesi adayın kendi sorumluluğudur.
(İİ) Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık
Kurulu Kararı Bildirim Belgesi” geçerli kabul edilmeyecektir.
(İİİ) Hastaneler tarafından geçerli sağlık kurulu raporlarının sevk belgesinde talep
edilen şekilde düzenlenmemesinden, Personel Temin Daire Başkanlığına zamanında
ulaştırılmamasından ve posta gecikmelerinden Millî Savunma Bakanlığı sorumlu değildir.

Özel Şartlar:

(a) Adayların 15 Nisan 2020 tarihli ve 31100 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık
Yeteneği Yönetmeliği’nde” ve Bakanlıkça belirlenen boy ve kilo sınırlarında olmaları
gerekmektedir. (Adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-4’dedir.)

(b) TABLO-5’de belirtilen branşlarda fiziki yeterlilik testi ile mülakat sınavında
başarılı olmak,

(c) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilenlerden,
sözleşmesi kendi kusurları nedeniyle feshedilmiş olmamak, kendi isteği ile sözleşmesini
yenilememiş olmak veya ayrılmış olmak, halen sözleşmeli er olarak görevde olanlar için
başvuru tarihi itibariyle en az üç yıl görev yapmış olmak ve müteakip sözleşme süresi
içerisinde olmak,

(ç) Yedek Subay/Astsubaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil
amirinden, örneği TABLO-6’da bulunan “Muvazzaf Astsubay Olur” nitelik belgesini almış
olmak,

(d) Askerlik hizmetini 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak
yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-7’de
bulunan “Muvazzaf Astsubay Olur” nitelik belgesini almış olmak,

(e) Silahlı Kuvvetlerde devlet memuru ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar
için üç disiplin amirinden TABLO-8’de bulunan “Muvazzaf Astsubaylığa Layıktır” nitelik
belgesini almış olmak,

(f) Yedek Subay/Astsubay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların
bu görevlerinde aldıkları sicil notu, sicil tam notunun % 90 veya daha üstünde olmak

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

İlana başvurular az önce başladı.

Başvuru yapmak için tıklayın

Yukarıdaki linkten e devlet girişi yaparak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Kadın erkek diğer adaylarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (3)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 27 Gün Önce
Lise mezunu olmuyormu
Ziyaretçi 28 Gün Önce
Yaş ?
Ziyaretçi 28 Gün Önce
Lise mezunları başvurabilir mi?
;