MHP'den Adalet Hizmetleri Sınıfı kurulması için kanun teklifi: İşte tam metni

MHP'den Adalet Hizmetleri Sınıfı kurulması için kanun teklifi: İşte tam metni

Son dakika haberi: Adalet Bakanlığı bünyesinde Adalet Hizmetleri Sınıfı kurulması için MHP kanun teklifi verdi.

Siyaset 13 Ocak 2023 14:52 1
MHP'den Adalet Hizmetleri Sınıfı kurulması için kanun teklifi: İşte tam metni

MHP , Adalet Hizmetleri Sınıfı oluşturulması için kanun teklifi verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk 'ün imzası ile TBMM'ye bir kanun teklifi sunuldu. 14/7/1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne baktığımızda Adalet Bakanlığı bünyesinde Adalet Hizmetleri Sınıfı kurulması öngörülüyor. 

Teklifin özetinde Öztürk, "Teklif ile, Adalet Bakanlığı kadrolarında bulunan kamu görevlilerini kapsayan "Adalet Hizmetleri Sınıfı" oluşturulması amaçlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

GENEL GEREKÇE

Teklifin genel gerekçesi şu şekilde:

Ülkemizde kamu personel rejimi; sınıflandırma, kariyer ve liyakat olmak üzere 3 temel prensip
üzerinde şekillenmiştir. Bu temelde Türk kamu personel rejiminde, memurluk da bir meslek
olarak kabul edilmiştir.
Memuriyete atanma, görev ve yetkiler, hak ve yükümlülükler, aylık ve ödenekler, özlük işleri,
kanunla düzenlenmiş ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 1965 yılında yürürlüğe girmiştir.
657 sayılı Kanunun 3'üncü maddesinde devletin kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde
çalışan Devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara
ayırdığına vurgu yapılmakta; Kanunun 36. maddesinde kamu görevlilerinin 10 hizmet sınıfına
ayrılmaktadır. Zamanla kamu hizmetlerinin niteliğinin farklılaşması, ihtisaslaşmanın ortaya
çıkması ve aynı sınıf içinde farklı nitelik ve görevleri icra eden kamu personeli sayısının artması
sonucunda mevcut hizmet sınıflarına Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri
Sınıfı oluşturularak, 2016 yılında yapılan düzenleme ile kamu görevlileri 12 (on iki) hizmet
sınıfına ayrılmıştır.
Ancak özellikle Genel idare Hizmetleri (GİH) Sınıfı; farklı nitelik ve görevlerdeki personeli
aynı potada eriten bir sınıf özelliği kazanmıştır. Bu aksaklıkların giderilmesi için kamu personel
sistemi içindeki sınıfların daha dar tutulması, sınıf içinde toplanan hizmetlerde genel bir
benzerliğin bulunması hedeflenmelidir. Öte yandan dar kapsamlı hizmet sınıfları
oluşturabilmek için de öncelikli olarak hizmetlerin özelliklerinin belirlenmesi gerekmektedir.
Kamu görevlilerinin, kadroları dışında çalıştırılmasının önüne geçilmesi; memurların yapmakla
yükümlü oldukları işlerin yalnızca memurlar tarafından gördürülmesi ve birbirine eşit olan
işlerin tespit edilebilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmiş başta hizmetli,
memur ve teknisyenler olmak üzere, tüm kadro ve pozisyonların görev tanımlarının yapılarak
personelin yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi daha gelişmiş bir mevzuat görüntüsü
verecektir.
İyi bir sınıflandırma yapılmadan, nitelikli ve verimli işleyen çağdaş bir personel rejimi
kurulamayacağı unutulmamalıdır.
Bu kapsamda özellikle Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan personelin Genel İdare
Hizmetleri Sınıfı içinde değerlendirilmesinin, bu Bakanlığımızdaki işlerin nitelik, nicelik ve
personelde aranan özelliklerle çok da örtüşmediği zaman zaman kamuoyuna da yansımaktadır.
Bu nedenle kanun teklifimiz ile; ülkemiz kamu personel yönetimi için en çok şikâyet edilen
konulann başında olan görev gereklerinin ve göreve atanacaklarda aranacak niteliklerin
bilinmemesi veya adil bir biçimde uygulanmaması sorununu çözmek amacıyla Adalet
Bakanlığı personeli için 'Adalet Hizmetleri Sınıfı' oluşturulması öngörülmektedir.
Kanun teklifimiz ile hem Adalet Bakanlığı'nm işini kolaylaştırmak, hem de personel idaresi
birimlerini yoğun iş yükünden kurtarmak amaçlanmaktadır. Böylece Adalet Bakanlığı
bünyesinde özel şartlan karşılayan bir atama, yükselme ve terfi sistemine geçilmiş olacaktır.
Ayrıca görev gereklerinin belirlenmesi ile liyakat ve ehliyet gibi kriterler de öne çıkacaktır.
Tüm bunlara ek olarak kanun teklifimiz ile; personel alımının Bakanlığın gerçek ihtiyaçlanna
göre belirlenmesi, meslekte uzmanlaşmayı özendirmesi, meslek ölçütlerine bağlı güçlü bir
kadro sistemi olarak personelin Bakanlığa bağlılığını özendirmesi, düzenli yükselme imkânlan
sağlaması, bireysel geliştirme konusunda personeli teşvik etmesi hedeflenmiştir.

KANUN TEKLİFİNİN TAM METNİ

"14/7/1965 TARİH VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ"nin metni ise şu şekilde:

MADDE 1- 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 36'ncı maddesine "VAVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI" başlıklı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent
eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
"VI - ADALET HİZMETLERİ SINIFI
Bu sınıf Adalet Bakanlığı kadrolannda bulunan kamu görevlilerini kapsar."
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

NE OLACAK?

Teklif Plan ve Bütçe Komisyonuna geldi. Komisyona gelen teklif önümüzdeki günlerde gündeme alınmak için oylanacak. MHP tarafından sunulan teklifin gündeme alınması bekleniyor. Komisyonda görüşülecek teklif, oylma sonucu kabul edilmesi durumunda meclis genel kuruluna sevk edilir. Süreçten haberdar olmak için TIKLA İNDİR

Yorumlar (1)

Seç


Ziyaretçi 26 Gün Önce
typyede kanunteklifigelsin süreklilik istiyoruz