Kilis 7 Aralık Üniversitesi 50 KPSS ile Personel Alımı Yapacak

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 50 KPSS ile Personel Alımı Yapacak

Kilis 7 Aralık Üniversitesi bünyesine en az lise mezunu adaylar arasından sözleşmeli personel alımı yapılacak. İlan yazımızda.

Çalışma Hayatı 17.6.2022 09:33 0
Kilis 7 Aralık Üniversitesi 50 KPSS ile Personel Alımı Yapacak

Kilis 7 Aralık Üniversitesi personel alımı yapacak.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Bugün REsmi Gazete'de yayımlanan düzenlemede en az ortaöğretim mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. 

"Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 16 (on altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır." ifadeleri ile yayınlanan personel alımı duyurusuna baktığımızda başvuru bilgileri şu şekilde yer aldı:

BAŞVURU ŞARTLARI

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- Askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- 657 sayılı Kanun'un 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

- Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu (P93) puanı, ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları için ise 2020 KPSS (B) grubu (P94) puanı esas alınacaktır. Büro personeli kadrosuna başvuran adayların en az 60 (altmış) ve üzeri, teknisyen, koruma ve güvenlik ile destek personeli kadrolarına başvuran adayların ise en az 50 (elli) ve üzeri puana sahip olmaları gerekmektedir.

KADROLAR VE ÖZEL ŞARTLAR

BAŞVURU

İlana başvurular şahsen ya da posta yolu ile aşağıdaki kılavuzda yazan evraklarla birlikte yapılacak. 1 Temmuz'a kadar başvurular alınacak.

İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç