Kilis 7 Aralık Üniversitesi 31 personel alımı başvurusu başladı 2023

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 31 personel alımı başvurusu başladı 2023

Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında personel alımı yapılacağına yer verildi. İlanın başvuru bilgileri yazımızda.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 31 personel alımı başvurusu başladı 2023

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 31 personel alımı yapacak.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi personel alımı ilanı yayınlandı. Yayınlanan personel alımı ilanına baktığımızda başvuruların başladığına yer verildi.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Başvuracak adaylarda, aşağıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki
şartlar aranır.
3- Her hangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl
veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
5- Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6- 657 sayılı Kanun'un 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel
olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
10- Lisans mezunu olanlar için 2022 KPSS (B) grubu (P3) puanı, ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu
(P93) puanı, ortaöğretim (lise ve dengi) mezunları için ise 2022 KPSS (B) grubu (P94) puanı esas alınacaktır. Büro
personeli kadrosuna başvuran adayların en az 60 (altmış), tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik ile destek
personeli kadrolarına başvuran adayların ise en az 50 (elli) puana sahip olmaları gerekmektedir.
11- Yurt dışından alınmış olan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir
belgenin ibraz edilmesi zorunludur.
12- Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli pozisyonları için atanmaya hak kazanan adaylardan tam
teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınan sağlık kurulu (Heyet) raporu istenecektir.
13- Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli pozisyonları haricindeki atanmaya hak kazanan tüm adaylardan
tam teşekküllü Devlet Hastanelerinin uzman hekimlerinden alınan Görevini Devamlı Yapmasına Engel Olabilecek
Akıl Hastalığı ve Ruhsal Bozukluğu bulunmadığına dair rapor istenecektir.
14- Resmi Gazete'de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince yaptırılacak olan
arşiv araştırmasının/güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması gerekmektedir.

BAŞVURU

Başlama: 01/02/2023-Bitiş: 15/02/2023 tarihi mesai bitimine kadar alınacak.

İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç