Kamuya 4B'li 1755 personel alımı: Güvenlik, temizlik, şoför, büro memuru, mühendis, sağlık personeli...

Kamuya 4B'li 1755 personel alımı: Güvenlik, temizlik, şoför, büro memuru, mühendis, sağlık personeli...

Kamuya 4B'li birçok personel ve işçi alımı yapılacağı açıklandı. Yapılan personel alımlarının başvuru bilgileri yazımızda.

Kamuya 4B'li 1755 personel alımı: Güvenlik, temizlik, şoför, büro memuru, mühendis, sağlık personeli...

Güncel 4B personel alımı ilanları.

Kmauya 4B'li kadrolarda istihdam etmek üzere çok sayıda personel alımı yapılacağına yer verildi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında birçok kadroya alım yapıldığı bildirilirken alımların çoğunun üniversite hastanelerine yapıldığı görülüyor.

ALIM YAPILAN KADROLAR

Personel alımı yapılan kadrolar şu şekilde:

Güvenlik görevlisi

Temizlik personeli

Şoför

Sağlık personeli

Marangoz

Hasta bakıcı

Mühendis

Büro personeli

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlanlara başvuru yapacaklarda aranan genel şartlar şu şekilde:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olmak

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

- Türk Ceza Kanunu‟nun 53‟üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile; kasten iĢlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramıĢ olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, milli savunmaya karĢı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin ifasına fesat karıĢtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

- Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmıĢ yahut ertelemiĢ veya yedek sınıfa geçirilmiĢ olmak

- 657 sayılı Kanunun 53‟üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak 

- BaĢvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu Ģekilde istihdam edilenler, hizmet sözleĢmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleĢmelerinin feshedilmesi veya sözleĢme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleĢmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleĢmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak

Söz konusu alımda mülakat olmayacak. Adaylar KPSS puan üstünlüğüne göre atanacak.

İLANLAR

İlanlar ise şu şekilde:

Mersin Üniversitesi personel alımı ilanı için TIKLAYIN
ODTÜ personel alımı ilanı için TIKLAYIN
Samsun Üniversitesi personel alımı ilanı için TIKLAYIN
Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı ilanı için TIKLAYIN
Dokuz Eylül Üniversitesi personel alımı ilanı için TIKLAYIN
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi personel alımı ilanı için TIKLAYIN
Balıkesir Üniversitesi personel alımı ilanı için TIKLAYIN
İZmir Katip Çelebi Üniversitesi personel alımı ilanı için TIKLAYIN
Necmettin Erbakan Üniversitesi personel alımı ilanı için TIKLAYIN
Necmettin Erbakan Üniversitesi iptal duyurusu için TIKLAYIN
Bursa Uludağ Üniversitesi personel alımı ilanı için TIKLAYIN
Balıkesir Üniversitesi personel alımı ilanı için TIKLAYIN
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personel alımı ilanı için TIKLAYIN
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi personel alımı ilanı için TIKLAYIN
Galatasaray Üniversitesi personel alımı ilanı için TIKLAYIN
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi personel alımı ilanı için TIKLAYIN
Harran Üniversitesi personel alımı ilanı için TIKLAYIN
Mardin Artuklu Üniversitesi personel alımı ilanı için TIKLAYIN

Kadın erkek adaylar burada >  TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)

Seç