Yeni kanun teklifi: 20 bin öğretmen alımında 2021 KPSS ÖABT de geçerli olsun
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Yeni kanun teklifi: 20 bin öğretmen alımında 2021 KPSS ÖABT de geçerli olsun

Yeniden Refah Partisi tarafından verilen kanun teklifinde 20 bin öğretmen alımında 2021 KPSS'nin de geçerli olması istendi.

KPSS 9 Mayıs 2024 0
Yeni kanun teklifi: 20 bin öğretmen alımında 2021 KPSS ÖABT de geçerli olsun

20 bin öğretmen atamasına 2021 KPSS ile de başvuru olsun şeklinde kanun teklifi geldi.

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekir verdiği kanun teklifinde öğretmen atamasınına değindi ve yapılacak öğretmen alımında 2021 KPSS'nin de dahil edilmesini, başvurunun bu puan ile de yapılmasını istedi.

Teklifin özetinde şu ifadelere yer verildi: "Teklif ile, Milli Eğitim Bakanlığına resmi eğitim kurumları bünyesinde görev yapmak üzere yapılacak sözleşmeli öğretmen atama işleminde 2021 yılı KPSS puanlarının da dahil edilerek ilgili kadrolara atanmaların yapılması amaçlanmaktadır"

Söz konusu kanun teklifinin tam metni şu şekilde:

6 Kasım 2019 tarihli, 1753 Karar sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 2 sene geçerliliği olan
KPSS puanlan, Öğretmen Atamaları özelinde 1 yıla indirilmiştir.
Bu düzenleme ile öğretmen adaylannın sahip olduğu KPSS puanlanm sadece kendi geçerlilik
döneminde kullanmalan amaçlanmış, diğer bir ifadeyle ' Karma Atama ' diye tabir edilen ve
puanların değerlendirilmesi noktasında birtakım haksızlıklara sebebiyet veren uygulamanın önüne geçilmiştir.

8 Eylül 2021 tarihinde Ek 14.961 atama kontenjam Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
duyurulmuştur. O tarihte öğretmen atamalan hususunda geçerli olan tek sınav puanı 2020 KPSS
olduğu halde, henüz sınav puanlan açıklanmamış olan 2021 KPSS de mevzubahis ek atamaya
dahil edilerek 2020 KPSS puanlı adaylar için telafisi imkansız bir haksızlık ve mağduriyet ortaya çıkarmıştır.

Diğer bir ifade ile 2020 KPSS ye ait olan 14.961 ek atama kontenjam, henüz puanları bile olmayan
bir gruba yani 2021 KPSS grubuna tahsis edilmiştir.
Sınavın zorluğu, teknik yapısı farklı olan iki ayrı sınav tek bir sınavda değerlendirildiği için o
dönemde yeni açıklanacak olan 2021 KPSS puanları sıralama bazmda üstün gelerek,
kontenjanların yüzde 95'lik kısmım kapsamıştır.
Sonrasında oluşan tabloda söz konusu 14.961 ek öğretmen atamasında 2020 KPSS puanı ile sadece
934 kişi atanabilmiş ve haklı beklentileri karşılanmayan 14.027 aday mağdur edilmiştir. Branşların
çoğımda 2020 KPSS sınav puanı ile tek bir öğretmen ataması dahi yapılmamıştır. Nihayetinde
14.027 öğretmen adayı, aileleriyle beraber 100 Bin kişi mağdur olmuştur.

Her şeyden önce yönetmelik hükümlerine göre karma usulde bir atama yapılması mümkün
değildir. Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel
Yönetmelik Hükümlerinin KPSS'nin Geçerlilik Süresi başlıklı 11. Maddesine göre;
"KPSS, sonuçlarm açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir.(Ek cümle:RG7/l 1/2019-
30941-C.K.-1753/1 md.) Ancak, öğretmen adayları için ^SS'de elde edilecek puanın geçerlilik
süresi bir yıldır. (Mülga cümle: RG-15/8/2018-30510 — CK-25/1 md.) (...) Yeni bir sınavın
yapılamaması durumunda ise sınav sonuçlan, bir sonraki sınav sonuçlarımn açıklanmasına kadar
geçerli olmaya devam eder."
7 Kasım 2019 yılında eklenen ek cümle ile öğretmen adaylan için KPSS'de elde edilecek puanın
geçerlilik süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. Bu eklenen hüküm ile karma bir atama yapılmasmm
önüne geçmesi amaçlanmıştır.
Nitekim 2018 yılında 2 yıl olarak belirlenen bu süre uygulamada çokça tartışılmış ve hak
mağduriyeti yaşanmaması açısından 2019 yılında eklenen cümle ile öğretmen adayları açısından
bu süre 1 yıl olarak belirlenmiştir.
Açık yönetmelik hükmüne rağmen, 2020 yılı ve 2021 KPSS sınavına girmiş tüm öğretmen
adaylarının karma bir şekilde atanmış olması alınan bu kararın hukuka uygun nitelikte olmadığım
göstermektedir.

14.961 Sözleşmeli Öğretmen Atanacağına İlişkin Karar Milli Eğitim Bakanlığı resmi sitesinde 9
Eylül 2021 tarihinde ilan edilmiştir. 2021 yılı KPSS sonuçları ise 16 Eylül 2021 tarihinde
açıklanmıştır. Kararın yayınlandığı tarihte henüz 2021 yılı KPSS sonuçları açıklanmadan bu
sınava girmiş olan adayların da başvuru yapabileceğinin açıklanması da aynı şekilde atama
usulüne aykırı yapılmıştır.

Belirtilen sebeplerle,
Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan 14.961 öğretmen alımı;
- Karma alımı yasaklayan Yönetmelik hükümlerine rağmen 2020 ve 2021 puanlarım kapsayan
karma usulde yapılmıştır.
- Henüz 2021 puanları açıklanmadan, 2021 yılında sınava girenlerin de bu alıma dahil edilmiş
olması sebebiyle hukuka aykırılık teşkil etmiştir.
Karma atama modeli şeklinde alınan karar Anayasa'nm temel ilkeleri ile de uyuşmamaktadır.
Anayasa'mn 48. Maddesine göre "Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine
sahiptir."
Diğer yandan Anayasamn 10. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen eşitlik ilkesine göre; '. "Herkes,
dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım
gözetilmeksizin kanım önünde eşittir" hükmü yer almaktadır. Ayrıca, Anayasamn 10. maddesinde
ifadesini bulan eşitlik ilkesi, birbiriyle aynı hukuki durumda olanlara veya olması gerekenlere ayn
kuralların uygulanmasım ve ayncahklı kişi ve topluluklarm yaratılmasını engellemektedir. Oysaki
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yönetmeliğe ve hukuka aykırı olarak alman karar sonucunda
aym durumda olmayan kişilere aym kurallar uygulanmaktadır.

2020 ve 2021 yıllan KPSS sınavlarında standart sapmalar ve taban puanlarda farklılıklar
bulunmaktadır. Bölümler arası yığılma puanlarında da farklılıklar bulunmaktadır. Somut olarak
ifade etmek gerekirse, 2020 yılında 80 adet net soru yapmış olan bir aday ile 2021 yılında 80 adet
net soru yapmış olan adayın sıralamalan aynı olmamaktadır. Çünkü 2020 yılında sınava giren
adaylann sayısı ile 2021 yılında sınava giren adayların sayısı aym değildir. Hatta daha çok soru
yapmış olan bir aday 2021 yılında daha az soru yapmış bir adayın puan sıralamasımn çok altında
olabilmektedir. Bu durum ise eşit konumda olmayan kişilere aynı bir hukuk kuralının uygulanması
sonucu ortaya çıkmaktadır ki, bu ise açıkça Anayasa'ya aykırıdır.

2021 yılı KPSS sonuçları ise 16 Eylül 2021 tarihinde yani alım ilamndan bir hafta sonra
açıklanmıştır. Kararın yayınlandığı tarihte henüz 2021 yılı lO^SS sonuçlan açılanmadan bu sınava
girmiş olan adayların da başvuru yapabileceğinin açıklanması da aym şekilde atama usulüne
aykırıdır. Henüz açıklanmayan ve daha önce bir elemeye tabi tutulmamış 2021 puanı olan
adayların önceden ilan edilen bir atamaya dahil edilmesinde hukuka uyarlık yoktur.
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde, 2024 yılı MEB atama takvimi kapsamı dışında tutularak söz
konusu atama sonucu mağdur olan aday sayısı kadar "ek kadro" temini ve 2021 puanıyla ataması
yapılan adaylarla aym branşlarda ve aynı puana sahip 2020 KPSS puanı olan ve atama başvurusu
yapmış olan adayların göreve başlatılmalan ve mağduriyetlerin sonlandırılması sağlanmalıdır.

KANUN TEKLİFİNİN TAM METNİ ŞU ŞEKİLDE:

ÖZEL BARINMA HİZMETİ VEREN KURUMLAR VE BAZI DÜZENLEMELER
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı
Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 17- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlannda görev
yapmak üzere ek 4 üncü madde doğrultusunda ve 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Bakanlığın Eylül 2021 yılı Sözleşmeli
Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusunda belirtilen şartlara göre yapılan sözleşmeli öğretmen
atama işleminde, 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı puamna göre başvurup
ataması yapılmayanlardan; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde öngörülen genel şartlar ile
öğretmenliğe atanabilmek için aranan özel şartları taşımaları ve Kamu Personel Seçme Smavında
Bakanlıkça belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla, bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde başvuranlar, Bakanlıkça belirlenecek usul ve
esaslar çerçevesinde ek 4 üncü madde uyarınca öğretmen unvanlı vize edilmiş pozisyonlarda
sözleşmeli personel olarak istihdam edilebilir."
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkam yürütür.

NASIL OLACAK?

Önümüzdeki günlerde kanun teklifinin gündeme alınıp alınmayacağı komisyonda görüşülecek. Ancak finans7 olarak beklentilerimize göre kanun teklifinin gündeme alınmasının zor olduğu görülüyor.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç