Bitlis Eren Üniversitesi mülakatsız 10 personel alımı yapacak 2023

Bitlis Eren Üniversitesi mülakatsız 10 personel alımı yapacak 2023

Bitlis Eren Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında en az ortaöğretim mezunlarından alım yapılacağına yer verildi.

Bitlis Eren Üniversitesi mülakatsız 10 personel alımı yapacak 2023

 Bitlis Eren Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak.

Bitlis Eren Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve üniversite bünyesine en az ortaöğretim mezunları arasından sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puanı ile yapılacak söz konusu personel alımında adaylar teknisyen, büro personeli, spor uzmanı, aşçı, aşçı yardımcısı ve şoför kadrolarında istihdam edilecek.

Düşük KPSS puanı ile ikamet şartı olmadan ve mülakatsız, puan sıralamasına göre yapılacak alımda başvuru bilgileri finans7.com'da.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlanın başvuru şartları şu şekilde:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
- 657 sayılı Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler
hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istiham edilemezler.
- KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2022 KPSS P3 puanı, Ön Lisans mezunları için 2022
KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından
gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli
olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek
taraflı olarak feshedilir.
- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması
yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna göre sözleşme imzalanacaktır.
Özel Şartlar:
- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak ve belgelendirmek (Asil listeye
giren adayların atama için bu belgeleri ibraz edecekleri zaman belgelerin geçerlilik sürelerinin dolmamış
olması gerekir).
- Koruma ve Güvenlik Görevlisi 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak.
- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların
sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
- Adayın bilgi ve tecrübe düzeyini gösterir sertifika ve sair belgelere sahip olmak. 

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklarla birlikte üniversiteye şahsen yapılacak:

1- Fotoğraflı başvuru formu
2- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi.
3- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
4- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı örneği (e-Devletten alınabilir).
5- 2022 Yılı KPSS sınav sonuç belgesi (Barkod sorgulaması yapılacaktır).
6- Başvurulan unvanda isteniyorsa iş tecrübesini gösterir onaylı belge.
7- Sabıka Kaydı/Adli Sicil Belgesi (E-devletten temin edilebilir.)
8- Askerlik Durum Belgesi(E-devletten temin edilebilir.)
9- Onaylı Hizmet Belgesi.

28 Mart tarihine kadar başvurular, ) Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rahva Yerleşkesi BİTLİS adresine şahsen yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:
 Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas
alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim
edilecek yer ve zaman başvuru bitimi tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin
http://www.beu.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
 Atanmaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde (son gün
mesai saati) bitimine kadar Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen
başvuru yapması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuru yapmayan adaylar atama hakkından feragat
etmiş sayılacaktır.
 Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine
yedeklerden sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
 Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecek
olup idaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
edilecektir.
 Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum
tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
 Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya
aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedekler sırası ile çağırılacaktır.
 İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
 Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır.
 Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
NOT: Atamaya hak kazanan asil ve yedek adaylardan atamaya esas olmak üzere tam teşekküllü hastaneden
sağlık raporu istenecektir.
Adres : Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Rektörlük Binası
Rahva Kampüsü Bitlis – Türkiye
Detaylı Bilgi İçin : 0434 222 00 00
Dahili : 1502 – 1504 – 1516
Mail Adresi : tsayin@beu.edu.tr

Yorumlar (0)

Seç