Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Son dakika haberi: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı personel alımı yapacak. İşte başvuru bilgisi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı personel alımı yapacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bünyesinde çalıştırmak üzere en az lisans mezunları arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. Yayımlanan ilana baktığımızda alımların 14 Kasım tarihi ile başladığı görülüyor. Biz de finans7 olarak bu yazımızda başvuruya ilişkin detaylara yer verdik.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Mavi Kart sahibi veya yabancı uyruklu olmak.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.

a) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

c) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak (Mavi Kartlı veya yabancı uyruklu adaylar bu şarttan muaftır.).

ç) 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

3- Yurt içi veya yurt dışındaki üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren bölümlerinden mezun olmak.

4- 01.01.1979 ve sonrası doğumlu olmak.

5- Başvuru yapılacak pozisyon için Tablo-1’in “Aranan Özel Nitelikler” başlığında belirtilen niteliklere sahip olmak.

6- Başvuru yapılacak pozisyon için Tablo-1’de belirtilen yabancı dillerden birinden;

a) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nda (YDS) en az (B) düzeyinde puan almak ya da buna denk kabul edilen yabancı dil bilgisine sahip olmak (YDS
denkliğinde, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan güncel tarihli “Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanı” baz alınacaktır. Yabancı dil
belgesinin geçerlilik süresi 5 yıl olup, sürelerin hesaplanmasında bu ilan kapsamındaki ilk başvuru tarihi esas alınacaktır.) veya

b) İlgili dilin resmi dil olarak kabul edildiği ülkede, ilgili dilde eğitim veren eğitim kurumlarından lisans veya doktora diploması almış olmak veya

c) YDS denkliği bulunmayan veya YDS’de yer almayan diller için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmak.

7- Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle sözleşmesi kurumlarınca feshedilenler ile sözleşme dönemi içerisinde hizmet sözleşmesini tek taraflı feshedenlerin, başvuru tarihi itibarıyla bir yıllık bekleme süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Ancak, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 1. maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine göre sözleşmesini tek taraflı feshedenler söz konusu bir yıllık bekleme süresi şartına tabi değildir.

BAŞVURU

Adaylar başvurularını, Başkanlığın internet sitesindeki başvuru linki aracılığıyla T.C. kimlik numarası ve E-Devlet şifresi ile giriş yapacakları başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır. 

Finans7.com I Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


;