Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Yozgat Bozok Üniversitesi en az lise mezunu adaylar arasından personel alımı yapacağını açıkladı. İlan başvuru detayları yazımızda.

Sözleşmeli Personel Alımı 10 Şubat 2023 00:24 2
Yozgat Bozok Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Yozgat Bozok Üniversitesi personel alımı yapacak.

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında fakrlı kadrolarda çalıştırmak üzere sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Büro personeli, temizlik personeli ve güvenlik görevlisi kadrolarına, en az lise mezunları arasından yapılacak personel alımında başvuru bilgileri ve detayları finans7.com'da.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen Ģartları taĢımak,
2- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiĢ olmak. (Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı
esas alınacaktır.)
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaĢlılık aylığı almıyor olmak,
4- BaĢvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,
5- ÇeĢitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamıĢ olmak,
6- Güvenlik SoruĢturması ve/veya ArĢiv AraĢtırmasının olumlu sonuçlanması
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu Ģekilde istihdam edilenler, hizmet sözleĢmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleĢmelerinin feshedilmesi veya sözleĢme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleĢmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleĢmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun
hareket etmiĢ olmak.

BAŞVURU

Başvurular Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığı’na şahsen yapılacaktır. (Adres: Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü Ġdari Birimler Binası Personel Daire BaĢkanlığı Merkez/YOZGAT) adresine 10/02/2023-24/02/2023 Cuma günü saat 17.00’a kadar başvurular aşağıdaki evraklarla yapılacak:

1- Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi,
2- KPSS Sonuç Belgesi (üzerinde kontrol kodunun bulunması gerekmektedir.)
3- Bir adet vesikalık fotoğraf. (son altı ay içinde çekilmiĢ),
4- SözleĢmeli Personel BaĢvuru Formu ( www.bozok.edu.tr ) ilan duyurusundan temin edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup teslim edilecektir.
5- BaĢvurulan unvanda eğitim belgesi veya sertifika istenmiĢ ise fotokopisi,
6- BaĢvurulan unvanda çalıĢma Ģartı (tecrübe/deneyim) istenmiĢ ise; SGK Hizmet Döküm Belgesi ve alanında çalıĢtığına dair çalıĢma belgesi. ÇalıĢma
belgesinde iĢyeri SGK sicil numarası ile o iĢyerinde yaptığı iĢ açıkça yazılı olmak zorundadır. ÇalıĢma belgesini veren iĢyeri ile sigorta primini yatıran iĢyerinin
aynı olması gerekmektedir.
7- BaĢvuru iĢlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleĢtirme iĢlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir. Belgelerinin aslını getirmeyenlerin iĢlemleri
yapılmayacaktır.
****Tartılma ve ölçülme çıplak ayakla olmak kaydıyla Sağlık KuruluĢlarından belgelendirilmelidir. (Ġlk BaĢvuru yapıldığında Koruma ve Güvenlik Görevlisi
unvanı için talep edilmektedir.)
****Görevini devamlı yapmasına engel teĢkil edecek sağlık problemi bulunmadığını tam teĢekküllü bir sağlık kuruluĢundan aldığı sağlık kurulu (heyet) raporu
ile belgelendirmek. (Atanmaya hak kazanma durumunda Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için talep edilecektir.)

İlan metni için TIKLAYIN

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (2)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 17 Ay Önce
Bayan alım varmı
Ziyaretçi 17 Ay Önce
Lise ve lisans şartı isteniyor hemde kpss isteniyor ben kpss girdim ama puanım hesaplanmadı o yüzden başvuru yapamıyorum 1 senedir bekliyordum hayel kırıklığı yaşadım keşke kpss şartını iptal etseler 3 senedir giremiyorum özel güvenlik kartım var silahlı Silahsız çok üzüldüm