Yeni kanun teklifi geldi: 30 yaş altı çiftçilere sigorta desteği
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Yeni kanun teklifi geldi: 30 yaş altı çiftçilere sigorta desteği

TBMM'ye gelen kanun teklifine baktığımızda 30 yaş altındaki çiftçilere sigorta desteği hedeflendi. İşte gelen kanun teklifi.

Emekli Haberleri 12 Şubat 2024 0
Yeni kanun teklifi geldi: 30 yaş altı çiftçilere sigorta desteği

Serkan Sarı meclise sundu.  30 yaş altı çiftçilerden sigorta primi alınmasın.

Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı tarafından TBMM'ye bir kanun teklifi geldi. Gelen kanun teklifine baktığımızda önemli bir çiftçilik düzenlemesi yapılması planlandığı görülüyor.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin özetine baktığımızda özetinde şu ifadelere yer verildi:

"Teklif ile; tarımsal faaliyette bulunan 30 yaş altındaki sigortalılara sosyal güvenlik prim desteği sağlanması amaçlanmaktadır"

Kanun teklifinin gerekçesi şu şekilde:

"Anayasa, Tarım, Hayvancılık ve Bu Üretim Dallarında Çalışanların Korunması
başlıklı 45 inci maddesi ile tarımsal faaliyette bulunan vatandaşlarımızın devlet tarafından
korunmasım hüküm altına almıştır.

Stratejik sektörlerden biri olan tarım aym zamanda önemli bir istihdam alanıdır. Ancak
son yıllarda Türkiye'de tanmdan geçinen kişi sayısı gittikçe azalmaktadır. Bununla birlikte
tarım ve hayvancılıkla uğraşan nüfus yaşlanmaktadır. Gençler de tarımdan uzak durmaktadır.

TZOB verilerine göre, Türkiye'de güncel çiftçi sayısı yaklaşık 5.162,000'dir. Verilere
göre, çiftçi sayısımn %3,8'i 25-32 yaş arasında, %ri 18-24 yaş arasındadır. Türkiye'de 18-32
yaş arasında çiftçilik yapanların oranı toplam çiftçilik yapanlar içinde % 4,8'e tekabül
etmektedir.

Kırsal bölgelerimiz tarım ve hayvancılığa dayalı ekonomik yapıya sahiptir. Bu
bölgelerimizde sosyo-ekonomik hayat ve gelişmeler tarımın bir parçasıdır. Bu bölgelerdeki
tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yapısı ve geçimini tarımdan sağlayanların yaşam
standartlannın temel belirleyicisi olarak tarımı ön plana çıkarmaktadır.

Kırsaldan göçün temel nedeni tanm politikalarının yanlış uygulanmasıdır. Üretim
maliyetleri mevcut çiftçimizi tarım ve hayvancılığa küstürürken gençler için de cazip olmayan
bir sektöre dönüştürmüştür. Bu durumun önlenmesi için, genç nüfusun çiftçiliğe özendirilmesi
ulusal ve bölgesel bir takım önlemler alınmalıdır.

Bu Kanun teklifi, tanm sektöründe faaliyet gösteren 30 yaş altındaki gençlere sosyal
güvenlik prim desteği sağlamayı hedeflemektedir"

KANUN TEKLİFİNİN TAM METNİ ŞU ŞEKİLDE:

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1-5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Sl'inci
maddesi l'inci fıkrası j) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir:
"1) Bu Kanunun, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi 4) alt bendi
kapsamındaki sigortalılık başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşım
doldurmamış sigortalıların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, 9 puanlık
kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır."

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç