Yahşihan Belediyesi memur alımı başvurusu başladı

Yahşihan Belediyesi memur alımı başvurusu başladı

Son dakika haberi: Yahşihan Belediyesi memur alımı başvuru ekranı açıldı ve başvurular alınmaya başlandı. Peki başvuru şartları nedir?

Yahşihan Belediyesi memur alımı başvurusu başladı

Son dakika haberi: Yahşihan Belediyesi memur alımı başvurusu başladı: İşte başvuru formu.

Yahşihan Belediyesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 2023 yılı memur alımı başvurusunun başladığına yer verildi. KPSS puanı ile en az lise mezunları arasından yapılacak memur alımında başvuru bilgileri finans7.com'da.

Memur, anbar memuru, hizmetli, tekniker, gassal, tahsildar, mühendis, ekonomist, veznedar, muhasebeci ve bilgisayar işletmeni kadrolarına yapılacak memur alımında başvurular bugün alınmaya başladı. ADayların 20 Eylül tarihine kadar başvurusunu yapması gerekmektedir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

55 KPSS ile yapılacak memur alımında başvuru genel şartları şu şekilde:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu'nun 40'ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara
sahip olmaları gerekmektedir.

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten İşlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle İlgisi bulunmamak veya askerlik çağma
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

- İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle
ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve alım yapılacak unvanın
karşısında belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak.

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.

- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun
nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

- Bilgisayar İşletmeni kadrosu için; Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni
sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki evraklar ve başvuru formu ile belediyeye yapılacak. Adaylar başvurularını şahsen, posta yolu ile ya da evrakların mail yolu ile gönderilmesi şeklinde yapabilecek.
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet'ten alınan kare
kodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM'nin web sitesinden alınan doğrulama barkotlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
Belediyemizce tasdik edilebilir),
h) 3 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
i) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna başvuru yapacak olan adaylar için, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı
bilgisayar işletmeni sertifikasının veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü
gösteren transkript belgesi aslı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik
edilebilir)
j) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi. (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca
bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
k) Başvuru formu

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 18/09/2023-20/09/2023 tarihleri arasında (yapılacak
başvuruların mesai günlerinde ve saat 08.00-17.00 saatleri arasında olması şartıyla), Yahşihan
Belediye Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Emirler Mahallesi Cumhuriyet
Caddesi No:80 Yahşihan/KIRIKKALE adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile
başvuruda bulunmaları gerekmektedir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu
olmayacaktır.)
a) Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri
içerisinde Belediyemizin insankaynaklari@yahsihan.bel.tr mail adresine başvuru
yapabileceklerdir,
b) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru formu için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç