Uzlaştırmacı ücretleri açıklandı: İşte 2024 yılı uzlaştırma asgari ücret tarifesi açıklandı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Uzlaştırmacı ücretleri açıklandı: İşte 2024 yılı uzlaştırma asgari ücret tarifesi açıklandı

Son dakika haberi: 2024 yılı uzlaştırmacı asgari ücret tarifesi açıklandı. İşte uzlaştırmacıların alacağı para.

Uzlaştırmacı ücretleri açıklandı: İşte 2024 yılı uzlaştırma asgari ücret tarifesi açıklandı

Son dakika: 2024 yılı uzlaştırmacı asgari ücret tarifesi açıklandı.

31 Aralık 2023 tarihli Resmi gazete sayısında karar yayınlandı. Yayınlanan karara baktığımızda 2024 yılı uzlaştırmacı asgari ücret tarifesine yer verildiği görüldü.

Yayınlanna yeni tarifeye baktığımızda uzlaştırma sürecinin teklif aşaması olumsuz olursa 590 lira ile 885 lira arasında para alınacak.

2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 1775 ile 2375 lira arasında para alınacak. 4-5 kişide ücret 2375 lira ile 2965 lira arasında olacak. 7-9 kişide 2965-3560 lira alınacak. 10 kişi ve daha fazla kişide ise 3 bin 560 lira ile 4155 lira arasında para alınacak.

Uzlaştırma süreci olumsuz olursa 2-3 kişiden 885 ile 1180 lira alınacak. 4-6 kişide 1180 lira ile 1480 lira arası para alınacak. 7-9 kişide 1480 lira ile 1775 lira arası para alınacak. 10 kişiden fazla olursa 1775 lira ile 1070 lira alınacak.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararın tam metni şu şekilde:

2024 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen uzlaştırmacılara ödenecek meblağ ile ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tarife Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uyarınca uzlaştırmacılara ödenecek meblağı kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tarife, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253 üncü maddesi ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 41 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uzlaştırma ücretinin sınırları

MADDE 4- (1) Uzlaştırma ücreti, uzlaştırmacının şüpheli veya sanık ile mağdur veya suçtan zarar görenin yaşı, eğitimi, sosyal ve ekonomik durumu gibi belirgin farklılıklarını değerlendirmede ve tarafları uzlaştırmadaki becerisi, süreçte gösterdiği gayret, taraf sayısı, uyuşmazlığın kapsam ve niteliği dikkate alınarak bu Tarifede gösterilen alt ve üst sınırlar arasında belirlenir.

(2) Birden fazla uzlaştırmacının görevlendirildiği hâllerde uzlaştırma ücreti bu kişilere ayrı ayrı ve eşit olarak ödenir.

Uzlaştırma ücretinin ödenmesi

MADDE 5- (1) Görevlendirilen uzlaştırmacı için belirlenen ücret, uzlaşmanın teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde teklif formu ve eklerinin tesliminden, teklifin kabulü hâlinde ise uzlaştırma süreci sonunda düzenlenecek raporun ibrazından sonra makûl süre içinde uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından sarf kararı ile ödenir.

Uzlaştırmacı giderleri

MADDE 6- (1) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uyarınca mutat olan taşıta göre yapılan zorunlu yol giderleri dâhil olmak üzere masraflar, 8 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirlenen miktarın alt sınırını geçmeyecek şekilde uzlaştırmacıya ayrıca ödenir.

Uygulanacak tarife

MADDE 7- (1) Uzlaştırma ücretinin takdirinde uzlaştırma raporunun tamamlandığı tarihte yürürlükte olan Tarife esas alınır.

Tarife

MADDE 8- (1) Bu Tarifeye göre verilecek uzlaştırmacı ücretleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Uzlaştırma sürecinin teklif aşamasında olumsuz sonuçlanması hâlinde; 590-885 TL,

b) Uzlaştırma sürecinin olumlu sonuçlanması halinde;

1) 2-3 kişinin uzlaştırılması durumunda 1.775-2.375 TL,

2) 4-6 kişinin uzlaştırılması durumunda 2.375-2.965 TL,

3) 7-9 kişinin uzlaştırılması durumunda 2.965-3.560 TL,

4) 10 ve daha fazla kişinin uzlaştırılması durumunda 3.560-4.155 TL,

c) Uzlaştırma sürecinin olumsuz sonuçlanması hâlinde;

1) 2-3 kişinin taraf olması durumunda 885-1.180 TL,

2) 4-6 kişinin taraf olması durumunda 1.180-1.480 TL,

3) 7-9 kişinin taraf olması durumunda 1.480-1.775 TL,

4) 10 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda 1.775-2.070 TL,

arasında ücret ödenir.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç