Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KPSS'siz İşçi, KPSS ile Memur Alımı Yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KPSS'siz İşçi, KPSS ile Memur Alımı Yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan son dakika açıklamasında en az lise mezunu adaylar arasından personel alınacağına yer verildi.

Kariyer Kapısı 28 Kasım 2022 09:12 0
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KPSS'siz İşçi, KPSS ile Memur Alımı Yapacak

Ulaştırma Bakanlığı KPSS'siz işçi, 80 KPSS ile memur alıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından iki ilan yayımlandı ve farklı kadrolarda istihdam etmek üzere işçi iel personel alımı yapılacağına yer verildi. 

MEMUR ALIMI ŞARTLARI

Ulaştırma Bakanlığı memur alımında şartlar şu şekilde:

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren üniversitelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt
içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının yukarıdaki tabloda belirtilen ilgili öğrenim dallarından mezun olmak,
3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme
Sınavından yukarıdaki tabloda belirtilen puan türünden en az 80 puan almış olmak,
4)Yukarıdaki tabloda belirtilen geçerli Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanı veya dil yeterliliği bakımından en az aynı seviyede olmak
üzere ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka belgeye sahip olmak (YÖKDİL kabul edilmeyecektir.),
5) Sınavın yapılacağı 2023 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru adresi: Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı

İŞÇİ ALIMI

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya
İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2) 18 yaşını tamamlamış olmak,
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya
karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak,
4) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
6) Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,
7) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
ÖZEL ŞARTLAR
1) Öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.
2) Alınacak işçi personelin deneme süresi en çok 60 (altmış) gün olup, deneme süresinde başarısız olanların iş akitleri bildirim
süresine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir.
3) Adaylar, vardiyalı çalışacağından vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması gerekmektedir.
4) Adayların her türlü iklim ve yolculuk şartlarına elverişli olmaları ve görevlerini sürekli yapmaya ve görev gereği seyahat etmeye
engel olabilecek hastalık ve engelinin bulunmaması gerekmektedir.
5) Diğer hususlarla ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem tesis edilecektir.
6) Adayların, başvurunun son günü itibariyle aşağıda yer alan tabloda, başvuruda bulunduğu unvana ait öğrenim durumu ve tercih
ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşıması gerekmektedir.

Başvuru adresi: İŞKUR

Kadın erkek ilana başvuracaklar adaylar bu sayfada >>> bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)

Seç