TKDK büro memuru, şoför, teknisyen, güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı başvuru şartları Resmi Gazete'de
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

TKDK büro memuru, şoför, teknisyen, güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı başvuru şartları Resmi Gazete'de

TKDK tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında personel alımı başvuru şartlarına yer verildi. İşte başvuru bilgileri.

TKDK büro memuru, şoför, teknisyen, güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı başvuru şartları Resmi Gazete'de

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu büro memuru, güvenlik görevlisi ,teknisyen, şoför ve hizmetli alımı yapacak: Başvuru şartları şimdiden açıklandı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından az önce bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya baktığımızda kurum bünyesine yapılacak destek personeli alımı için kadrolara şu şekilde yer verildi:

Büro personeli

Teknisyen

Koruma ve güvenlik görevlisi

Şoför

Hizmetli

BAŞVURU ŞARTLARI VE MEZUNİYET ŞARTI BELLİ OLDU

Resmi Gazete'de yayınlanan kararda şu bilgilere yer verildi:

MADDE 1- 20/1/2021 tarihli ve 31370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Destek personeli: Kurumun sekreterlik, arşiv, idarî, malî ve personelle ilgili işlemlerini yürüten ve büro görevlisi, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför ve hizmetli pozisyonlarında istihdam edilen personeli,”

“o) Yarışma sınavı: Kurumda istihdam edilecek uzman, denetçi ve mütercim seçimine ilişkin yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “asgari üç yıl” ibaresinden sonra gelmek üzere “; hizmetli, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför ve teknisyen için ilanda belirlenen öğrenim düzeyindeki mezuniyetleri sonrasında asgari bir yıl” ibaresi eklenmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “pozisyonlarında” ibaresi “olarak” şeklinde ve “yarışma sınavının” ibaresi “ilanda belirtilen” şeklinde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “İngilizce, Almanca, Fransızca veya Avrupa Birliği resmî dillerinde” ibaresi “İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinde” ve “tarihi itibarıyla geçerli” ibaresi “tarihinden önceki beş yıl içerisinde alınmış” şeklinde değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “pozisyonlarında” ibaresi “olarak” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “yarışma sınavı” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(6) Destek personelinden;

a) Büro görevlisi pozisyonunda istihdam edilecekler için en az ön lisans veya dengi okul mezunu olmak,

b) Teknisyen pozisyonunda istihdam edilecekler için, alanıyla ilgili en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak,

c) Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonunda istihdam edilecekler için; 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşımak,

ç) Şoför pozisyonunda istihdam edilecekler için; en az ortaöğretim mezunu olmak ve asgari B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

d) Hizmetli pozisyonunda istihdam edilecekler için; en az ortaöğretim mezunu olmak,

şartları aranır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8- (1) Kurumda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 27 nci maddesine göre uzman, denetçi ve mütercim olarak istihdam edilecek personel merkezi sınav sonuçlarına göre yarışma sınavı ile; destek personeli ise merkezi sınav sonuçlarına göre istihdam edilir.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yarışma sınavı ile personel alımı Kurumun resmî internet sayfasında ve Resmî Gazete’de yazılı sınav tarihinden en az otuz gün önce ilan edilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrasına “öğrenim alanı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve görev yapacağı alan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Sınav başarı notu yüz puan üzerinden asgari yetmiş puandır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğe 14 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Merkezi sınav sonuçlarına göre istihdam

MADDE 14/A- (1) Merkezi sınav sonuçlarına göre personel alımı Kurumun resmî internet sayfasında ve Resmî Gazete’de ilan edilir. Başvuru ve yerleştirmeye ilişkin hususlar ilanda belirtilir. İlanda belirtilen merkezi sınav puan türünde yapılan sıralamaya göre ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday istihdam edilir. Adayların merkezi sınav puanının eşit olması halinde diploma tarihi önce olan, diploma tarihlerinin aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir. Bunun da eşit olması halinde kura usulüne başvurulur.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan “sağlık raporu” ibaresinden sonra gelmek üzere “; hizmetli, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför ve teknisyen olarak istihdam edileceklerden görevlerini yapmaya engel herhangi bir sağlık sorunu bulunmadığına dair sağlık raporu” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Personel, toplu olarak söz ve yazı ile başvuru ve şikâyette bulunamaz.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin sekizinci fıkrasına “Personele,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Kurumda fiili olarak” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(4) Kurum, hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanacak usul ve esaslar çerçevesinde il koordinatörlüklerinden oluşan hizmet bölgeleri belirleyebilir. Personelin alt hizmet bölgesinde bulunan bir il koordinatörlüğüne yer değişikliği talebi, söz konusu usul ve esaslar uyarınca yerine getirilebilir.

(5) Uzman olarak görev yapmakta iken il koordinatörlüğü görevine atanan ve sonrasında görevinden alınarak önceki uzman pozisyonuna yeniden atanan personelin, talebi olması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere Başkan tarafından uygun görülen bir il koordinatörlüğüne yer değişikliği yapılabilir.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “ile” ibaresi “veya merkezi sınav sonucuna göre” şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan “merkezi sınav şartı” ibaresi “yarışma sınavı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hizmet içi eğitim

MADDE 40- (1) Hizmet içi eğitimlere ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“d) Kurumca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz on gün devam etmesi,”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Destek personeli

GEÇİCİ MADDE 5- (1) 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla destek personeli olarak görev yapmakta olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Kurumda halen söz konusu görevlerde istihdam edilenler hakkında bu Yönetmelikteki büro görevlisi unvanına ilişkin hükümler uygulanır.

(2) Kurumda destek personeli pozisyonunda istihdam edilmiş olanlardan 44 üncü madde uyarınca göreve dönmeyi talep edenler büro görevlisi pozisyonunda tekrar hizmete alınabilir.

İdari uzmanlar

GEÇİCİ MADDE 6- (1) Kanunun geçici 3 üncü maddesi uyarınca idari uzman pozisyonunda istihdam edilen ve sözleşmesi kendi isteği ile sona erenler, 44 üncü madde kapsamında yeniden hizmete alınmazlar.”

MADDE 17- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı yürütür.

BAŞVURU NE ZAMAN?

İlan başvuru tarihi henüz belli değil. Ancak Resmi Gazete'de açıklama sonrası kısa sürede ilanın gelmesi bekleniyor. İlan geldiğinde haberdar olmak için aşağıdaki linklerden finans7 mobil uygulamamızı ücretsiz indirin
Android için > TIKLAYIN
İOS için > TIKLAYIN
Huawei İçin > TIKLAYIN

Gelişmelerden haberdar olmak için Finans7'yi takipte kalın.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç