Tigem Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru formu yayınlandı 2023

Tigem Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru formu yayınlandı 2023

TİGEM personel alımı başvuru formu yayınlandı ve başvurular alınmaya başladı. İşte başvuru formu ve başvuru bilgileri.

Tigem Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü personel alımı başvuru formu yayınlandı 2023

TİGEM personel alımı başvuru formu formu yayınlandı.

TİGEM tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında personel alımı başvurusunun başladığına yer verildi. Farklı kadrolara yapılan personel alımlarının detayları finans7.com'da.

KADROLAR

BAŞVURU ŞARTLARI

Personel alımı başvuru şartları şu şekilde:

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
b) Fakültelerin/Yüksekokulların/Meslek Liselerinin veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca
onaylanmış, yurtiçi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının pozisyonu belirtilen
bölümlerinden mezun olmak,
c) Son başvuru tarihi itibarıyla 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3(lisans
mezunları için), KPSSP93 (önlisans mezunları için) ya da KPSSP94 (ortaöğretim mezunları
için 24.12.2022 tarihinde açıklanan sonuç geçerli olacaktır.) puan türünden en az yetmiş(70)
puan ve üzeri almış olmak,

BAŞVURU EVRAKLARI

Personel alımı başvurusu yapacak adayların aşağıdaki evraklarla birlikte müracaatını yapması gerekmektedir:

- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı (Noter ya da okul tasdikli ya da E-devlet çıktısı) örneği, (Eğitimine yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin örneği)

- KPSS puanını gösteren sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı,

- Bir adet vesikalık fotoğraf,

- Nüfus cüzdan fotokopisi,

 - Sınava başvuracak adaylar arasında herhangi bir özür durumuna sahip olan var ise sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi,

- Başvuruda bulunacak adayların Genel Müdürlüğümüz internet sitesinden alınacak olan iletişim ve e-posta bilgilerini içeren bilgi formu.

Başvuru formu ise şu şekilde:

Başvurular Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına elden veya posta (İadeli taahhütlü veya kargo) ile 27 Ocak tarihine kadar yapılacaktır. 

ADRES: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)

İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA

V – SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI:

1) Yazılı sınav konuları;

A) Tüm Teknik Personel İçin Ortak Alan Soruları         15 SORU

a) TİGEM’in Ana Statüsü

b) 657 sayılı DMK

c) 399 sayılı KHK

d) TİGEM Organizasyon Şeması

e) İnkılap Tarihi

B) Mühendis Pozisyonu İçin Ortak Alan Soruları           20 SORU

a) Genel Bitkisel Üretim Faaliyetleri

b) Genel Hayvansal Üretim Faaliyetleri

c) Genel Tarımsal Mekanizasyon Faaliyetleri

d) Genel Tarımsal Yapılar ve Sulama Faaliyetleri

e) Tarım ve Çevre İlişkileri

C) Mühendis (Tarla- Bitki Koruma) Alan Soruları         45 SORU

a) Kuru ve sulu tarım koşullarında toprak işleme faaliyeti              

b) Hububat ve mısır yetiştiriciliğinde ekim faaliyeti                                   

c) Yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkilerinde ekim ve bakım faaliyeti     

d) Hububat ve mısır yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlılarla mücadele     

e) Hububat ve yem bitkilerinde (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil   yem bitkileri) tohumluk üretimi ,tohumluk teknolojisi ve sertifikasyon işlemleri                                                      

f) Hububat ve yem bitkileri (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) tarımında bitki besleme faaliyeti

g) Hububat ve mısır tarımında hasat faaliyeti                                                         

h) Yem bitkilerinde (yonca, korunga, fiğ ve buğdaygil yem bitkileri) hasat işlemeleri      

ı) Endüstri bitkileri (pamuk, ayçiçeği, soya) yetiştirme ve hasat faaliyet.  

D) Mühendis (Tarımsal Yapılar ve Sulama) Alan Soruları                   45 SORU

a) Sulama İle İlgili Temel Konular                                                  

b) Sulama Sistemleri                                                                        

c) Drenaj                                                                                                      

d) Arazi Islahı ve Tesviye                                                                

e) Derin Kuyular

E) Veteriner Hekim-Zootekni Ortak Alan Soruları                                20 SORU

a) Mevzuata Tabi Zoonoz Hastalıkları

b) Hayvan Yetiştirme                                   

c) Hayvan Besleme                                                                          

d) Türkiye Hayvancılığının Sorunları           

F) Veteriner Hekim Alan Soruları                                                            45 SORU

a) Bakteriyel ve Viral Hastalıklar                                                    

b) Non Enfeksiyöz İç Hastalıkları                                                    

c) Neonatal Buzağı Hastalıkları                                                                   

d) Protozooloji ve Hermintoloji Hastalıkları                                   

e) Doğum ve Jinekoloji                                                                                

f) Besleme ve Beslenme Hastalıkları                                               

g) Genel Zootekni Konuları                                                             

h) Dölerme ve Suni Tohumlama                                                      

ı) Ayak Hastalıkları                                                                          

j)  Meme Hastalıkları ve Sağlığı                                                      

k) Farmakoloji                                                                                              

l) Koruyucu Hekimlik ve Sürü Sağlığı (Aşılamalar ve Biyogüvenlik, Ahır Hijyeni)

G) Mühendis (Zootekni) Ortak Alan Soruları                                         45 SORU

a) Türkiye Hayvancılığı

b) Hayvan Yetiştirme İlkeleri

c) Yemler Bilgisi ve Teknolojisi

d) Hayvan Besleme Fizyolojisi ve Metabolizması

e) Küçükbaş Hayvan Yetiştirme

f) Büyükbaş Hayvan Yetiştirme,

g) Hayvan Islahı

h) Ruminant Besleme

ı) Üreme Biyolojisi ve Yapay Tohumlama

j) Zooteknide Araştırma ve Değerlendirme

k) Hayvancılıkta Projelendirme ve Proje Sunma

H) Veteriner Sağlık Teknisyeni  Alan Soruları                                       65 SORU

a) Enfeksiyon Hastalıkları

b) Aşılar ve Aşı programı

c) Suni Tohumlama

d) Doğum ve Doğum Bilgisi

e) Hayvan Yetiştiriciliği Genel ilkeler

I) Tekniker (Bilgisayar) Alan Soruları                                                     65 SORU

a) Bilgisayar Donanımı ve Çevre birimleri   

1- Bilgisayar Donanımı ve çevre birimlerinin montajı, kurulumu ve yapılandırması

2- Bakım-onarım ve arıza giderme

3- Giriş-çıkış birimleri ve arabirimler

4- Temel donanım ve ağ sorunlarını çözme

b) Windows Kullanıcı İşletim Sistemleri (Windows 11/10/8.1/8)              

1- Dosya ve dizin işlemleri (Dosya Paylaşımı ve Yönetimi)

2- Kullanıcı ve sistemi yönetimi

3- Kurulum ve ayarlama

4- Ağ ve İnternet yapılandırması

5- İşletim sistemi temelleri

6- Etki alanına alma ve yapılandırma

c) Ağ Sistemleri                                                                                           

1- Temel düzeyde ağ bilgisi

2- Ağ protokolleri

3- Bilgisayar ağlarına giriş

4- Ağ kablolama işlemleri

5- Ağ yapısını hazırlama

6- Ağ bağlantılarını yapılandırma

7- Ağ test komutları ve parametreleri

8- Kablosuz ağ yapılandırma

d) Ağ ve Sistem Güvenliği                                                                          

1- Basit şifreleme yöntemleri

2- İşletim sistemlerinin güvenliğini sağlama ve yapılandırma

3- Kablosuz ağ güvenliği

4- Uzak erişim güvenliği

5- Dosya şifreleme (Bitlocker)

e )Paket Programlar ve Uygulamalar                                   

1- Ofis uygulamaları kurulum ve yapılandırma (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)  

2- Diğer paket programları kurulum ve yapılandırma (Adobe Acrobat Reader, Java, Kaspersky, Winrar, AKİS, vb.)

2) Sözlü sınavda adaylar;

a) Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı açısından değerlendirilir.

VI – DEĞERLENDİRME:

1) Yazılı sınavın değerlendirmesi yüz tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gereklidir.

2) Yazılı Sınav GAZİÖDM tarafından optik okuyucu sistemi ile değerlendirilecektir. Değerlendirme 100 (yüz)  tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

3) Yanlış cevap/cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır. Bu husus soru kitapçığında belirtilecektir. Sınavda yer alacak her soru puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.

4) Sınav sorularına yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda itirazın haklı görülmesi durumunda GAZİÖDM tarafından hatalı soruların olduğunun tespit edilmesi halinde hatalı sorular (çift doğru seçenekli sorular dahil) iptal edilerek, iptal edilen sorulara tekabül eden puanlar EŞİT OLARAK diğer sorulara dağıtılacaktır. Sınav sonrasında adaylara ilan edilen cevaplı sınav kitapçıklarında, doğru seçenek olarak sehven yanlış seçeneğin doğru seçenek olarak ilan edilmesi durumunda, doğru cevap seçeneği düzeltilerek değerlendirme yapılacaktır.

5) Yazılı sınavdan yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alan adaylardan; yazılı sınavda en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılması planlanan pozisyon sayısının ÜÇ KATI kadar adayın isimleri (son sıradaki adayla eşit puan alanlar dâhil), sözlü sınav tarihi ve yeri de belirtilerek Genel Müdürlüğün internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara elektronik ortamda bildirim yapılacaktır.

7) Sözlü sınavda adaylar;

a) Giriş sınavı ilanında belirtilen konular ve mesleki alan bilgisi ile birlikte Genel Müdürlüğün faaliyet alanıyla ilgili konular,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Genel yetenek ve genel kültür düzeyi,

d) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak (a) bendi için elli, (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinin tamamı için elli olmak üzere toplam yüz puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilecektir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılacaktır.

8) Sınav Komisyonu tarafından yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalaması alınarak nihai başarı listesi hazırlanırken yarışma sınavında başarılı olan adaylar arasından gerekli görülen sayıda yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde mezun olunan programa göre KPSSP3, KPSSP93 ya da KPSSP94 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

9) Başarı listesi Genel Müdürlüğün ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, başarılı olan adaylara sonuç yazılı olarak tebliğ edilecektir.

 

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


;