Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak: 50 KPSS ile

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak: 50 KPSS ile

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verildi. Temizlik personeli alımı yazımızda.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapacak: 50 KPSS ile

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 20 personel alacak.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında sözleşmeli personel kadrosunda istihdam etmek üzere 20 eleman alınacağına yer verildi. Destek Personeli (Temizlik - Yemekhane Servis Elemanı) kadrosuna yapılacak alımda başvuru bilgileri şu şekilde:

BALVURU ŞARTLARI

- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla
süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
bulunmamak.
– KPSS sınavına girmiş olmak, 2022 yılı KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan
öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir)
- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları
yapılmayacaktır.

- Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

BAŞVURU BİLGİLERİ

Personel alımına başvurular "basvuru.nku.edu.tr/personel" adresi üzerinden alınacak. Başvuru yapmak isteyenlerin bu adres üzerinden başvurusunu yapması gerekmektedir. İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç