Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 90 hemşire alacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 90 hemşire alacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 90 hemşire alınacağına yer verildi.

Sözleşmeli Personel Alımı 24 Şubat 2023 09:15 0
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 90 hemşire alacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 90 hemşire alacak.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında hemşire kadrosunda çalıştırmak üzere 90 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Hemşire alımına başvuru yapacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik
çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
- KPSS sınavına girmiş olmak, 2022 yılı KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS
puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir)
- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
- Vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı
ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü
gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
- Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak

BAŞVURU

Personel alımına başvurular ve evraklar için TIKLAYIN

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)

Seç