Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı Memur Alacak: İşte TMSF Fon Yardımcısı Alımı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı Memur Alacak: İşte TMSF Fon Yardımcısı Alımı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı personel alımı için duyuru yayınlandı. İlanın başvuru bilgileri yazımızda.

Memur Alımı İlanları 14 Kasım 2022 00:18 0
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı Memur Alacak: İşte TMSF Fon Yardımcısı Alımı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı memur alacak.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında TMSF İstanbul Merkez teşkilatında istihdam etmek üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. 9 uncu dereceden 7 Fon Denetçi Yardımcısı ile 20 Fon Uzman Yardımcısı ve 20 adet Fon avukat kadrosunda çalıştırmak üzere toplamda 47 memur alımı yapılacağına yer verildi. Biz de finans7.com olarak bu yazımızda söz konusu personel alımının başvurusuna dair bilgilere yer verdik.

BAŞVURU ŞARTLARI

A) Fon Denetçi Yardımcılığı için:
• Üniversitelerin en az 4 (Dört) yıl süreli eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve
idari bilimler, iktisat ve işletme, bankacılık, bankacılık ve finans fakülteleri ve yüksekokulları ile
mühendislik ve fen edebiyat fakültelerinin bilgisayar, yazılım, bilgisayar ve yazılım, endüstri,
elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme, mekatronik, bilgisayar
sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar sistemleri ve ağları, istatistik, matematik ve ekonometri
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki
veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
• ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personel
Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP8, KPSSP9, KPSSP11, KPSSP16, KPSSP17, KPSSP18,
KPSSP21, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP26, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP31, KPSSP32,
KPSSP33, KPSSP37, KPSSP38, KPSSP41, KPSSP42, KPSSP43, KPSSP46, KPSSP47 ve
KPSSP48 puan türlerinin birinden en az 75 (Yetmişbeş) puan almış olmak,
• ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında gerçekleştirilen; Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavlarından veya Elektronik Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce, Fransızca ve Almanca
dillerinden birinden) en az 50 (Elli) puan almış olmak,
• Yukarıda belirtilen KPSS puan türlerinden başvuranların toplam sayısının 70 (Yetmiş)
kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilk 70 (Yetmiş) aday
yazılı giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının
birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
B) Fon Uzman Yardımcılığı için:
• Üniversitelerin en az 4 (Dört) yıl süreli eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve
idari bilimler, iktisat ve işletme, bankacılık, bankacılık ve finans fakülteleri ve yüksekokulları ile
mühendislik ve fen edebiyat fakültelerinin bilgisayar, yazılım, bilgisayar ve yazılım, endüstri,
elektrik, elektronik, elektrik ve elektronik, elektronik ve haberleşme, mekatronik, bilgisayar
sistemleri ve teknolojileri, bilgisayar sistemleri ve ağları, istatistik, matematik ve ekonometri
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki
veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
• ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2021 ve 2022 yılında yapılan Kamu Personel
Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP8, KPSSP9, KPSSP11, KPSSP16, KPSSP17, KPSSP18,
KPSSP21, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP26, KPSSP27, KPSSP28, KPSSP31, KPSSP32,
KPSSP33, KPSSP37, KPSSP38, KPSSP41, KPSSP42, KPSSP43, KPSSP46, KPSSP47 ve
KPSSP48 puan türlerinin birinden en az 75 (Yetmişbeş) puan almış olmak,
• ÖSYM tarafından 2021 ve 2022 yıllarında gerçekleştirilen; Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavlarından veya Elektronik Yabancı Dil Sınavlarından (İngilizce, Fransızca ve Almanca
dillerinden birinden) en az 50 (Elli) puan almış olmak,
• Yukarıda belirtilen KPSS puan türlerinden başvuranların toplam sayısının 200 (İkiyüz)
kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilk 200 (İkiyüz) aday
yazılı giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının
birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
C) Fon Avukatlığı için:
• Üniversitelerin en az 4 (Dört) yıl süreli hukuk fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili
makamlarca kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
• Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
• ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolar için 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme
Sınavında (KPSS), KPSSP3 puan türünden en az 65 (Altmışbeş) puan almış olmak,
• Yukarıda belirtilen KPSS puan türünden başvuranların toplam sayısının 150 (Yüzelli)
kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilk 150 (Yüzelli)
aday, yazılı giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday
sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.
D) Fon Denetçi Yardımcılığı, Fon Uzman Yardımcılığı ve Fon Avukatlığı için:
• Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01
Ocak 1987 ve daha sonra doğanlar sınava girebilecektir),
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
• 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmamak, konkordato ilan
etmiş olmamak, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusu tasdik edilmiş olmamak ya da
hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmamak,
• 5411 sayılı Kanunun 71 inci maddesi uygulanan bankalarda veya aynı Kanunun
yürürlüğe girmesinden önce Fona devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmamak veya
kontrolü elinde bulundurmamak,
• Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tabi tutulan finansal
kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç
ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve
katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya
bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce
nitelikli paya sahip olmamak veya kontrolü elinde bulundurmamak,
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ve dahi affa uğramış olsa bile,
devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar ve Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
işlenen suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
• Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza
Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya
mülga 3182 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar
Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri
hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk
Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli
zimmet, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık
suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine
karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve
organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu
suçlara iştirakten hükümlü bulunmamak,
• 5411 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde yer alan çalışması yasaklananlardan olmamak,
• Askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik
çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,
• Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel
bir durumda bulunmamak.

BAŞVURU

İlana başvurular 15-30 Aralık tarihleri arasında alınacak. Başvuru bilgileri ve kılavuzu için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç