Tarım ve Orman Bakanlığı Mühendis, Büro Memuru, Veteriner Hekim alımı yapacak
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Tarım ve Orman Bakanlığı Mühendis, Büro Memuru, Veteriner Hekim alımı yapacak

Tarım ve Orman Bakanlığı lisans mezunları arasından memur alımı yapacağını duyurdu. İlanın bilgileri yazımızda.

İş İlanları 31 Ocak 2024 0
Tarım ve Orman Bakanlığı Mühendis, Büro Memuru, Veteriner Hekim alımı yapacak

Tarım ve Orman Bakanlığı lisans mezunu personel alımı yapacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. İlana baktığımızda başvuruların başladığı görülüyor. Lisans mezunları arasından binlerce kişi işe alınacak.

Yayınlanan ilanda binlerce lisans mezunu memur alımı yapılacağına yer verildi. Lisans mezunları arasından yapılacak memur alımı kadroları şu şekilde:

Ziraat mühendisi

Bitki koruma mühendisi

Gıda mühendisi

Su ürünleri mühendisi

Balıkçılık teknolojisi mühendisi

Orman mühendisi

Harita mühendisi

Bilgisayar mühendisi

İnşaat mühendisi

Kimya mühendisi

Biolog

Veteriner hekim

Büro personeli

BAŞVURU ŞARTLARI

- Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı
"Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen
Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa
atanmazlar. SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR’ın Ek 1. maddesinde belirtilen
istisnalar hariç olmak üzere sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen aynı pozisyonlara
yerleştirilmiş olsa dahi Kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.

- Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek
1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan “Sözleşmeli
personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.”
hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

- Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı (Bulgaristan’dan Türkiye’ye
mecburi göç eden Türk soyundan olanlar dahil) olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı
Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi
kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.

- Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans
mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adayların ilgili puan türünden en az 50 puan almış olması
gerekmektedir.

- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar ve 65 yaşını doldurmuş olanlar
yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

- Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılanlar yerleştirme için başvuru yapmamalıdır. Bu
durumdaki adayların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

- Ataması yapılacak personelin görev yerleri Tarım ve Orman Bakanlığı taşra birimleridir. Adaylar, taşra birimlerini
Tarım ve Orman Bakanlığının kurumsal internet (https://www.tarimorman.gov.tr/ ) sitesinden inceleyebilirler.

- Yerleştirmesi yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3
üncü maddesi uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu
olması halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır)

BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI

a. Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki başvuru şartları
bölümünde aranılan şartların “tamamını” taşımaları gerekmektedir. Bununla birlikte, eğer “BAKINIZ BAŞVURMA
ÖZEL ŞARTLARI ...” ifadesi var ise kurumlarca aranılan diğer şartların yanı sıra adayların bu bölümde belirtilen
şartları da taşımaları ve dikkatlice okumaları gerekmektedir. Bu şekilde olan pozisyonlarla ilgili açıklamalar
aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan adaylar
yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.

b. Adayların diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri pozisyonların karşısındaki başvuru şartları
arasında yer alan; Silahlı veya Silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına, Usta Gemici belgesi, STCW
belgesi, Telsiz Operatörü GOC veya ROC Belgesine ve sürücü belgesine, tercih işlemlerinin son günü
itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgelere, tercih işlemlerinin son günü itibarıyla sahip
olmayan adayların, yerleştirilmiş olsa dahi ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır

c. Adayların öncelikle tercih edecekleri pozisyonun karşısında yer alan öğrenim koşuluna sahip olmaları, ilaveten
bu pozisyon için aranılan diğer özel niteliklerin tümüne sahip olmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda,
pozisyonlara ilişkin bakınız başvuru özel şartları bölümü açıklamalarını dikkatlice okuyunuz.

ç. Kılavuzda yer alan pozisyonların yerleri il, ilçe, kuruluş, bölge, şube ve şeflik düzeyinde gösterilmekte olup, ilçe
düzeyinde gösterilen pozisyonlara yerleştirilen adaylar bu ilçelerde; il düzeyinde gösterilen pozisyonlara
yerleştirilenler ise kurumun ihtiyaçlarına göre o il ve il dâhilindeki ilçelere; kuruluş müdürlükleri düzeyinde
gösterilen pozisyonlara yerleştirilen adaylar kuruluş müdürlüklerine; bölge, şube ve şeflik düzeyinde gösterilen
pozisyonlara yerleştirilen adaylar o bölge dâhilindeki il, şube ve şefliklere atanabileceklerdir.

MÜHENDİS
Mühendis (Bitki Koruma) 9001 kodundan tercih yapacak adayların dikkatine!
5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nda Bakanlık tarafından yürütülen resmi
kontrol işlemleri inspektör personel tarafından gerçekleştirilmektedir.
21 Nisan 2011 tarih ve 27912 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bitki Karantinası İnspektör Yönetmeliğinin
“Adayların Nitelikleri” başlığı altındaki 5’inci maddesi 1’inci fıkrasının (b) bendinde; “Ziraat mühendisleri için;
ziraat fakültelerinin bitki koruma bölümünden mezun olmak” şartı aranmaktadır.
Yukarıda belirtilen yönetmeliğe göre “Tablo:3 657 Sayılı Kanununun 4/B Maddesine Göre Atama Yapılacak
Sözleşmeli Personel Pozisyonları (Lisans Mezunları İçin)” nda yer alan ve Nitelik Kodu; 9001 olup Kurum
Kodu; 5470-5471-5472-5473-5474-5475-5476-5477-5478-5479 olan pozisyonları tercih eden adayların
İnspektör personeli olarak görev yapabilmesi için Ziraat Fakültelerinin Bitki Koruma bölümü (Mezuniyet alan
kodu 8158 olanlar) mezunu olması şartı aranmaktadır. Bu mezuniyet koduna (8158) sahip olmayan adaylar
tercih yapamayacaktır. Tercih yapsalar bile yönetmelikteki şartları taşımadığından atamaları
yapılmayacaktır.

ORMAN MUHAFAZA MEMURU :
(7252) Tam teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah
kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan
istenecektir.)
(7300) Bu nitelik kodunun yazıldığı kadro/pozisyonda vardiya sistemi, uygulanmaktadır.

- Sağlık bakımından çalışmasına engel hali bulunmaması,

- İstihdam edilecek pozisyonların karşısında yer alan bölümlerden mezun olması gerekmektedir.

- Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, tercih süresi içinde tercih kılavuzunu
inceleyebileceklerdir. Adaylar, koşullarını karşıladıkları pozisyonlar için sıraya koydukları tercihlerini internet
yoluyla yapacaklardır. Yukarıda belirtilen şartları taşımayanların müracaatları halinde ÖSYM Başkanlığınca
yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri yapılmayacaktır.

- Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması
gerekmekte olup klavuzda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul
edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge
düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek
haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile
birlikte tazmin edilecektir. 

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Lisans mezunu kadrolar için TIKLAYIN

Lisans mezunu nitelik kodları için TIKLAYIN

Başvurular aşağıdaki videoda gösterildiği gibi yapılacak:

Kadın erkek adaylarla bilgi alış verişinde bulunmak ve tanışmak için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç