Tarım ve Orman Bakanlığı lise mezunu şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapıyor
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Tarım ve Orman Bakanlığı lise mezunu şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı lise mezunlarından temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve şoför alımı yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı lise mezunu şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı yapıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı lise mezunu memur alımı yapıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruda lise mezunu adaylar arasından çok sayıda personel alınacağına yer verildi. İlana baktığımızda işe alınacak kişilerin aşağıdaki kadrolarda istihdam edileceği görüldü:

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız)

Şoför

Temizlik Görevlisi

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

- Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler 657 sayılı
"Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
"Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ilgili maddeleri uyarınca yürütülecektir. Bahsi geçen
Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa
atanmazlar. SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR’ın Ek 1. maddesinde belirtilen
istisnalar hariç olmak üzere sözleşmeli pozisyonlarda çalışanların bu kılavuzda ilan edilen aynı pozisyonlara
yerleştirilmiş olsa dahi Kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır

- Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek
1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan “Sözleşmeli
personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.”
hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır

- Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonlara başvuracak adayların Türk Vatandaşı (Bulgaristan’dan Türkiye’ye
mecburi göç eden Türk soyundan olanlar dahil) olmaları gerekmektedir. Uyruğu KKTC ve/veya 2527 sayılı
Kanun kapsamında bulunan adaylar, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi
kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır

- Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans
mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacaktır. Adayların ilgili puan türünden en az 50 puan almış olması
gerekmektedir

- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar ve 65 yaşını doldurmuş olanlar
yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

- Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılanlar yerleştirme için başvuru yapmamalıdır. Bu
durumdaki adayların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.

- Ataması yapılacak personelin görev yerleri Tarım ve Orman Bakanlığı taşra birimleridir. Adaylar, taşra birimlerini
Tarım ve Orman Bakanlığının kurumsal internet (https://www.tarimorman.gov.tr/ ) sitesinden inceleyebilirler.

- Yerleştirmesi yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3
üncü maddesi uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır. (Söz konusu sonucun olumlu
olması halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır)

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHLI-SİLAHSIZ):
(6551) Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı sahibi (Tercih işlemlerinin son günü itibarıyla geçerlilik süresi
dolmamış) olmak.
(7300) Bu nitelik kodunun yazıldığı kadro/pozisyonda vardiya sistemi, uygulanmaktadır.
(7303) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesine göre bu pozisyonlarda
çalıştırılacak personelde aşağıdaki şartlar da aranır:
a. 18 yaşını doldurmuş olmak.(Silahsız Özel Güvenlik Görevlisi için)
b. Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile
uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya
kovuşturma bulunmamak

c. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
ç. 14’üncü maddede belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
d. Aynı Kanunun 11’inci maddesine göre; Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler hakkında valilikçe
güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun 14’üncü
maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe çalışma izni verilir.
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır.
e. Ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında sadece arşiv araştırması yapılır.
f. Özel güvenlik görevlilerine 5188 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen yetki,
zor kullanmanın son aşaması olarak silah kullanma yetkisini de kapsamaktadır. Silahlı olarak görev yapacak
özel güvenlik görevlileri için Kanunda yaş sınırı bulunmamakla birlikte, 6136 sayılı Kanunun Uygulanmasına
İlişkin 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü doğrultusunda 21 yaşını
doldurmamış olanlara silah taşıma ruhsatı verilemeyeceğinden silahlı görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin
21 yaşın üzerinde olması şartı aranacaktır ve kendilerinden 6136 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda
kamuya ait sağlık kuruluşlarından alınacak “silahlı özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu
istenecektir.
g. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait Koruma ve
Güvenlik Görevlisi pozisyonuna atanacakların, ÖSYM’ce yerleştirilmelerini müteakip haklarında valiliklerce
yapılacak güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması olumlu sonuçlandıktan sonra ilgili kurumlarca atamaları
yapılacaktır.

Bu koşullara göre Silahlı Koruma ve Güvenlik Görevlisi için tercih yapacak adaylar; tercih işlemlerinin
son günü olan 7 Şubat 2024 tarihine göre; 8 Şubat 2003 ve sonrasında doğan adaylar 21 yaşından
küçük olduğundan tercih yapmaları sistem tarafından engellenecektir.

DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) 7302:
(6514) D Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
Başvuru şartlarında yer verilen yeni sürücü belgesi sınıfları ile bu belgeleri karşılayan eski ve yeni sürücü
belgesi sınıfları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
İSTENİLEN YENİ
SÜRÜCÜ BELGESİ
ESKİ SÜRÜCÜ BELGESİ İLE
TERCİHTE
BULUNABİLECEKLER
YENİ SÜRÜCÜ BELGESİ İLE
TERCİHTE
BULUNABİLECEKLER
D sınıfı sürücü belgesi E sınıfı sürücü belgesine sahip
olanlar
D, DE sınıfı sürücü belgelerinden
herhangi birine sahip olanlar

KADROLAR

Lise kadrolar için TIKLAYIN

Lise nitelik kodları için TIKLAYIN

Kadın erkek adaylarla bilgi alış verişinde bulunmak ve tanışmak için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (4)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 2 Ay Önce
Başvurular ösym den yapılıyor 7 şubat da bitiyor başvurular .(ben öyle başvuru yaptım yani siz araştirabilirsiniz yanlış bilgi vermek istemem ,)
Ziyaretçi 2 Ay Önce
Başvuru nerden yapılıyor
Ziyaretçi 2 Ay Önce
İş başvurusu yok
Ziyaretçi 3 Ay Önce
Bende sizinle çalışmak isterim