Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 işçi alımı başvurusu başladı: İşte işkur tarım işçisi personel alımı başvuru şartları 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 işçi alımı başvurusu başladı: İşte işkur tarım işçisi personel alımı başvuru şartları 2024

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 işçi alımı başvuru ekranı açıldı ve başvurular alınmaya başlandı. İşte başvuru bilgileri.

İşçi Alımı 13 Şubat 2024 07:44 4
Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 işçi alımı başvurusu başladı: İşte işkur tarım işçisi personel alımı başvuru şartları 2024

Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 işçi alımı ilanı yayınlandı. Başvuru ekranı açıldı.

İŞKUR üzerinden yayınlanan son dakika açıklamasında Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 işçi alımı başvuru ekranının açıldığı ve başvuruların alınmaya başlandığına yer verildi. İlana baktığımızda işe alınacak personellerin birçok şehirde istihdam edileceği görülürken 27 Şubat tarihinde kura çekimi yapılacağı ve yapılacak noter kurası ile kazananların belli olacğına yer verildi. İşte alınacak personellerin istihdam edileceği kadrolar şu şekilde:

Tarla işçisi

Bahçe işçisi

Sera işçisi

Bahçıvan

Laboratuvar hizmetleri işçisi

Hayvan bakıcısı

Aşçı

Aşçı yardımcısı

Ağır vasıta şoförü

Bulaşıkçı

Bekçi

Boya badanacı

Elektrikçi

İnşaat ustası

İş makinesi operatörü

Garson

Kaynakçı

Kaptan

Kasap

Kaloriferci

Marangoz

Motor ustası

Otobüs şoförü

Tesisatçı

Usta öğretici

Traktör sürücüsü

Kadroların illere göre dağılımı için TIKLAYIN

Başvuru bilgileri şu şekilde verildi:

Adayların, başvuru işlemlerini tamamlamadan önce iş bu ilan metninde belirtilen açıklamalar ve başvuru şartlarını dikkatlice okumaları gerekmektedir. Bu ilanda belirtilen şartları taşımayanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine ait olacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.
İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 13/02/2024 - 19/02/2024 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabileceklerdir. (şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir)
Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde, alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. (Aynı İl’in farklı ilçelerinde birimi olan Hizmet Birimlerine alınacaklar, alımı yapılacak Hizmet birimlerinin ihtiyaç duyduğu ilçelerde çalıştırılabilecektir). Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır.
İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Bakanlığımıza bildirilecektir. İşe alınacak sürekli işçiler, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl olarak da ilan edilen sayının 4 (dört) katı kadar yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.
Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asil ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Bakanlığımız (https://www.tarimorman.gov.tr) ve Personel Genel Müdürlüğünün internet adresinde (https://www.tarimorman.gov.tr/PERGEM) ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
Bakanlığımızca ilan edilen kadrolara asil aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık veya mücbir sebeple göreve başlayamayacak durumda olanlar bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla hariç olmak üzere); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılacaktır.
Aynı meslek için farklı öğrenim düzeyinden/bölümden (ortaöğretim/ön lisans/lisans) mezun olmak aday lehine kurada bir öncelik teşkil etmeyecektir.
Hâlihazırda, kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosunda görev yapanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. İş bu ilan metninin 2’nci maddesinde belirtilmesine rağmen çalıştığını belirtmeyerek başvuru yapan adayların atamaları geçersiz sayılacaktır. 
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Bu durumda olanların atamaları yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlanın başvuru şartları şu şekilde:

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa
bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak.

3. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

4. Özel şartlarda belirtilen öğrenim ve üst yaş şartlarına haiz olmak.

5. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

6. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru
tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere ilanın yayımlanmasından önce sahip
olmak.

7. Mesleki niteliklerde aynı zamanda ehliyet şartı arananlar, mesleklerini yürütürken araç
kullanma hizmetlerini yerine getirecektir.

8. Adaylar gece ve vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan bakımı
işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına
uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır.

9. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmadığını belgelemek.
- Çalışmasına engel olacak akıl ve ruh sağlığı problemi olmadığını, görevini yapmasına
engel hastalığının/engel durumunun bulunmadığını ve arazi şartlarında çalışabilir olduğunu
gösteren tam teşekküllü Resmi sağlık hizmeti sunucusu kamu hastanelerinden alınmış sağlık
kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
- Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik
raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

10. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince
arşiv araştırması sonucuna göre atanmaya mani hali bulunmamak.

11. Her bir aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listedeki işyerlerinden
sadece bir iş yeri ve meslek koluna başvuru yapabilecektir.

12. Kuruluş müdürlüklerine yerleştirmesi yapılan işçilerin yerleştirildikleri müdürlüklerde
ihtiyaç fazlası olması halinde aynı İl’de bulunan ve ihtiyaç belirten Bakanlığımız diğer hizmet
birimlerine unvanlarına ve niteliklerine uygun çalıştırılmak üzere nakledilebilecektir.

13. Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan) gün olup, deneme süresi içinde başarısız
olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

14. İlan edilen kadrolara asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas
belgeleri kontrol edilecek, atama için öngörülen nitelikleri taşımayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı
veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu kişilerin atamaları
yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.

15. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi
içerisinde teslim etmeyen, ataması yapılanlardan belirlenen süre içerisinde göreve başlamayan
veya feragat eden adaylar göreve başlatılmayacak, bu adayların yerine yedek listenin ilk
sırasındaki adaydan başlamak üzere şartları sağlayan adayların atamaları gerçekleştirilecektir.

16. Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve
belgeler ile diğer her türlü duyurular Bakanlığımız ve Personel Genel Müdürlüğü internet
sitesinde ilan edilecek, adaylara yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

17. Kura sonucunda yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler,
belgelerin teslim yeri ve tarihleri ile diğer hususlar Bakanlığımız ve Personel Genel Müdürlüğü
internet adresinden ilan edilecektir.

18. Kura sonucunda yerleştirmeye hak kazanıp ataması yapılanlardan, 15 gün içerisinde
göreve başlamayanlar (doğum, hastalık veya mücbir sebeple göreve başlayamayacak durumda
olanlar bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla hariç olmak üzere) ile atanma şartlarını
taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan
atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak
suretiyle aranan şartlara haiz olanlardan atama yapılacaktır, yedek listede yer alıp ataması
yapılmayanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İlana başvurular aşağıdaki videoda belirtildiği gibi yapılacak:

Videoyu göremeyenler ise İŞKUR esube linkine gidecek.

Linke tıkladıktan sonra açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın ve daha sonra İş İlanları yazan kısma tıklayın. Son olarak işyeri unvanı kızmında KAMU seçeneğini işaretleyerek ARA butonuna tıklayın. Kadın erkek adaylarla tanışmak ve bilgi alış verişinde bulunmak için >  TIKLA TAKİP ET

Kaynak: Finans7

 

Yorumlar (4)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 15 Gün Önce
18 yasını doldurdum b sınıfı ehliyetim var başvuru yapsam işe alınırmıyım
Ziyaretçi 21 Gün Önce
Laboratuvar okuyorum ama mezun değilim başvuru yapsam kabul olurmu
Ziyaretçi 21 Gün Önce
Hijyen belgesi.. sterilizasyon belgesi falan ohooooooo
Ziyaretçi 21 Gün Önce
batman varmi