Son dakika: Staj ve Çıraklık sigortası mağdurları için kanun teklifi mecliste
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Son dakika: Staj ve Çıraklık sigortası mağdurları için kanun teklifi mecliste

Staj ve çıraklık mağdurlarını ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Açıklamada meclise kanun teklifi geldiğine yer verildi.

Emekli Haberleri 15 Ağu 2023 08:14 0
Son dakika: Staj ve Çıraklık sigortası mağdurları için kanun teklifi mecliste

TBMM'ye staj çıraklık mağdurları için kanun teklifi geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir kanun teklifi geldi. Gelen kanun teklifine baktığımızda staj ve çıraklık sürelerinin sigorta başlangıcı sayılması talep edildi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine baktığımızda özetinde, "Teklif İle, Lise ve Yükseköğretim Dönemlerinde Staja Tabi Tutulan veya Çıraklık Eğitimi Alanlar İçin Bu Sürelerin Uzun Vadeli Sigorta Kolları Uygulamasında Borçlanılabilen Sürelerden Sayılması ve Sigortalılık Başlangıcına Esas Alınması Amaçlanmaktadır" denildiği görülüyor.

KANUN TEKLİFİNİN GEREKÇESİ

Kanun teklifinin gerekçesi ise şu şekilde:

"5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer alan bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar başlıklı maddede; meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanacağı, bunlann 5510 sayılı Kanunun Sigortalı sayılanlardan hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar maddesi kapsamında sigortalı sayılacakları ve bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Ayrıca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yer alan uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süresi maddesinde de malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında dikkate alınacak sigortalılık süresinin başlangıcmm; sigortalının mülga 5417, mülga 6900, 506, 1479,2925,2926 ve 5434 sayılı kanunlar ile 506 sayılı Kanunun geçici 20'nci maddesi kapsamındaki sandıklara ve bu Kanuna tabi olarak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak ilk defa kapsama girdiği tarih olacağı ifade edilmiştir. Bu itibarla, lise ve üniversite öğrenciliği döneminde yapılan staj süreleri için ödenen sigorta primleri, ilgililere sadece staj döneminde iş kazalarına ve meslek hastalıklarına ilişkin güvence sağlamakta; bu kişilerin daha sonra uzun vadeli sigorta kollannda görev almaları durumunda, sigortalılık süresinin başlangıcı olarak staja başladıkları tarih değil, adlarına ilk defa uzun vadeli sigorta kollan (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları) primi yatınlma tarihi alınmaktadır. Bu durum, çırak veya stajyer öğrenci olarak çalışanların sigortalı sayılmalarına ve haklarında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanmasına rağmen, çırak veya stajyer olarak çalışmaya başladıkları tarihin uzun vadeli sigorta kollan bakımından sigortalılık başlangıç tarihi olarak kabul edilmemesi sonucunu doğurmak suretiyle eşitsizliğe ve mağduriyete neden olmaktadır.

Sigortalıların borçlanabileceği süreler bölümünde 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanların hükümleri uyannca doğum, askerlik, aylıksız izin, doktora veya uzmanlık eğitimi ve avukatlık stajı gibi süreler, bazen bir çalışma hali bile söz konusu olması borçlanılmak suretiyle emeklilik haklan bakımından değerlendirilmektedir.

Mevcut düzenlemelere göre mağduriyet yaratan bu durumun ortadan kaldırılması ve mesleki eğitimin özendirilmesine katkı sağlanması bakımından, fiilen bir çalışmaya dayanan çıraklık ve staj dönemlerine ilişkin olarak ilgililere borçlanma hakkı tanınması amaçlanmaktadır"

KANUN TEKLİFİNİN TAM METNİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN BAZI MADDELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4rinci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ilave edilmiş ve dördüncü fıkrasımn (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"k) 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler ile meslekî ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasmda staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşlan tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ncı maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerin çıraklık ve staj süreleri,"

a) Birinci fıkranın (a), (b), (d), (e), (f), (g), (h), (j) ve (k) bentleri gereği borçlananlar, borçlandığı tarihteki 4 üncü maddenin birinci fikrasınm ilgili bendine göre"

NASIL OLACAK?

Kanun teklifi meclise geldi. Önümüzdeki 1 Ekim tarihinde meclisin açılması sonrası CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in imzası ile sunulan teklif gündeme alınması için oylanacak. Süreçten bildirimle haberdar olmak için aşağıdaki linklerden finans7 mobil uygulamamızı ücretsiz indirin
Android için >>> TIKLAYIN
İOS için >>> TIKLAYIN
Huawei için >>> TIKLAYIN

Finans7.com | Ankara

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç