Son dakika: Polislerin beklediği bölge ve şark hizmeti süreleri değişikliği geldi
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Son dakika: Polislerin beklediği bölge ve şark hizmeti süreleri değişikliği geldi

Son dakika haberi: Polislerin beklediği bölge şark düzenlemesi sonunda yayınlandı ve şark görev süreleri açıklandı. İşte illerin şark süreleri.

Resmi Gazete Haberleri 26 Şubat 2023 09:56 0
Son dakika: Polislerin beklediği bölge ve şark hizmeti süreleri değişikliği geldi

Polislerin bölge düzenlemesi yayınlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen ay açıkladığı bölge düzenlemesi hakkında son dakika açıklaması geldi. 26 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan açıklamaya baktığımızda "EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK" düzenlemesine yer verildiği görüldü.

Bakan Soylu geçen ay yaptığı açıklamada konu ile ilgili, "Dört bölgeyi kaldırıp iki bölgeye düşürüyoruz. Batı ve doğu illeri iki grup olarak devam etmiş olacak. Şark görevini bitiren personellerimizin, batı illerindeki görev süresini tamamlaması halinde zorunlu yer değişikliğine tabi tutulması durumu da kaldırılacak. Yaşından dolayı emekliliğine 3 yıl kalan personelimize sağlanan hakları, istediği yere istediği şekilde tayin olma hakkı 5 yıla çıkmış olacak. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sürecini başlattık. Yaklaşık 2 bin 500 kişilik bir katılım öngörüyoruz. İnşallah en kısa sürede bu sınavı gerçekleştirmiş olacağız" demişti.

Düzenlemenin tam metni şu şekilde:

"MADDE 1- 6/8/1992 tarihli ve 92/3393 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Emniyet Hizmetleri Smıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile ikinci fıkrasında yer alan ", gruplar" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bölgelerde Hizmet Zorunluluğu

MADDE 5- Personelin; atandığı bölgede, bu Yönetmelik ile öngörülen süreden önce alınmasını gerektiren bir sebep olmadıkça ek (1) sayılı cetvelde belirlenmiş süre kadar görev yapması zorunludur."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1) numaralı alt bendine "2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun," ibaresinden sonra gelmek üzere "17/7/2004 tarihli ve 5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun, 24/2/1968 tarihli ve 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun," ibaresi ve "mülga 45 inci" ibaresinden sonra gelmek üzere 56 ncı" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "veya gruplar arası" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Bölgeler Arası Yer Değiştirme

MADDE 15- Atamalar, 18 inci ve 19 uncu maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla her yıl genel atama döneminde ve bu Yönetmelikte gösterilen esaslara göre yapılır.
İkinci bölge görev sırası gelen personelin isimleri Genel Müdürlükçe en geç Şubat ayı sonuna kadar ilgili birimlere bildirilir. Bu personelin sayısı ikinci bölgedeki personel ihtiyacı göz önünde bulundurularak tespit edilir."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bölgelerdeki hizmet süresini doldurarak" ibaresi "İkinci bölgeye atama sırası gelen veya ikinci bölgedeki hizmet süresini doldurduğu için" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin Beşinci Bölümünün başlığında yer alan Gruplar" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin başlığında yer alan "ve Gruplar" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
"Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanların atama ve yer değiştirmeleri için yurdumuz birinci ve ikinci bölge olmak üzere iki bölgeye ayrılmış ve hizmet süreleri ile birlikte ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir."

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin başlığında yer alan ", Gruplar" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, ikinci fıkrasında yer alan "grupta" ibaresi "birimde" şeklinde değiştirilmiş, ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, mevcut beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve mevcut altıncı fıkranın (a) bendine "2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun," ibaresinden sonra gelmek üzere "5233 sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun, 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun," ibaresi ve "mülga 45 inci" ibaresinden sonra gelmek üzere ", 56 ncı" ibaresi eklenmiştir.
"Birinci bölgede hizmet süresini tamamlayan personelin, tekrar birinci bölgede bir birime atanma talebinde bulunması durumunda, ikinci bölge görevini en az bir sefer tamamlamış olmaları şartı ile talepleri Genel Müdürlükçe değerlendirilir."
"Personelin, en az bir defa bu Yönetmelikte belirtilen süre kadar ikinci bölgede hizmet görmesi zorunludur.
Bu Yönetmelikte öngörülen mazeretler dahil, ikinci bölge hizmetinden sarfınazar edilemez. Ancak eş durumu sebebiyle ikinci bölgeye gidemeyeceği belgelenenler hakkında 39 uncu madde hükümleri uygulanır."

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 24- İkinci bölgeye ilk defa atanacak personelin sırası; birinci bölgedeki hizmet sürelerine bakılmaksızın sicil numarası, rütbe ve hizmet branşları göz önüne alınarak ikinci bölgedeki kadro ve personel ihtiyacına göre belirlenir.
İkinci bölgeye birden fazla kez atanacak olan polis memuru rütbesindeki personelin sırası; branş, bu bölgeden önceki dönüş yılı ve sicil numarası esas alınarak, diğer rütbedeki personelin sırası ise; rütbe, bu bölgeden önceki dönüş yılı ve sicil numarası esas alınarak belirlenir.
Birinci bölgede çalışan branşlı amir ve memurların ikinci bölgedeki hizmetlere atanmaları, kendi aralarındaki sicil numarası esası ve bölgelerdeki kadro ve personel ihtiyacı gözönünde bulundurularak yapılır.
Birinci bölgeden ikinci bölgeye ilk kez atanacak personel için birinci bölge hizmet süresini doldurma şartı aranmaz.
İkinci bölge hizmetine kendi talebi ile birden fazla kez atanmak isteyenlerin müracaatları halinde, en az üç yıl birinci bölge hizmetini tamamlamaları şartı ile ihtiyaç durumu göz önünde bulundurulmak suretiyle ikinci bölgeye atamaları yapılabilir. Bu şekilde gönüllü olarak ikinci defa atanan personel, 23 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen şekilde bölgedeki hizmet süresini tamamlamak zorundadır."

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Eksik İkinci Bölge Hizmetinin Tamamlatılması
MADDE 26- Personelden ikinci bölge hizmet süresini tamamlamadan diğer bölgeye atanmış olanlar, sebebin ortadan kalkmasını müteakip eksik kalan süresini tamamlamak üzere ikinci bölgeye tekrar atanır."

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "grup" ibaresi "bölge" şeklinde ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Emniyet amiri ve emniyet müdürü rütbesi personel hariç, ikinci bölgede görev yaptığı birimlerde bu Yönetmelikte belirtilen hizmet süresini tamamladıktan sonra aynı birimde kesintisiz olarak göreve devam edilmesi halinde; ekli (1) sayılı cetvelde hizmet süresi altı yıl olarak belirtilen birimlerde toplamda on yıl, beş yıl olarak belirtilen birimlerde toplamda sekiz yıl, dört yıl olarak belirtilen birimlerde toplamda altı yıl, üç yıl olarak belirtilen birimlerde toplamda dört yıl, iki yıl olarak belirtilen birimlerde toplamda üç yıl kesintisiz olarak görev yapılması durumunda ikinci bölgede ikinci görev tamamlanmış sayılır."

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bulunduğu gruptaki hizmet süresini dolduran personelden;" ibaresi "ikinci bölgeye atama sırası gelen veya ikinci bölgedeki hizmet süresini doldurduğu için birinci bölgeye dönecek personelden;" şeklinde ve üçüncü fıkrasında yer alan "bölgelere" ibaresi "bölgeye" şeklinde, "Bulunduğu birimdeki hizmet süresini dolduran" ibaresi "Bu durumdaki" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarında yer alan "grupta" ibareleri "bölgede" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Bulunduğu birimdeki hizmet süresini dolduran personel" ibaresi "İkinci bölgeye atama sırası gelen veya ikinci bölgedeki hizmet süresini doldurduğu için birinci bölgeye dönecek personel" şeklinde ve ikinci fıkrasında yer alan "Bulunduğu birimdeki hizmet süresini dolduran personelden" ibaresi "Birinci fıkrada durumu belirtilen personelden" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya "geçecek olan personel" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile en az iki çocuğu üniversite öğrenimi gören personel" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "grup" ibaresi "bölge" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "grupta" ibaresi "bölgede" şeklinde, "grup" ibaresi "bölge" şeklinde, "öncelikle görev yapmakta olduğu bölgedeki diğer gruptaki tedavisi bulunan" ibaresi "tedavisi bulunan diğer bölgedeki" şeldinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. "Ancak bu durum personelin 23 üncü maddede belirtilen ikinci bölgedeki hizmet yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz."

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "5 inci maddede belirlenen hizmet yükümlülüklerini" ibaresi "23 üncü maddede belirlenen ikinci bölgedeki hizmet yükümlülüğünü" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 40 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"MADDE 40- Personel, çocuğunun ilköğretimden ortaöğretime geçiş sınavı sonucunda aldığı puan, yüzdelik dilimi ve okul türüne göre görev yaptığı ilde yerleşebileceği okul bulunmaması halinde yer değişikliği talebinde bulunabilir. Ancak personelin bu talebinde; öncelikle görev yaptığı ilden tercihte bulunması, bulunduğu ilde uygun okul bulunmaması halinde ise görev yapmakta olduğu bölgedeki diğer illeri tercih etmesi zorunludur. Ancak bu durum personelin 23 üncü maddede belirtilen ikinci bölgedeki hizmet yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz."

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin başlığında yer alan "ve Gruplardaki" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin birinci fıkrasında yer alan "gruptaki" ibaresi "bölgedeki" şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan "gruplarda" ibaresi "birimlerde" şeklinde, "geçici görevli olarak görevlendirildiği grubun" ibaresi "ikinci bölgedeki" şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasında yer alan "ikinci grup" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin başlığında yer alan "ve Gruplardaki" ibaresi ile birinci fıkrasında yer alan "ve gruplardaki" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkranın (a) bendinde yer alan "diğer bölgeler veya gruplarda" ibaresi "diğer bölgelerde" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "üç yıl" ibaresi "beş yıl" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddeye üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Ancak ikinci bölgede ikinci veya daha fazla kez görev yapan personelden kanuni yaş haddine beş yıl kalmış olanlarda üçüncü fıkranın (a) bendi şartı aranmaz."

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, mevcut ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve mevcut dördüncü fıkrasında yer alan "Personel Daire Başkanlığınca ikinci fıkrada" ibaresi "Personel Başkanlığınca yukarıdaki fıkralarda" şeklinde değiştirilmiştir.
"İlk derece amirlik eğitimini başarı ile bitirenler, büyükşehir belediyesi bulunan iller hariç eski çalıştıkları birimleri atanmak üzere seçemezler."
"İlk derece amirlik eğitimini başarı ile bitirenlerin atanacağı yerler birinci ve ikinci bölge birimleri olarak ayrı ayrı belirlenir.
İkinci bölge zorunlu hizmetini daha önce yapmış olanlar ile ikinci bölgeden dönüşe tabi olanlara birinci bölge atama listesinden seçme işlemi yaptırılır.
Ancak ikinci bölge zorunlu hizmetini henüz tamamlamamış olanlar ve ikinci bölge hizmetini yapmamış olanlar ile 24 üncü maddeye göre birinci bölgeye dönüş yıllan ikinci bölge ikinci kez görev sırası gelen komiser yardımcısı rütbesindeki personelle aynı olanlara ikinci bölge atama listesinden seçme işlemi yaptırılır."

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"Bu Yönetmelikte belirtilen ikinci bölge birim, il veya ilçelerin birinci bölge kapsamına alınması halinde, değişikliğin yürürlüğe girmesinden önce bölgesi değiştirilen yerde göreve başlayanlar, başladıkları tarihte geçerli olan hizmet süresini tamamlamaları durumunda ikinci bölge hizmetini tamamlamış sayılırlar."
"Birinci bölge kapsamında iken, ikinci bölge kapsamına alman birim, il veya ilçelerde görev yapmakta olan personelin, bu fıkrayı ihdas eden yönetmelik değişikliğinin yürürlüğe girmesinden sonra bu yerde çalıştıkları süreler ikinci bölge hizmetinden sayılır."

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yedinci" ibaresi "dokuzuncu" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "grubuna" ibareleri "bölgesine" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin geçici 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin geçici 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 8- Ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen ikinci bölge birimlerde, personelin görev yaptığı yerin o dönemde ikinci bölge olarak belirlenmiş olması şartıyla zorunlu hizmet süresinden daha fazla kesintisiz olarak görev yapmış olanlar, talep etmeleri halinde bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen usule uygun olması durumunda ikinci bölge ikinci görevini tamamlamış sayılır."

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 31- Aynı Yönetmeliğe geçici 9 uncu maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 10- Bu Yönetmeliğin; 15 inci maddesinin ikinci fırkası, 18 inci maddesinin ikinci fırkası, 29 uncu maddesinin birinci fırkası, 30 uncu maddesinin birinci fırkası ve 32 nci maddesinin birinci fırkası gereğince Şubat ayında yapılması gereken iş ve işlemler 2023 yılı için Mart ayında yapılır."

MADDE 32- Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan ek (1) sayılı cetvel ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 33- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 34- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakam yürütür.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç