Son Dakika: MSB Askerlikte Değişiklik Yaptı

Son Dakika: MSB Askerlikte Değişiklik Yaptı

Son dakika haberi,: Askeriyede önemli değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme yazımızda.

Son Dakika 30.4.2022 00:23 1
Son Dakika: MSB Askerlikte Değişiklik Yaptı

MSB Askeralma yönetmeliği değişti.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir yönetmelik yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikte önemli değişikliklere yer verildi.

 

BAKAYA KALAN YEDEK SUBAYLAR ve ASTSUBAYLAR, ER OLACAK

Yeni düzenlemeye göre yedek subay olan ancak bakaya kalanlar , askerliklerini er olarak yapacak.

Bunun yanı sıra yedek astsubaylara da aynısı uygulanacak. Bakaya kalanlar askere er olarak alınacak.

BU ARTIK ASKERLİK SÜRESİNDEN SAYILMAYACAK

"31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu kapsamında disiplin amirlerince verilen oda hapsi cezalarının infazında geçen süreler."  ve "Askerlik hizmetleri sırasında gözaltına alınan veya tutuklanan ve gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olan davada hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilenlerden, denetim süresi sonunda davanın düşmesi kararı verilenlerin gözaltı ve tutuklulukta geçen süreleri.”" bundan ceza alanlar artık askerlik süresinden sayamayacak. Oda hapsi askerlik süresinden olmayacak.

Öte yandan aşağıdaki durum da artık askerlik süresinden sayılmayacak: "Yedek subay ve yedek astsubaylardan hastalananlar, muvazzaf subay/astsubay emsalleri gibi sıhhi izin süresine tabi tutulurlar. Sıhhi izin süresince, özlük hakları saklı kalmak kaydıyla, yedek subay veya yedek astsubaylıkta alınan sıhhi izin sürelerinin, tabi oldukları hizmet süresinin her ayı için bir günlük kısmı askerlik hizmetinden sayılır. Bu süreye yedek subay veya yedek astsubay adaylığında alınan istirahat veya hava değişimi süreleri de dâhil edilir."

 

GÖREV SÜRESİNCE MİLLETVEKİLLERİNE ASKERLİK MUAFİYETİ

"Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilenlerden askerlik hizmetini yapmamış olanların, üyelikleri devam ettiği sürece yoklama kaçağı veya bakaya olsalar dahi her türlü askerlik işlemleri ertelenir. Erteleme işlemleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bildirimi üzerine Askeralma Genel Müdürlüğünce yapılır.”"

yANİ MİLLETVEKİLİ OLDUĞU SÜRE BOYUNCA ASKERLİĞE GİTMEYECEKLER. Vekilliğin sona ermesinden sonra işlemler yapılır.

BEDELLİ ASKERLİK

Bedelli başvurusu artık yılın son mesai gününe kadar yapılabilecek. Bedelli için yapılan diğer değişiklikler şu şekilde:

a) Bedelli askerliğe müracaat ettiği yıl içinde vazgeçenlerden aynı yıl içinde yeniden yararlanmak isteyenlerin birinci fıkradaki şartları taşıması halinde başvuruları kabul edilir.

b) Bedelli askerliğe müracaat ettiği yılın son başvuru tarihinden sonra vazgeçenlere yeni bir başvuru hakkı verilmez.

c) Bedelli askerliğe müracaat ettiği halde kurada çıkmayanlara yeni bir başvuru hakkı verilmez.

ç) Yoklama kaçağı veya bakaya kalanlar bedelli askerlikten yararlandırılmaz.

d) Kanunun 20 nci maddesinin birinci ve altıncı fıkraları kapsamında ertelemesi yapılanlardan, erteleme başlangıç tarihi yoklama kaçağı veya bakaya kaldıktan sonra olanlar bedelli askerlikten yararlandırılmaz.”

“Bedelli askerlik hizmetine başvuran yükümlüler bedelli askerliğe hak kazanmaları halinde, başvuru yaptıkları yılı takip eden yıl içinde silahaltına alınırlar.”

“h) Temel askerlik eğitimini tamamlayanlara geri ödeme yapılmaz.”

DÖVİZLE ASKERLİK

Dövizle askerlik konusunda şu maddeler yer aldı: 

"Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlülerin ödeyeceği miktar; Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca belirlenen tutarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen döviz alış kuruna göre Avro veya Avro karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasıdır.

Avro para birimini kullanmayan ancak paraları konvertibl olan yabancı ülkelerde bulunanlar, Avro dışındaki konvertibl döviz tutarını öderler.”

"Ödenecek döviz tutarının belirlenmesine esas memur aylık katsayısında meydana gelecek değişikliği Dışişleri Bakanlığına bildirmek.”

ASKERİ OKULLARDAN AYRILANLARIN YEDEK SUBAY ASTSUBAY OLMALARI

"“(6) Bu madde kapsamında olanlardan yedek subay/astsubay adayı olma hakkı bulunanların, er veya yedek subay/astsubay olma isteklerine ilişkin yazılı talepleri alınır. Bunların askerlik hizmet tercihini değiştirme talepleri kabul edilmez.”"

Yani askeri okuldan ayrılanlar yedek subay ve astsubay olabilecek.

YÖNETMELİĞİN TAMAMI

Yönetmeliğin tamamı şu şekilde:

ASKERALMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1- 22/7/2020 tarihli ve 31193 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askeralma Yönetmeliğinin 24 üncü maddesinin beşinci fıkrasının (ç) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bunlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar askerlik hizmetlerini er olarak yerine getirir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin beşinci fıkrasının (ç) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bunlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar askerlik hizmetlerini er olarak yerine getirir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinin ikinci cümlesi ve (c) bendinin üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bunlar hakkında ilgisine göre 24 üncü maddenin beşinci fıkrasının (ç) bendi veya 25 inci maddenin beşinci fıkrasının (ç) bendi hükümleri uygulanır.”

“Bunlar hakkında ilgisine göre 24 üncü maddenin beşinci fıkrasının (ç) bendi veya 25 inci maddenin beşinci fıkrasının (ç) bendi hükümleri uygulanır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Firar ve hava değişimi/izin tecavüzü suçlarından, kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme disiplinsizliklerinden veya cezaevinden tahliyelerinden birlik veya kurumlarına sevklerinde,”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “birinci” ibaresi “ikinci” olarak değiştirilmiş, (ı) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“j) Askerlik hizmetleri sırasında gözaltına alınan veya tutuklanan ve gözaltına alınmasına veya tutuklanmasına neden olan davada hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilenlerden, denetim süresi sonunda davanın düşmesi kararı verilenlerin gözaltı ve tutuklulukta geçen süreleri.”

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Disiplin kurulları veya disiplin amirleri tarafından verilen hizmetten men ile oda hapsi cezalarının infazında geçen süreler. Ancak seferberlik ve savaş zamanı hariç olmak üzere disiplin amirleri tarafından erbaş ve erlere verilen hizmetten men cezaları nedeniyle askerlik hizmet süresine eklenecek toplam süre otuz günü geçemez.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında yedek subay/astsubay adayı olma hakkı bulunanların, er veya yedek subay/astsubay olma isteklerine ilişkin yazılı talepleri alınır. Bunların askerlik hizmet tercihini değiştirme talepleri kabul edilmez.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğe 54 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilenlerin askerlik işlemleri

MADDE 54/A- (1)  Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilenlerden askerlik hizmetini yapmamış olanların, üyelikleri devam ettiği sürece yoklama kaçağı veya bakaya olsalar dahi her türlü askerlik işlemleri ertelenir.

(2) Erteleme işlemleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bildirimi üzerine Askeralma Genel Müdürlüğünce yapılır.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “31 Aralık tarihine” ibaresi “yılın son mesai günü, mesai bitimine” olarak, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Erteleme hakkı olanlar hariç;

a) Bedelli askerliğe müracaat ettiği yıl içinde vazgeçenlerden aynı yıl içinde yeniden yararlanmak isteyenlerin birinci fıkradaki şartları taşıması halinde başvuruları kabul edilir.

b) Bedelli askerliğe müracaat ettiği yılın son başvuru tarihinden sonra vazgeçenlere yeni bir başvuru hakkı verilmez.

c) Bedelli askerliğe müracaat ettiği halde kurada çıkmayanlara yeni bir başvuru hakkı verilmez.

ç) Yoklama kaçağı veya bakaya kalanlar bedelli askerlikten yararlandırılmaz.

d) Kanunun 20 nci maddesinin birinci ve altıncı fıkraları kapsamında ertelemesi yapılanlardan, erteleme başlangıç tarihi yoklama kaçağı veya bakaya kaldıktan sonra olanlar bedelli askerlikten yararlandırılmaz.”

“Bedelli askerlik hizmetine başvuran yükümlüler bedelli askerliğe hak kazanmaları halinde, başvuru yaptıkları yılı takip eden yıl içinde silahaltına alınırlar.”

“h) Temel askerlik eğitimini tamamlayanlara geri ödeme yapılmaz.”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başvuru tarihinde yararlanma şartlarını haiz olanların işlemleri dövizle askerlik hizmeti kapsamında yürütülür.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 75 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacak yükümlülerin ödeyeceği miktar; Kanunun 39 uncu maddesi uyarınca belirlenen tutarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca döviz miktarının yatırılacağı gün tespit edilen döviz alış kuruna göre Avro veya Avro karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasıdır.

(2) Avro para birimini kullanmayan ancak paraları konvertibl olan yabancı ülkelerde bulunanlar, Avro dışındaki konvertibl döviz tutarını öderler.”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 82 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “başvuru” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ödeme” ibaresi eklenmiştir.

“a) Ödenecek döviz tutarının belirlenmesine esas memur aylık katsayısında meydana gelecek değişikliği Dışişleri Bakanlığına bildirmek.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 83 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yükümlülerin Kanunda belirtilen esaslara göre ödeyecekleri döviz miktarını belirlemek ve dövizle askerlik işlemlerinin yürütülmesi konusunda Türk Konsoloslukları arasında koordinasyonu sağlamak.”

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Her iş günü Avro para birimine göre çapraz kurları ve bir Avro karşılığı Türk Lirası bedeli belirlemek ve yayımlamak.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 93 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Bu madde kapsamında olanlardan yedek subay/astsubay adayı olma hakkı bulunanların, er veya yedek subay/astsubay olma isteklerine ilişkin yazılı talepleri alınır. Bunların askerlik hizmet tercihini değiştirme talepleri kabul edilmez.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Kanunda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar askerlik hizmetlerini er olarak yerine getirir.”

Yorumlar (1)

Seç

Ziyaretçi 21 Gün Önce
Abi hapis yatar gibi askerlik yapıyoruz artık şu çarşı izinlerini aktif edin herşey normale döndü artık ya