Son dakika: KYK burs ve kredi yönetmeliği değişti: Kimlere verilip kimlere verilmeyeceği açıklandı

Son dakika: KYK burs ve kredi yönetmeliği değişti: Kimlere verilip kimlere verilmeyeceği açıklandı

Son dakika haberi: KYK burs ve kredi yönetmeliği yayınlandı. Yayınlanan yönetmelikte kredi ve burs verilmeyecek kişilere yer verildi.

Son dakika: KYK burs ve kredi yönetmeliği değişti: Kimlere verilip kimlere verilmeyeceği açıklandı

Son dakika: GSB KYK kredi ve burs yönetmeliği değişti. Bu kişilere burs ve kreid verilmeyecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın kreid ve burs yönetmeliği yayınlandı. 3 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan son dakika açıklamasına baktığımızda kredi ve burs başvurusuna dair bilgilere yer verildiği görüldü.

Yayınlanan yönetmeliğe baktığımızda başvuruya ilişkin detaylara yer verildi:

BURS VERİLMEYECEK KİŞİLER

a) Bakanlıktan burs veya kredi almakta olan.

b) Başvurduğu öğrenim türünden veya daha üst eğitim düzeyinden mezun olmuş ya da burs veya kredi almış olan.

c) 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından burs, kredi veya benzer nitelikte nakdi yardım alan.

ç) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan.

d) Yabancı uyruklu olan veya doğumla Türk vatandaşı olup, çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart hak sahibi olan.

e) Polis okulları ve askeri okullarda öğrenim gören.

f) Örgün eğitim dışında özel öğrenci, açık, uzaktan, dışardan veya yaygın eğitim-öğrenim gören.

g) Burs başvuru tarihinde, öğretim kurumuna giriş tarihi itibarıyla bir öğretim yılı kaybı olan.

ğ) Ek sürede öğrenim gören.

h) Yurttan çıkarma cezası alan.

ı) Başvuru tarihi itibarıyla ön lisans ve lisans öğrenim düzeyi için 30 yaşını, lisansüstü öğrenim düzeyi için 35 yaşını doldurmuş olan.

i) Öncelikli öğrenciler hariç yurt dışında yükseköğrenim gören.

j) Bu Yönetmelik hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan.

Değerlendirme

MADDE 11- (1) Burs ve kredi başvuruları birlikte değerlendirilir.

(2) Burs başvuruları; öğrenci ve ailesinin sosyal ve ekonomik durumu, tapu ve ikamet bilgileri, sosyal güvenlik kayıtları, öğrencinin yükseköğrenim programına yerleştiği puanı ve puan türü ile ihtiyaç ve yeterliliğin tespitine yönelik diğer bilgiler dikkate alınarak Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda değerlendirilir. Değerlendirme neticesinde başvurusu uygun bulunanlara burs tahsisi yapılır.

(3) Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin başvuruları kendi içinde değerlendirilir.

BURSUN KREDİYE DÖNMESİ

(1) Burs alan öğrencinin her yıl eylül ayı itibarıyla başarı durum sorgulaması yapılır. Burs başarı durum sorgulaması, burs ödenen öğrencinin burs aldığı öğretim yılı için yapılır.

(2) Başarı kriterini sağlamayan öğrencinin bursu kesilir. Bursu kesilen öğrenciye ekim ayından itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi verilebilir.

(3) Öğrencinin herhangi bir sebeple burs verilme şartlarını kaybetmesi halinde bu durum sonradan tespit edilmiş olsa dahi, adına yatırılan burslar, bursun kesilmesi gereken tarihten itibaren krediye dönüştürülür ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

BURSUN KESİLMESİ

a) Burs almaktan vazgeçmesi.

b) Başarı kriterini sağlamaması.

c) Öğretim kurumuna ders kaydı yaptırmaması.

ç) Öncelikli öğrenciler hariç, öğrencinin yurt içinde yükseköğrenim görmekteyken yurt dışında bir yükseköğretim programına kaydolması.

d) Hesabına aktarılan bursu altı ay içerisinde çekmemesi.

e) Kayıt dondurması.

f) Öğretim kurumundan en az bir yarıyıl veya daha fazla uzaklaştırma cezası alması.

g) Yurttan çıkarma cezası alması.

ğ) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyetinin ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından kesinleşmiş mahkumiyeti bulunması.

h) Öğretim kurumundan ayrılması veya çıkarılması.

ı) Gerçeğe aykırı bilgi ve belge sunması veya burs verilmeyecek öğrenciler arasında yer alması.

(2) Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerine istinaden bursu kesilen öğrenciye normal öğrenim süresi içerisinde talep etmesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almasına engel bir durumu olmamak koşuluyla kredi verilebilir.

(3) Birinci fıkranın (d) bendine istinaden bursu kesilen öğrencinin, normal öğrenim süresi içerisinde talep etmesi ve burs almasına engel bir durumu olmaması koşuluyla bursun kesildiği tarihten itibaren normal öğrenim süresi sonuna kadar alması gereken burs miktarı öğrencinin hesabına yatırılır. Normal öğrenim süresi içerisinde talebi bulunmayan öğrenci, banka tarafından Bakanlığa iade edilen tutarı normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren beş yıl içerisinde talep edebilir.

(4) Birinci fıkranın (e) bendine istinaden bursu kesilen öğrencinin, yeniden öğrenimine başladığını bildirmesi halinde bursunun ödenmesine devam edilir. Bu durumda, öğrencinin kayıt dondurma tarihinden önce almış olduğu burs süresi ile yeniden öğrenime başlaması sonrası ödenecek bursun süresinin toplamı normal öğrenim süresini geçemez.

(5) Öğrencinin öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl veya daha fazla uzaklaştırma cezası alması halinde ceza aldığı tarihten, diğer hallerde ise bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarihten geçerli olmak üzere bursu kesilir. Bursun kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihten sonra yapılan burs ödemeleri krediye dönüştürülür ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

(6) Güz döneminde hazırlık sınıfında öğrenim görüp bahar döneminde kayıt yenilemeyen öğrencilerin öğretim yılı sonunda başarı kriterini sağlamaları halinde burs ödemesine devam edilir.

KREDİ VERİLMEYECEK ÖĞRENCİLER

(1) Aşağıda belirtilen öğrencilere kredi verilmez:

a) Bakanlıktan burs veya kredi almakta olan.

b) Başvurduğu öğrenim türünden veya daha üst eğitim düzeyinden burs veya kredi almış olan.

c) Yabancı uyruklu olan veya doğumla Türk vatandaşı olup, çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden veya 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi gereğince mavi kart hak sahibi olan.

ç) Örgün eğitim dışında özel öğrenci, açık, uzaktan, dışarıdan ve yaygın eğitim öğretimde öğrenim gören.

d) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından kesinleşmiş mahkumiyeti bulunan.

e) Yurttan çıkarma cezası alan.

f) Ek sürede öğrenim gören.

g) Başvuru tarihi itibarıyla ön lisans ve lisans öğrenim düzeyi için 30 yaşını, yüksek lisans öğrenim düzeyi için 35 yaşını, doktora/sanatta yeterlik öğrenim düzeyi için 40 yaşını doldurmuş olan.

 

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


;