Son Dakika: Güvenlik Korucularını İlgilendiren Kanun Meclise Geldi İşte Değişiklikler
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Son Dakika: Güvenlik Korucularını İlgilendiren Kanun Meclise Geldi İşte Değişiklikler

Son dakika haberi: Güvenlik korucularını ilgilendiren son dakika açıklaması geldi ve kanun teklifi belli oldu.

Çalışma Hayatı 18 Ekim 2022 21:49 3
Son Dakika: Güvenlik Korucularını İlgilendiren Kanun Meclise Geldi İşte Değişiklikler

Güvenlik Korucularını ilgilendiren kanun teklifi meclise geldi.

On binlerce güvenlik korucusunu ilgilendirene kanun teklifinin geleceğini dün haber vermiştik. Bugün beklenen açıklama geldi ve korucuların özlük haklarında düzenleme yapılmasını da içeren kanun teklifi meclise sunuldu. AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik'in ilk imza sahibi olduğu söz konusu Polis Yüksek Öğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine baktığımızda özet kısmında şu ifadeler yer aldı:

"Teklif ile, güvenlik korucularına uygulanacak disiplin cezalarının çeşitleri ile disiplin cezası gerektiren fiil ve hâllerin düzenlenmesi, iç güvenlik hizmetlerinde niteliğin artırılması amacı doğrultusunda kolluk güçlerinin eğitimine yönelik düzenlemeler yapılması, bu kapsamda Polis Akademisi bünyesinde lisan eğitimi veren İç Güvenlik Fakültesi kurulması, şehitlerin ana, baba, eş ve çocuklarına intikal eden veya intikal eden yoksa edinecekleri silah ruhsatlarında süre kaydı aranmaması, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Göç idaresi Başkanlığının denetçi kadrolarına naklen atama yoluyla personel istihdamına olanak sağlanması, emniyet hizmetleri sınıfında belli süre görev yaptıktan sonra sağlık sebeplerine dayanan yargı kararlarıyla memuriyetten ilişiği kesilenlerin, gerekli sağlık şartlarını taşımaları halinde emniyet teşkilatına hizmet veren genel idare hizmetleri sınıfına açıktan atamalarının sağlanması ve İçişleri Bakanlığı teşkilatını ilgilendiren diğer bazı düzenlemelerin yapılması amaçlanmaktadır."

KORUCULARLA İLGİLİ MADDELER

Söz konusu kanun teklifinin maddelerine baktığımızda koruculara ilişkin şu düzenlemeler yer aldı:

Madde 1 ile gelecek yenilikler:

Madde ile güvenlik korucularına uygulanacak disiplin cezalarının çeşitleri
ile fiil ve halleri düzenlenmektedir. Anayasa Mahkemesi 24/2/2022 tarihli ve K:2022/20 sayılı
kararında, 442 sayılı Köy Kanunun Ek 18'inci maddesinde yer alan ''...uygulanacak disiplin
cezaları..." ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir. Anayasa
Mahkemesinin kararında, kamu hizmetlerini yürütenlerin görev, yetki ve sorumluluklarmm
kamu hizmeti ve hizmet gerekleri ile sınırlandırılmış olduğu, bu sınırların dışına çıkanlann ise
disiplin cezaları ile cezalandu-ılmalanmn ilgili kanunlarda öngörüldüğü, disiplin suçu ve
cezalarının sebebi veya sonucu itibarıyla çeşitli temel hak ve özgürlüklerin sınırlanması
sonucunu doğurabileceği belirtilerek temel hak ve özgürlüklerin smırlanmasımn ancak kanuni
düzenlemelerle mümkün olduğu ifade edilmiştir. Anayasa Mahkemesinin iptale ilişkin
gerekçeli kararma uyularak 442 sayılı Köy Kanununda disiplin suçları ve bunlara uygulanacak
disiplin cezaları sayma yoluyla belirlenmiştir.

Madde 1 şu şekilde:

18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununa 74 üncü maddesinden sonra
gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
"Güvenlik korucularına verilecek disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil
ve haller
MADDE 74/A- a) Uyarma: Güvenlik koruculanna görevlerinde ve davramşlarmda daha
dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller
şunlardır:
1) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde
belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde kayıtsızlık göstermek ve düzensiz davranmak,
2) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek veya erken terk etmek,
3) Kurumunca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,
4) Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunmak,
5) Güvenlik koruculuğu vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
6) Görevine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,
7) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,
8) Görevin iş birliği içerisinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.
b) Kınama: Güvenlik koruculanna görevinde ve davranışında kusurlu olduğunun yazı
ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
1) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde
belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçlerin
korunmasında, kullanılmasında ve bakımında kusurlu davranmak,
2) İzinsiz veya özürsüz olarak iki güne kadar (ikinci gün dahil) süreyle göreve
gelmemek,
3) Görev sırasında amirine hal ve hareketleri ile saygısız davranmak,
4) Görev sırasında beraber görev yaptığı personele söz veya hareketle saygısız
davranmak,
5) Hizmet dışında güvenlik korucusunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte
davranışlarda bulunmak,
6) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,
7) Amirinden izin almaksızın görevli bulunduğu il sınırları dışına çıkmak,
8) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak veya bu tür yazı
yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,
9) Verilen emirlere itiraz etmek,
10) Borçlarım kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,
11) Görev mahallinin huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozmak,
12) Görevde kullanılan telsiz haberleşme araçlarıyla görevle ilgili olmayan veya
saygısızca konuşmalar yapmak,
13) Amirleri veya beraber görev yaptığı diğer personel hakkında ve onların bulunmadığı
ortamlarda, onların işlem, eylem ve kişilikleri hakkında kötüleyici veya konuştuğu kişilerde
kötü intiba bırakacak tarzda olumsuz sözler söylemek,
14) Kurumca kendisine verilmiş kimlik kartım kabul edilebilir bir neden olmaksızın
kaybetmek ve kaybettiğini bildirmemek,
c) Ücretten Kesme: Güvenlik korucusunun aylık ücretinden 1/30-1/8 arasında kesinti
yapılmasıdır. Ücretten kesme cezasım gerektiren fiil ve haller şunlardır:
1) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev
mahallinde belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmî belge, araç, gereç,
silah, cihaz ve teçhizatı korumamak, kaybolduğunu veya çalındığım bildirmemek, bakımım

yapmamak, hor kullanmak, görevin sona ermesine ya da amirlerince istenmesine rağmen
göreviyle ilgili araç, gereç, cihaz ve teçhizatı geri vermemek,
2) Görevle ilgili resmî belge, araç, gereç, cihaz ve teçhizatı kaybetmek,
3) İzinsiz veya özürsüz olarak iki günden fazla ve dokuz güne kadar (dokuzuncu gün
dahil) göreve gelmemek,
4) Göreve sarhoş veya alkollü içki içtiği belli olacak biçimde gelmek,
5) Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için
kullanmak,
6) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,
7) Amirlerine sözle saygısızlık etmek,
8) Amirlerine veya beraber görev yaptığı diğer personele karşı, fiili taarruz
teşebbüsünde bulunmak, tehdit etmek,
9) Toplu müracaat veya şikâyette bulunmak,
10) Hizmet içinde güvenlik güçlerinin itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte
davranışlarda bulunmak,
11) Yasaklanmış her türlü yayım ve malzemeyi bulundurmak,
12) Güvenlik koruculuğu görevini yerine getirmesine engel olacak şekilde ticari
faaliyette bulunmak ve başka bir işte çalışmak,
13) Gerçeğe aykırı rapor veya belge düzenlemek, temin etmek, kullanmak,
14) Kumar oynamak veya oynattırmak, yasadışı bahis ve şans oyunlan oynamak,
15) Meskûn yerlerde, binalarda, herkesin dolaşıp gezebileceği veya oturabileceği
umuma açık alanlar ile insanların toplu olarak bulundukları yerlerde silah atmak,
16) Silahla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu yaralamaya ve ölüme sebebiyet
vermek, ya da bu fiilin başkaları tarafından işlenmesine neden olmak,
17) Amirlerine iletilmesi gereken olay ve bilgileri zamanında iletmemek,
18) Kendisine teslim edilen silah ve teçhizatın ihmali sonucu bir başkasının eline
geçmesine neden olmak,
19) Göreve yönelik verilen emirleri yerine getirmemek, itaatsizlik etmek,
20) Görev yeri sımrları içerisinde, görevle ilgili bina, tesis ve benzeri yerleri toplantı,
tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,
ç) Görevden Çıkarma: Güvenlik korucularının görevlendirilmelerindeki esas ve usullere
uyularak görevle olan ilişiğin kesilmesidir. Görevden çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller
şunlardır:
1) İzinsiz veya özürsüz olarak bir yıl içerisinde toplam on gün göreve gelmemek,
2) Gizlilik dereceli belge ve bilgileri açıklamak, göreve ilişkin her türlü yazılı kâğıt,
belge, mikrofilm aslı veya kopyalarını kasıtlı olarak yok etmek, ortadan kaldırmak ya da belge
niteliği taşıyan dijital dosyaları, verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek, başkasına zarar
vermek üzere kullanmak, tahrip etmek, değiştirmek, silmek, sistemin işlemesine engel olmak
ya da yanlış biçimde işlemesini sağlamak,
3) Kendisine teslim edilen silah ve donanımın kasıt sonucu bir başkasının eline
geçmesine neden olmak,
4) Terör örgütü mensuplarını veya suç işleyenleri saklamak, yerini bildiği halde
söylememek veya suç delillerini yok etmek,
5) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmak, örgüt propagandası yapmak,
6) Terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmak,
7) Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri imal etmek ve ticaretini yapmak, kullanılmasım
kolaylaştırmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da uyuşturucu ve
uyarıcı madde kullanmak,

8) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve
mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararım hedef tutan davranışlarda bulunmak,
9) Amirlerine ve birlikte görev yaptığı personele karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı
fiil ve hareketler yapmak, fiili taarruzda bulunmak ya da bu fiillerin işlenmesini tahrik ya da
teşvik etmek,
10) Kaçakçılık yapmak,
11) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,
12) Göreve yönelik verilen emirlerin yerine getirilmesinde ve amirlerine karşı
itaatsizlikte bulunmaya tahrik veya teşvik etmek,
13) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine işlenen Suçlar Hakkındaki
Kanuna aykırı fiilleri işlemek,
14) Sendika kurmak, üyesi olmak veya sendikal faaliyetlerde bulunmak,
15) Siyasi partiye üye olmak,
16) Görev yerinde alkol kullanmak,
17) Savaş, olağanüstü hâl veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev
ve emirleri yapmamak,
18) Güvenlik Koruculuğu sıfatı ile bağdaşmayan nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve
utanç verici hareketlerde bulunmak,
19) Güvenlik Koruculuğunun onur ve saygınlığını zedeleyici veya amirlerinin eylem ve
işlemlerini olumsuz yönde eleştirici nitelikte, tek başına veya toplu halde bildiri dağıtmak,
iletişim kanalları vasıtasıyla kamuoyuna yönelik bilgi, yazı ve demeç vermek,
20) Bilerek ve isteyerek suç kanıtlarını ortadan kaldırmak, kamtları silmek, gizlemek,
değiştirmek, bozmak veya bu eylemlere yardımcı olmak,
21) Göreve çıkılmaması için propaganda yapmak, kışkırtmak, zorlamak,
22) Hukuka aykırı olarak kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek, kişiler
arasındaki haberleşme içeriklerini ifşa etmek, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları
taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın kaydetmek, kişiler arasındaki aleni olmayan
konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri ifşa etmek, kişilerin özel hayatmm
gizliliğini ihlal etmek, kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri ifşa etmek, kişisel
verileri kaydetmek, kişisel verileri bir başkasına vermek, yaymak veya ele geçirmek, gerçeğin
meydana çıkmasını engellemek amacıyla suç delillerini yok etmek, silmek, gizlemek,
değiştirmek veya bozmak, sayılan fiilleri yapmaya azmettirmek,
23) Devlet malı araç, gereç, silah, mermi ve mühimmatı satmak veya mal edinmek,
kurumca kendisine verilmiş kimlik kartı, araç, gereç, silah ve mühimmatı başkalarının
kullanımına vermek,
24) Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapmak."

MADDE 2 ile gelen yenilikler:

Teklif ile güvenlik korucuları bakımından disiplin suçlan ve bunlara
uygulanacak disiplin cezaları sayma yoluyla belirlenmiş olup, disiplin fiilinin işleniş şekli ve
bu fiilden doğacak sonuçlara göre disiplin cezası uygulanması düzenlenmektedir. Madde ile
güvenlik korucularına disiplin cezası verilmesinde geçmiş hizmetlerinde çalışmaları olumlu
olan veya ödül alanlara hafifletici nedenlerin uygulanması ile disiplin fiilinin devleti veya
kişileri zarara uğratması halinde bu zararın niteliği ve ağırlık derecesine göre ağırlaştıncı
nedenlerin uygulanması hükmü düzenlenmektedir. Ayrıca disiplin cezası verilmesine sebep
olmuş fiil veya halin bir yıl içerisinde tekrar işlenmesi durumunda bir derece ağır ceza
uygulanmasına ilişkin düzenleme yapılmaktadır

Madde 2 ise şu şekilde:

MADDE 2- 442 sayılı Kanuna 74 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
"Ağırlaştırıcı ve hafifletici nedenler
MADDE 74/B- Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan veya ödül alan
güvenlik korucuları hakkında bir derece hafif olan disiplin cezası uygulanabilir.
Meskûn yerlerde silah atmak fiili Devlet veya kişilerin zarara uğramasına yol açmış ise
durumun niteliğine ve ağırlığına göre görevden çıkarma cezası uygulanabilir.
Göreve gelmemek, geç gelmek ve görev yerinden erken ayrılmak fiilleri uzun süreli
veya görevi aksatacak biçimde gerçekleşmişse ya da Devleti veya kişileri zarara uğratmışsa
durumun niteliğine, ağırlığına ya da zararın derecesine göre görevden çıkarma cezası
uygulanabilir

Yazılı kâğıt, belge, kayıtlar ve her türlü dijital veri üzerinde işlenen yasak fiiller Devlet
veya kişileri zarara uğratmış ya da hizmetin gecikmesine, durmasına veya aksamasına neden
olmuşsa durumun ağırlığına ya da zarann derecesine göre görevden çıkarma cezası verilebilir.
Silahla dikkatsizlik, tedbirsizlik veya ihmal sonucu yaralamaya veya ölüme sebebiyet
vermek fiilinin işleniş şekli, durumun ağırlığı ya da zararın derecesi ile fiilin konusunun önem
ve değerine göre görevden çıkarma cezası verilebilir.
Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde
belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmî belge, araç, gereç, silah, cihaz
ve teçhizatı korumamak, kaybolduğunu veya çalındığını bildirmemek, görevin sona ermesine
ya da amirlerince istenmesine rağmen geri vermemek fiilleri, Devleti veya kişileri zarara
uğratmışsa durumun niteliğine, ağırlığına ya da zararın derecesine göre görevden çıkarma
cezası uygulanabilir.
Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiil veya halin bir yıl içerisinde tekerrüründe
bir derece ağır ceza uygulamr. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller
nedeniyle verilen disiplin cezalarının bir yıl içerisinde üçüncü uygulamasında bir derece ağır
ceza verilir."

Madde 3 ile yapılacak düzenlemeler:

Madde ile, güvenlik korucularına işledikleri fiillerden dolayı disiplin
cezalarının uygulanması, uygulamada her hangi bir aksaklık yaşanmaması ve 442 sayılı Köy
Kanununda hüküm bulunmaması halinde 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu hükümlerinin
uygulanmasına yönelik atıf düzenlenmektedir.

Madde 3 şu şekilde:

442 sayılı Kanuna 74 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
madde eklenmiştir.
"Uygulama hükümleri
MADDE 74/C- Güvenlik korucularının disiplin işlemlerine ilişkin bu Kanunda hüküm
bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun hükümleri uygulamr."

Kannun teklifinin tam metni için TIKLAYIN

Kadın erkek diğer adaylarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (3)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 2 Yıl Önce
Peki bundan önceki olaylari kapsar mi yoksa yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mi bunlar uygulanacak. Geçmişteki olay ve davaları kapsayamaz çünkü hukuka aykırı bir durum olur...
Ziyaretçi 2 Yıl Önce
Şirnaga alım olsun bekliyoruz
Ziyaretçi 2 Yıl Önce
Cezadan başka bişey yok özlük hakimizi verin once