Selçuk Üniversitesi Mülakatsız Personel ve İşçi Alımı: Başvuru Başladı

Selçuk Üniversitesi Mülakatsız Personel ve İşçi Alımı: Başvuru Başladı

Selçuk Üniversitesi tarafından yayımlanan duyuruda en az lise mezunlarından işçi ve personel alınacağına yer verildi.

Selçuk Üniversitesi Mülakatsız Personel ve İşçi Alımı: Başvuru Başladı

Selçuk Üniversitesi personel alımı yapacak.

Konya Selçuk Üniversitesi tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda en az lise mezunları arasıdan personel alımı yapılacağına yer verildi. Sözleşmeli personel alımına başvuru yapacak adaylar için başivuruların başladığına yer verildi.

"Selçuk Üniversitesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 31 (otuzbir) adet sözleşmeli personel alınacaktır." ifadeleri ile yayımlanan personel alımı ilanında başvuru bilgileri ve detayları şu şekilde:

KİMLER BAŞVURABİLİR?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak,

- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B
maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları
yapılmayacaktır.)

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular bugün başladı ve 15 gün boyunca devam edecek. Başvuru yapmak isteyen adayların personelilan.selcuk.edu.tr adresi üzerinden müracaatını yapması gerekmektedir.

Başvuru evrakları ve ilan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç