Selçuk Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Selçuk Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Selçuk Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 110 sözleşmeli kamu personel alımı yapılacağına yer verildi. İlan yazımızda.

Selçuk Üniversitesi 110 sözleşmeli personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Selçuk Üniversitesi 110 personel alımı yapacak.

Selçuk Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 110 personel alımı yapılacağına yer verildi. Sözleşmeli olarak yapılacak kamu personeli alımında başvurular bugün başladı. Hemşire, fizyoterapist, laborant, röntgen teknisyeni, tıbbi sekreter, anestezi teknikeri, paramedik, radyoterapi, fizyoterapi, sağlık teknikeri, hasta bakımı personeli, tekniker, mühendis, destek personeli kadrolarına alım yapılıyor.

BAŞVURU ŞARTLARI

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, ilanın son başvuru tarihi
itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli
savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak,

- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

- Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için
2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu
KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B
maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları
yapılmayacaktır.)

- Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

- Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunlarının 2022 KPSS (B) sınavına girmiş olması.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

- Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru
yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Hastanemiz hasta bakımı ve temizliği hizmetlerinde çalıştırılmak üzere; Hasta Bakımı
ve Temizliği görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri
bulunmamak

BAŞVURU

 ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER:
1. Fotoğraf başvuru sırasında ilgili alana yüklenecektir.(Son 6 ay içerisinde çekilmiş
vesikalık fotoğraf sisteme yüklenecektir. )
2. Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi.
3. Ortaöğretim mezunları için önlü-arkalı diploma fotokopisi, Yükseköğrenim (önlisans
ve lisans) mezunları için e-Devlet’ten alınacak BARKODLU mezuniyet belgesi.
4. Son 15 gün içinde e-Devlet sisteminden “Devlet Memuriyeti” için “Selçuk Üniversitesi
Rektörlüğü” adına alınmış Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Kaydı olup olmadığını gösteren
BARKODLU belge.
5. Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunları için BARKODLU 2022 KPSS (B) sonuç
belgesi.
6. Aranan nitelikleri kanıtlayıcı belgeler.(Aranan nitelikleri kanıtlayıcı belge istenen
unvanlarda her nitelik için ayrı ayrı belgelendirme yapılarak ilgili alana yüklenecektir.)
7. Deneyim ve hizmet şartı olan unvan kodlarında SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
(BARKODLU) veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışanlar için onaylı
hizmet cetveli
8. Erkek adaylar için son 15 gün içinde e-Devlet sisteminden alınmış BARKODLU
askerlik durum belgesi,
9. Son 1 (bir) yıl içerisinde 4/B’li (sözleşmeli) personel pozisyonunda çalışmış olanlar
için, daha önce 4/B’li (sözleşmeli) personel pozisyonunda çalıştığı kurumdan alınacak 1 (bir) yıl
bekleme süresine tabi olmadığını gösteren belge ve e-devlet sisteminden alınmış BARKODLU
SGK Hizmet Dökümü.
Not: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların “Ek madde 7” maddesi gereğince: (Karar Sayısı: Ek: 12/3/2012-2012/2964) Başvuru
yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin
yazılı beyanları esas alınacaktır.Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile
ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı,
atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise
bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur.
III. ONLİNE BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
Başvuru için gerekli evrakların yüklenmesi ve yüklenen bu evrakların görüntülenebilir
olduğunun kontrol edilmesi adayların sorumluluğundadır. Adaylar yapmış oldukları başvurunun
detaylarına T.C. kimlik numarası ve başvuru sonrası görüntülenen referans numarasını kullanarak
http://hastaneilan.selcuk.edu.tr/aday/login adresinden ulaşabilmekte, herhangi bir eksikliği
görüntüleyebilmekte ve düzenleyebilmektedir.
IV. BAŞVURULARIN ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI:
Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 (onbeş) gün içinde
(mesai bitimine kadar) Üniversitemiz “hastaneilan.selcuk.edu.tr” web sayfasından online başvuru
şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Adaylar “hastaneilan.selcuk.edu.tr” adresinde yer alan online başvuru bilgilerini
doldurduktan sonra online başvuru sırasında istenen belgeleri ilgili alana yükleyecektir. Adaylar
sadece tek bir unvan için unvan kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvan kodlu
unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler
sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz
etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda bulundukları
belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge
beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç