Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı açıldı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı en az lise mezunu 142 personel alımı başvuru ekranı açıldı ve başvurular alınmaya başlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı en az lise mezunu personel alımı başvuru ekran açıldı. İşte Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ başvurusu 2024.

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada en az ortaöğretim mezunları arasından sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. İlanda işe alınacak personellerin Büro personeli, garson, aşçı, endüstri mühendisi, inşaat mühendisi, bilgisayar teknolojisi öğretmeni, sekreter, muhasebe, koruma ve güvenlik görevlisi, makine mühendisi, elektrik elektronik mühendisi, avukat, bahçıvan, temizlik görevlisi ve şoför kadrolarında istihdam edileceği görüldü. Peki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Kariyer Kapısı başvuru ekranına nasıl ulaşırım? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başvuru şartları nedir?

İlan ile ilgili beklenen duyuru yayınlandı ve başvuruların az önce başladığı görüldü. Biz de Finans7 olarak bu yazımızda personel alımı başvuru detaylarına yer verdik. İşte kadrolar ve her kadro için aranan şartlar ile alım yapılan iller:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen pozisyonlar için belirtilen özel şartlar aranır:

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
şartlarını taşıması gerekmektedir.

- 01 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1989 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olanlar).

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak.

- Merkez ve taşra teşkilatında mühendis ve avukat ünvanlı pozisyonlar için ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSS (P3) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

- Merkez ve taşra teşkilatında büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli ünvanlı pozisyonlara başvuracak adayların ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSS (P3), eğitim fakültesi mezunları için KPSS (P10), ön lisans mezunları için KPSS (P93), ortaöğretim mezunları için KPSS (P94) puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak.

- Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli olarak çalışmakta iken “hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”şartını sağlamak.

- Son başvuru tarihi itibarıyla başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak (Başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup, bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.).

KADROLAR, ÖZEL ŞARTLAR VE ALIM YAPILAN İLLER

Not: Aşağıda yer alan merkez teşkilat, Ankara'dadır. Merkez teşkilata alınacak personeller, Ankara'daki Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında çalıştırılacak.

6 GARSON
a) Ortaöğretim Kurumlarının; Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı ve Dalları, Konaklama Hizmetleri Alanı-Konaklama Hizmetleri Dalından veya Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı - Turizm Endüstrisi Servis Hizmetleri Dalından mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olup “garsonluk” iş kolu ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler veya Üniversitelerden alınan sertifikaya sahip olmak,
b) Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,
c) Esnek çalışmaya engel durumu bulunmamak,
d) En az fiilen 90 gün garsonluk mesleği ile ilgili çalıştığını belgelemek (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet dökümü),
e) Sadece erkek adaylar başvurabilir.
İlan Bilgileri
Hizmet Sınıfı (Yardımcı Hizmetler Sınıfı)
Unvan (DESTEK PERSONEL)
Kontenjan
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI Kontenjan (6)

3 BÜRO PERSONELİ

Fakültelerin; Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans programından mezun olmak.
İlan Bilgileri
Hizmet Sınıfı (Genel idare Hizmetleri Sınıfı)
Unvan (BÜRO PERSONELİ)
Kontenjan
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI Kontenjan (3)

1 BÜRO MEMURU
Fakültelerin; Ekonometri veya Finansal Ekonometri lisans programından mezun olmak.
İlan Bilgileri
Hizmet Sınıfı (Genel idare Hizmetleri Sınıfı)
Unvan (BÜRO PERSONELİ)
Kontenjan
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI Kontenjan (1)

4 AŞÇI
a)   Üniversitelerin; Aşçılık, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
b)   Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,
c)   Esnek çalışmaya engel durumu bulunmamak,
d)   Sadece erkek adaylar başvurabilir.
İlan Bilgileri
Hizmet Sınıfı (Yardımcı Hizmetler Sınıfı)
Unvan (AŞÇI)
Kontenjan
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI Kontenjan (4)

1 ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
Fakültelerin; Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
İlan Bilgileri
Hizmet Sınıfı (Teknik Hizmetler Sınıfı)
Unvan (MÜHENDİS)
Kontenjan
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI Kontenjan (1)

2 İNŞAAT MÜHENDİSİ
Fakültelerin; İnşaat Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak.
İlan Bilgileri
Hizmet Sınıfı (Teknik Hizmetler Sınıfı)
Unvan (MÜHENDİS)
Kontenjan
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI Kontenjan (1)
TRABZON Kontenjan (1)

1 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
Fakültelerin; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim Teknikleri Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
İlan Bilgileri
Hizmet Sınıfı (Genel idare Hizmetleri Sınıfı)
Unvan (BÜRO PERSONELİ)
Kontenjan
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI Kontenjan (1)

4 SEKRETER
Üniversitelerin; Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
İlan Bilgileri
Hizmet Sınıfı (Genel idare Hizmetleri Sınıfı)
Unvan (BÜRO PERSONELİ)
Kontenjan
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI Kontenjan (4)

12 BÜRO MEMURU

Üniversitelerin; Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile İşletme-Muhasebe ön lisans programlarının birinden mezun olmak
İlan Bilgileri
Hizmet Sınıfı (Genel idare Hizmetleri Sınıfı)
Unvan (BÜRO PERSONELİ)
Kontenjan
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI Kontenjan (7)
ARDAHAN Kontenjan (1)
BAYBURT Kontenjan (1)
KARS Kontenjan (1)
TEKİRDAĞ Kontenjan (1)
TUNCELİ Kontenjan (1)

15 BÜRO MEMURU
Üniversitelerin; İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
İlan Bilgileri
Hizmet Sınıfı (Genel idare Hizmetleri Sınıfı)
Unvan (BÜRO PERSONELİ)
Kontenjan
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI Kontenjan (10)
ARDAHAN Kontenjan (1)
GÜMÜŞHANE Kontenjan (1)
HAKKARİ Kontenjan (1)
KARS Kontenjan (1)
UŞAK Kontenjan (1)

2 GÜVENLİK GÖREVLİSİ - ERKEK

a) Üniversitelerin; Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenliği ve Asayişin Sağlanması veya Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
d) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.
e) Erkek adayların 170 cm den, kadın adayların ise 160 cm den kısa boylu olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.).
İlan Bilgileri
Hizmet Sınıfı (Genel idare Hizmetleri Sınıfı)
Unvan (KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ)
Kontenjan
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI Kontenjan (2)

1 GÜVENLİK GÖREVLİSİ - KADIN
a) Üniversitelerin; Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenliği ve Asayişin Sağlanması veya Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
c)  Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
d) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu bulunmamak.
e) Erkek adayların 170 cm den, kadın adayların ise 160 cm den kısa boylu olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 15 den fazla, 13 den az olmaması gerekmektedir, (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 kg ve en az 70-13=57 kg olmalıdır.).
İlan Bilgileri
Hizmet Sınıfı (Genel idare Hizmetleri Sınıfı)
Unvan (KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ)
Kontenjan
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI Kontenjan (1)

2 BÜRO MEMURU

Üniversitelerin; Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar Bilimleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
İlan Bilgileri
Hizmet Sınıfı (Genel idare Hizmetleri Sınıfı)
Unvan (BÜRO PERSONELİ)
Kontenjan
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI Kontenjan (2)

12 MAKİNE MÜHENDİSİ
Fakültelerin; Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
İlan Bilgileri
Hizmet Sınıfı (Teknik Hizmetler Sınıfı)
Unvan (MÜHENDİS)
Kontenjan
AĞRI Kontenjan (1)
BARTIN Kontenjan (1)
GÜMÜŞHANE Kontenjan (1)
İSTANBUL Kontenjan (1)
KARS Kontenjan (1)
MANİSA Kontenjan (1)
MUŞ Kontenjan (1)
OSMANİYE Kontenjan (1)
ŞIRNAK Kontenjan (1)
TUNCELİ Kontenjan (1)
UŞAK Kontenjan (1)
YOZGAT Kontenjan (1)

13 ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
Fakültelerin; Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
İlan Bilgileri
Hizmet Sınıfı (Teknik Hizmetler Sınıfı)
Unvan (MÜHENDİS)
Kontenjan
AĞRI Kontenjan (1)
ARDAHAN Kontenjan (1)
BİLECİK Kontenjan (1)
ELAZIĞ Kontenjan (1)
ERZURUM Kontenjan (2)
GÜMÜŞHANE Kontenjan (1)
İSTANBUL Kontenjan (1)
KARABÜK Kontenjan (1)
KARS Kontenjan (1)
KASTAMONU Kontenjan (1)
MANİSA Kontenjan (1)
MUŞ Kontenjan (1)

1 AVUKAT
a) Hukuk Fakültelerinden mezun olmak,
b) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.
İlan Bilgileri
Hizmet Sınıfı (Avukatlık Hizmetleri Sınıfı)
Unvan (AVUKAT)
Kontenjan
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI Kontenjan (1)

1 BAHÇIVAN
a) Ortaöğretim kurumlarının Bahçecilik Alanı ve Dalları, Tarım Teknolojileri Alanı ve Dalları veya Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak veya herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olup “bahçıvanlık” iş kolu ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler veya Üniversitelerden alınan sertifikaya sahip olmak,
b) Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,
c) En az fiilen 90 gün bahçıvanlık mesleği ile ilgili çalıştığını belgelemek (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet dökümü),
d) Sadece erkek adaylar başvurabilir. 
İlan Bilgileri
Hizmet Sınıfı (Yardımcı Hizmetler Sınıfı)
Unvan (BAHÇIVAN)
Kontenjan
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI Kontenjan (1)

28 TEMİZLİK GÖREVLİSİ - ERKEK
a) Ortaöğretim mezunu olmak,
b) Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,
c) Esnek çalışmaya engel durumu bulunmamak,
d) En az fiilen 90 gün temizlik hizmetinde çalıştığını belgelemek (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet dökümü).
İlan Bilgileri
Hizmet Sınıfı (Yardımcı Hizmetler Sınıfı)
Unvan (DESTEK PERSONELİ)
Kontenjan
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI Kontenjan (28)

15 TEMİZLİK GÖREVLİSİ - KADIN

a) Ortaöğretim mezunu olmak,
b) Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,
c) Esnek çalışmaya engel durumu bulunmamak,
d) En az fiilen 90 gün temizlik hizmetinde çalıştığını belgelemek (e-Devletten alınacak meslek kodunu gösterir barkodlu SGK Hizmet dökümü).
İlan Bilgileri
Hizmet Sınıfı (Yardımcı Hizmetler Sınıfı)
Unvan (DESTEK PERSONEL)
Kontenjan
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI Kontenjan (15)

15 ŞOFÖR

a) Ortaöğretim mezunu olmak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla yeni tip ehliyetlerde D veya DE sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (01.01.2016 tarihinden önce ehliyet sahibi olup da değiştirmeyenler için E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.)
c) SRC-1 veya SRC-2 belgesine sahip olmak,
d) Geçerli Psikoteknik belgesine sahip olmak,
e) Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,
f) Esnek çalışmaya engel durumu bulunmamak,
g) Sadece erkek adaylar başvurabilir.
İlan Bilgileri
Hizmet Sınıfı (Genel idare Hizmetleri Sınıfı)
Unvan (DESTEK PERSONEL)
Kontenjan
BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI Kontenjan (4)
ERZURUM Kontenjan (1)
HATAY Kontenjan (1)
İSTANBUL Kontenjan (5)
İZMİR Kontenjan (2)
MANİSA Kontenjan (1)
SAKARYA Kontenjan (1)

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İlana başvurular Kariyer Kapısında başladı. Başvurular 15 ile 29 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak.

Yukarıdaki linke tıklayın. Daha sonra açılan sayfada E DEVLET girişi yapın. Giriş yaptıktan sonra karşınıza Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Kariyer Kapısı sayfası çıkacak. Burada Yeni Başvuru yazan butona tıklayın. Sonra ilanı göreceksiniz.

İlana tıkladıktan sonra "657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı Puanı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 142 (yüz kırk iki) sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirme yapılacaktır" ifadeleri ile yayınlanan kısımdan en alta inerek okudum anladıma tıklayın. Sonrasında kadro seçimi yapıp bilgilerinizi girerek başvurunuzu yapabileceksiniz. Kadın erkek diğer adaylarla tanışmak - bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (1)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 3 Ay Önce
İnsanlarla dalga mı geçiyorsunuz yaş sınırı n demek haram olsun hakkım