Sahil Güvenlik 300 uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu yayınlandı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Sahil Güvenlik 300 uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu yayınlandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2024 yılı uzman erbaş alımı duyurusu geldi ve başvuru şartları açıklandı.

Uzman Erbaş Alımı 30 Mayıs 2024 0
Sahil Güvenlik 300 uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu yayınlandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu yayınlandı. İşte 2024 yılı uzman çavuş alımı ilanı.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından az önce yayınlanan açıklamada 2024 yılı uzman erbaş alımı başvuru kılavuzuna, alım yapılacak branşlara ve başvuru şartlarına yer verildi. Söz konusu alım toplamda 300 kişilik olacak.

UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Uzman erbaş alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a. Türk vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c. 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997
ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

ç. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi
üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Haziran 2019 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik
tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-18’de yer alan
“UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu
belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),

f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve
müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 29
yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
Sözleşmeli erbaş ve erlerden, başvuru yaptığı tarihte sözleşme süresini doldurmuş ve
sözleşmesini yenilemeden ayrılmış olanlar için Md.3/c’deki yaş şartı uygulanacaktır (2024
yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve daha sonra
doğmuş olanlar başvurabilir),

g. Askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı eğitim komutanlıklarından herhangi bir sebeple çıkmamış
veya çıkarılmamış olmak, diğer okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak veya
ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim dışına çıkarma cezası almamış olmak,

ğ. Muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay (yedek subay ve yedek astsubay dahil),
uzman jandarma, uzman erbaş veya bunların adayı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri,
Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli iken buralardan
ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak yahut görev yapmıyor olmak (Başvuru yapan tüm
adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından
sorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların işlemleri hangi aşamada
olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir),

h. Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle çıkarılmamış olmak

ı. Sözleşmeli erbaş/er yahut bunların adayı iken sözleşmesi kendi kusuru nedeniyle
idarece feshedilmemiş olmak (Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet
Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, sözleşmeleri kendi
kusurlarından dolayı feshedilmiş olan adayların işlemleri, hangi aşamada olursa olsun
(atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir),

i. Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki
kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında
başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,

j. Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
k. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan mahkemeler tarafından otuz günden daha
fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm edilmemiş olmak,

l. Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya
mahkûm edilmemiş olmak,

m. Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri
bırakılması karar verilse veya affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve
nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,
yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek
kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve
haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve
satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar,
amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan
suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci
maddesinde yazılı suçlardan mahkum olmamak,

n. Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat
ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148 inci
maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş
olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,

o. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının
manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak
eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik
görüşleri benimsememiş olmak,

ö. Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen
çalışmıyor olmak,

p. Terör örgütlerine veya Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak,

r. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

s. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya
görmüyor olmak,

ş. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık kurulu raporu vermeye yetkilendirilen hastanelerden
TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak (Yönetmeliğin
23’üncü maddesi kapsamında Ek-D çizelgede belirtilen esaslar çerçevesinde Komando sağlık
yeteneklerini karşılayan) “UZMAN ERBAŞ OLUR”, Kurbağaadam branşı için ise “UZMAN
ERBAŞ OLUR VE KURBAĞAADAM OLUR” kararlı sağlık kurulu raporu almış olmak, uzman
erbaşlığa elverişli olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla
kanıtlamak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak, (Adaylar; sevk edildikleri
hastanelerde sağlık kurullarınca kendilerine verilen olumsuz ön rapor/heyet raporlarına, rapor
tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilirler. Adayın nihai sağlık kurulu raporu sonucunun
olumsuz sonuçlanması halinde herhangi bir tebligat yapılmaksızın adaylık işlemleri
sonlandırılacaktır. Ayrıca adaylar; hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön
rapor/heyet raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar.)

t. Alım yapılacak branş için belirlenen yeterliliğe sahip olmak (1’inci maddede yer alan
tablodaki şartları karşılamak),

u. En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, sayfa-14’de yer alan boy ve kilo oranları
tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy,
çıplak ayakla ölçülür).

BRANŞLAR VE BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

NOT-1: Asgari 1 dakika su üstünde durabilme ve herhangi bir şekilde 25 metre yüzebilme.

NOT-2: Adayların yukarıdaki tablodaki gerekleri karşılamanın yanı sıra, bu kılavuzun 3’üncü
maddesinde yer alan başvuru şartlarının tamamını da sağlaması gerekmektedir.

NOT-3: Başvurusunu terhis belgesindeki askerlik sınıf/branş/ihtisasına göre yapan adayların,
terhis belgelerinde sınıf/branş/ihtisas kodlarının açık isimlerinin de yazması değerlendirme
yönünden önem arz etmektedir. Terhis belgesinde sadece sınıf/branş/ihtisas kodu yazan adayların
başvuruları değerlendirilemeyecek ve bu husustaki sorumluluk adayın kendisinde olacaktır.

NOT-4: Doldurulamayan kontenjan/kontenjanlar, S.G.K.lığının ihtiyaçları doğrultusunda
belirlenecek diğer branş/branşlara aktarılabilecektir.

NOT-5: Topçu, Telsizci, Motorcu (Y/S), Elektrikçi, İkmal (Aşçı) ve Kurbağaadam (terhis/görev
yeri belgesi ile başvuranlar için) branşına başvuruda bulunacak adaylara sayfa-15’teki testler uygulanacaktır.

NOT-6: Kurbağaadam branşı için terhis/görev yeri belgesi ile başvuran adaylara sayfa15’teki testlerin yanında; su üzerinde elleri kullanmadan 2 dakika sabit durabilme, 50 metre
kurbağalama yüzebilme, 50 metre yan stilde yüzebilme, 50 metre serbest yüzebilme, 4 metre
derinliğe serbest dalarak dipte bulunan 3 librelik kurşun ağırlığı çıkarma ve su altına dalarak en az
20 metre ilerleyebilme testleri de uygulanacak olup, baraj kriterleri sayfa-17’de belirtildiği gibidir.
NOT-7: Kurbağaadam branşı için (terhis/görev yeri belgesi ile başvuranlar hariç) başvuruda
bulunan adayların Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Sınavı sayfa 16-17‘de belirtilen kriterlere
göre yapılacaktır. Sınavlarda başarılı olan adaylar “Kurbağaadam Temel Kursu” eğitimine
katılacak olup, söz konusu kurstan başarısız olmaları halinde sözleşmeleri feshedilecek, ilişikleri kesilecektir.

BAŞVURU

İlana başvurular 3 Haziran saat 14.00'da başlayacak. Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Başvuru ekranı açılığında haberdar olmak için aşağıdaki linklerden finans7 mobil uygulamamızı ücretsiz indirin
Android için >>> TIKLAYIN
İOS için >>> TIKLAYIN
Huawei için >>> TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç