Sağlık Çalışanlarının Özlük Hakları Düzenlemesi Meclisten Geçti: İşte Madde Madde Yeni Yasa ve Ek Ödeme

Sağlık Çalışanlarının Özlük Hakları Düzenlemesi Meclisten Geçti: İşte Madde Madde Yeni Yasa ve Ek Ödeme

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki personelleri ilgilendiren düzenleme TBMM'den geçti. Meclisten geçti. İşte düzenlemenin detayları.

Sağlık 16.6.2022 23:44 0
Sağlık Çalışanlarının Özlük Hakları Düzenlemesi Meclisten Geçti: İşte Madde Madde Yeni Yasa ve Ek Ödeme

Sağlık personellerinin özlük haklarının iyileştirmesi kanun teklifi meclisten geçti. 

Sağlık personellerinin özlük haklarının iyileştirilmesi için kanun teklifi TBMM'de kabul edildi. Peki kanun teklifinde neler var?

BAKAN KOCA MADDE MADDE AÇIKLADI

 

ÖZETLE MADDE 1. Sahada aile hekimliği görevi yapan hekimlerin, sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimi (SAHU) alma hakları 2029 yılına kadar uzatıldı.

ÖZETLE MADDE 2. Tabiplerin ve uzman tabiplerin emeklilik maaşları pirim kesintisinden bağımsız olarak ve 2008 öncesi ve sonrası ayrımı yapılmaksızın artırıldı.

ÖZETLE MADDE 3. Sağlık tesislerinde ek ödemeye esas işlemleri denetlemek üzere, inceleme heyetlerinin oluşturulmasına yasal altyapı oluşturuldu. Sağlık çalışanlarının döner sermaye EK ÖDEME TAVANLARI ARTIRILDI. Kanunun 3. maddesi şunları içeriyor:

MADDE 3-1: Döner sermaye ek ödeme tavanları; eğitim görevlisi ile profesör ve doçentlerde yüzde 800’den yüzde 950’ye, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerinde yüzde 700’den 850’ye yükseltildi.

MADDE 3-2: Döner sermaye ek ödeme tavanları pratisyen tabip ve diş tabipleri ile uzman eczacılarda yüzde 500’den 650’ye; hastane müdürü ve eczacılarda yüzde 250 oranı yüzde 305’e yükseltildi.

MADDE 3-3: Döner sermaye ek ödeme tavanları diğer personelde yüzde 150’den 225’e; özellikle tıbbi işlemlerde, işlemler karşılığı yapılacak ek ödemelerde yüzde 800 ve 700 oranları sırayla 950 ve 850’ye yükseltildi.

MADDE 3-4: Sağlık çalışanlarına bugüne kadar ödenmekte olan sabit ek ödemenin, merkezi yönetim bütçesinden maaşla birlikte ödenmesi sağlandı.

MADDE 3-5: Döner sermaye ek ödemesinin hastane tahakkuklarına bağlı olması ortadan kaldırılarak il veya ülke bazında aynı standartla ek ödeme verilmesi sağlandı. Bu düzenlemeyle hastanelerimizin hepsi ek ödeme verebilir hale gelecek.

ÖZETLE MADDE 4. Sabit ek ödeme konusunda yapılan değişiklikten, Bakanlık kadrolarında olup üniversitede uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlığı eğitimi gören asistanlar da yararlanacak.

ÖZETLE MADDE 5. Sağlık Bakanlığı hastanelerinden sağlık hizmeti almış olup pirim borcu gibi nedenlerle hastane gideri karşılanmayanların 10 bin liranın altında olan borçları terkin edildi.

ÖZETLE MADDE 6. Sağlık Bakanlığından yapılan sabit ek ödemenin merkezi yönetim bütçesinden karşılanması ve ek ödeme tavanlarının artırılması gibi hususlar, benzer şekilde üniversite hastanelerinde de gerçekleştirildi.

ÖZETLE MADDE 7. Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinde olduğu gibi, Adli Tıp Kurumunda görev yapan personelin sabit ek ödemelerinin de merkezî yönetim bütçesinden karşılanması sağlandı.

ÖZETLE MADDE 8. Doktor öğretim görevlileri ve başasistanların tıpta uzmanlık eğitiminde görev alabilmeleri için gerekli olan bir yıllık kadrolu olma şartı yerine fiili hizmet süresi geçerli oldu.

ÖZETLE MADDE 9. Memur olarak göreve başlayanların talepleri halinde sözleşmeli kadroya geçmeleri onaya bağlandı.

ÖZETLE MADDE 10. Pozisyon yetersizliği sebebiyle 4924 sayılı Kanun’a tabi sözleşmeli personel için sözleşmeli pozisyon sayısı artırıldı. (2 bin olan pozisyon 27 bine çıkarıldı).

ÖZETLE MADDE 11. Eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimlerinde eğitici olanların kurumdan ek ödeme almaları önündeki engel kaldırıldı.

ÖZETLE MADDE 12. Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında çalışanların, döner sermaye bütçesinden verilen sabit ek ödemelerinin merkezi yönetim bütçesinden karşılanması sağlandı.

TEŞEKKÜR: Başta hekimler olmak üzere, sağlık çalışanlarının yıpratıcı bazı sorunlarına çözüm getiren Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun teklifini kabul eden TBMM’ye teşekkür ediyorum.

 

İşte düzenlemenin detayları ile ilgili mecliste gelen açıklama:

1. MADDE

1’inci madde ise önemli bir düzenleme içeren maddedir. 1’inci  maddede, aile hekimliğiyle ilgili düzenleme var. Aile hekimliği yapmakta iken aynı zamanda aile hekimliği uzmanlığı eğitimi alan kişilerin bu eğitimle ilgili süresinin 2029’a uzatılmasıyla ilgili bir maddedir; bunu olumlu buluyoruz, gerekli buluyoruz. Çünkü aile hekimlerinin niteliğinin artması hakikaten gerekli ve faydalı bir düzenlemedir.

1’inci madde aile hekimlerine ilişkin ve aile hekimlerinin aile hekimliği yaparken de aslında ihtisas yapmalarına imkân tanıyan bir düzenleme ve bunun süresini uzatıyor. 

2. MADDE

HDP'li Habip Eksik: "2’nci madde Anayasa’nın “eşitlik” ilkesine aykırıdır çünkü 2’nci maddede yapılan değişiklikle sadece kamuda çalışan hekimlere yönelik değişiklik yapılmıştır, “diğer personel” dediğimiz sağlık emekçilerine yönelik hiçbir şekilde değişiklik yapılmamıştır, ayrımcı bir tutum sergilenmiştir. Yine, ücrette adalet, eşit işe eşit ücret durumu değerlendirildiğinde kesinlikle yine Anayasa’ya aykırı olduğu, Anayasa 55’e aykırı olduğu değerlendirilebilir. Kısacası, bu teklifin geneli özellikle 2’nci maddesi veteriner hekimleri, eczacıları, diğer SSK'lı olan ya da BAĞ-KUR’lu olan hekimleri ve aynı zamanda diğer sağlık emekçilerini kapsamadığı için ayrımcı bir şekilde hazırlanmıştır.

İsmail Tamer: 2’nci maddemiz de getirdiğimiz konu emeklilerle ilgili. Biz emeklilerimizle ilgili, onların 17 bin katsayısı, özellikle uzmanlarda 26 bine ve yine pratisyenlerde, tabiplerde 13 bin katsayılı göstergeyi de 20 bine yükselterek onlara iyileştirmeler sağladık.

Sefer Aycan: "2’nci madde, makam tazminatı almayan hekim, diş hekimi ve uzman hekimlerin emekli maaşlarında iyileştirme yapmayı planlamaktadır, iyileştirme teklifi vardır."

Gülistan Kılıç Koçyiğit: 2’nci maddede de konuşacağız. Ya, sizin sadece merkezine hekimi koyduğunuz bir sağlık hizmeti olabilir mi? Hemşireler, laborantlar, eczacılar, teknisyenler bu sağlık, bu düzenlemenin içerisinde neredeler değerli arkadaşlar? Bir ekip tek başına ameliyat yapabiliyor mu? Tek başına bir tıbbi işlem yapabiliyor mu?

4. MADDE

Habip Eksik: 3’üncü maddeye baktığınız zamanda orada da kanun yapılışıyla ilgili bir keyfîyetçiliğe durum arz edeceği için aykırılık teşkil etmektedir. Bakın, orada “disiplin cezası olanlar inceleme heyetinin durumuna göre döner sermayeden -yani merkezî bütçeden alınacak döner sermayeden- yararlanamayız.” diyor. Oysaki 657’de bu zaten net bir şekilde belirtilmiştir. 2 defa ceza sistemine tabi tutulması anlamına gelmektedir. "

4. MADDE

Mustafa Adıgüzel: "4’üncü maddede -sadece hekim ve diş hekimlerine olan, sabit ek ödemede aralık ayındaki düzenlemede var olan- uzman hekimler ve eğitim görevlisi hekimler pas geçilmiştir. Yine, burada eczacıları da yok saymışsınız. Hekim ve diş hekimleriyle aynı şekilde atanan, nöbet tutan,  stratejik bir personel olan eczacıların da görmezden gelinmesi izaha muhtaçtır. Hekimler için sabit ek ödeme ise hem aralık ayındaki düzenlemeden çok daha geride hem de burada bir alicengiz oyunu var. Ek ödeme, vergiye tabi olmayan 375 sayılı KHK'den çıkarılıp 209 sayılı vergili kanununa tabi tutulmuştur. Bu şekilde üst vergi dilimleriyle verdiğiniz farkı da kuşa çevireceksiniz."

Aydın Adnan Sezgin: "4’üncü maddesi pratisyen hekimlerin ve diş hekimlerinin döner sermaye sabit ödeme oranını yüzde 180’den yüzde 265’e çıkarmaktadır. Ancak mevcut hâliyle ek ödemelerin emeklilik aylıklarına katkısı bulunmamaktadır. Pratisyen hekimler ve diş hekimleri bu ek ödemelerin de prime tabi tutulmasını ve emekliliğe yansımasını talep etmektedirler."

5. MADDE

Sefer Aycan: " 5’inci maddedir; 5’inci maddede, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarında aldığı sağlık hizmeti karşısında ödemelerde sorun yaşayan ve bu nedenle ödemesini yapmamış vatandaşın ödemelerinin takibinin düşmesiyle ilgili bir düzenleme vardır."

6. MADDE

Gamze Akkuş İlgezdi: "6’ncı maddede performansa dayalı ek ödeme ön plana çıkarılmış; bu da üniversite hocaları arasında gelir getiren ve getirmeyen olarak bir ayrıştırmaya vesile oluyor çünkü klinisyen olmayan hocalar adına kayda değer bir artış olmuyor bu tabloda. Bu durum da tıp fakültelerinde eğitimin daha geri gitmesi, daha kötü olmasına vesile olacaktır ve hizmet sunumunu da ön plana çıkaracaktır, bu da büyük bir risktir. Aslında bu tablo Sağlıkta Dönüşüm Programının iflas ettiğinin çok net göstergesidir. Kamu hastanelerinde döner sermaye bütçeleri borç batağına gömülmüş, sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır."

Mehmet Metanet Çulhanoğlu: " 6’ncı maddesiyle üniversitelerde görev alan personele yapılacak ek ödeme miktarı artırılmakta ve bunların merkezî yönetim bütçesinden karşılanması ve mahsuplaşma uygulaması getirilmekte."

7. MADDE

Sefer Aycan: "3, 4 ve 6’ncı, 7’nci maddeleri ise kamu hastanelerinde çalışanların, üniversite hastanelerinde çalışanların ve adli tıp kurumunda çalışanların ek ödemeleriyle ilgili düzenlemeleri içermektedir. Burada sabit ödemenin merkezî bütçeden yapılmış olması olumlu bir durumdur. Şöyle ki böylece iller arasındaki ve sağlık kuruluşları arasındaki fark kalkacaktır ve her sağlık kuruluşunda çalışan kişi mutlaka sabit bir şekilde döner sermayeden ek bir ödeme alacaktır. “Sabit” diye nitelendirilen bu miktar az çok tartışılabilir tabii ki ama en azından iller arasındaki ve sağlık kuruluşları arasındaki farkı kaldırmak ve bunu merkezî bütçeden vermek bir güvencedir; bunu doğru buluyoruz. Ama ek ödeme limitlerinin arttırılması ve buna bağlı olarak da… Tabii ki herkes farklı döner sermayeden yararlanıyor, farklı miktarlarda yararlanıyor ve bu her kuruluşa veya branşa göre de değişiyor; sabitlemek veya standardize etmek de zor. Şimdi, bunun olumlu etkiler yaratacağını bekliyoruz ama bir gerçek var, Türkiye'deki hastanelerde bir sıkıntı var; özellikle uzman hekimlerde, bazı branşlarda ayrılmalar oluyor. Esas bunu konuşmak lazım. Yani sadece eline geçen maaşı arttırmak veya bunun miktarını arttırmak yetmez, çalışma şartları veya özlük haklarıyla ilgili sorunları düzeltmek lazım."

Oya Ersoy: "7'nci madde ile Adli Tıp Kurumunda çalışanlarının sabit ek ödemeleri merkezî yönetim bütçesinden karşılanacak. "

8. MADDE

Ali Muhittin Taşdoğan: "8’inci maddede belirtilen Sağlık Bakanlığı tarafından atamalara ilişkin usul ve esasların belirlenmesine yönelik çalışmanın Komisyon görüşmelerinde özellikle diş tabibi ve eczacılarımız için atama kurallarına birden fazla başvuran adaylara sonraki kurallarda daha fazla şans verilmesini planlayan daha adil bir usul için olduğu belirtilmiştir. Bu yaklaşımı kıymetli buluyoruz, bir an önce uygulanmasını bekliyoruz."

9 VE 10'UNCU MADDE

Ali Muhittin Taşdoğan: "9’uncu ve 10’uncu maddelerindeki çalışmayla, 4924 sayılı Kanun’a tabi sözleşmeli personel istihdamında güçlük yaşandığını, uygulamadaki problemleri görmekteyiz. Bu zorluğu aşmak üzere pozisyon sayının arttırılması isabetli olmuştur."

Sait Dede: "10’uncu maddesiyle getirilmek istenen düzenlemeyle sözleşmeli personel istihdamında pozisyon sayısı artırılmak istenmektedir. Oysa maddenin geçmesi hâlinde mevcut eşitsizlikler ve adaletsizlikler ortadan kalkmayacaktır. Gerçekten mağduriyeti bir nebze giderecek bir düzenleme yapılmak istenseydi tüm sözleşmeli sağlık emekçilerinin kadroya geçirilmesi istenirdi."

Ayhan Altıntaş: "10’uncu maddeyle eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sözleşmeli sağlık personeli çalıştırılması hususunda değişiklik yapılmakta, ihtiyaç duyulan yerlere alınabilecek toplam sözleşmeli personel sayısının 22 binden 27 bine çıkarılması öngörülmektedir. "

11 VE 12'NCİ MADDE

Ali Muhittin Taşdoğan: "11’inci ve 12’nci maddelerdeki Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında ve eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimlerinde çalışan personelin asıl bulundukları kurumlardaki döner sermaye mağduriyetleri giderilmiş olacaktır."

Teklifin tam metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç