Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mülakatsız Personel ve İşçi Alımı Yapacak: İşte Başvurusu 2022

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mülakatsız Personel ve İşçi Alımı Yapacak: İşte Başvurusu 2022

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda mülakatsız personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mülakatsız Personel ve İşçi Alımı Yapacak: İşte Başvurusu 2022

Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı ilanı yayımlandı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada en az ortaöğretim mezunu adaylar arasından personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. Bugün yayımlanan ilanda 26 personel ve işçi alımı yapılacağı öğrenildi.

"Üniversitemizin İstanbul Hamidiye Külliyesi’nde ve Ankara Gülhane Külliyesi’nde bulunan birimlerde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 26 (yirmi altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır." ifadeleri ile yayımlanan personel alımı ilanında başvuru şartları şu şekilde:

BAŞVURU ŞARTLARI

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Bu Kanun’un 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına
ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik
hizmetini yapmış olmak veya askerlik durumu ertelenmiş olmak.

- 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili
engeli bulunmamak.

- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6'ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini
taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi
kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

- Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar;

- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları taşımak.

- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.

- Güvenlik görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporunda psikiyatri muayenesi ve kanaati mutlaka yer alacak
şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

- Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda çalışmasına engel durumu bulunmamak.

- İlana son başvuru tarihi itibari ile 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak diğer bir ifade ile 36(otuz altı) yaşından gün almamış olmak.

- 165 cm’den kısa olmamak.

BAŞVURU

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki ilan metninde yer alan evraklarla birlikte başvurusu  Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Hamidiye Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul) adresine veya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğüne (Ankara Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/Ankara) adresine şahsen yapması gerekmektedir. Başvurular 15 günlük.

İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç