Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu başladı
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu başladı

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı iller arası tayin duyurusu geldi. Başvurular alınmaya başlandı.

Sağlık 26 Haz 2024 0
Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvurusu başladı

Sağlık Bakanlığı 2024 yılı iller arası tayin duyurusu yayınlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamaya baktığımızda YHGM, 2024 yılı iller arası tayin detaylarına yer verdi.

İller arası tayin başvurusuna baktığımızda bugün başlayan başvuruların 1 Temmuz tarihine kadar devam edeceğine yer verildi. Yayınlanan açıklamada başvuru takvimine şu şekilde yer verildi:

Başvuru kılavuzu şu şekilde:

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 2024 Yılı Haziran Dönemi
İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 26.07.2024 tarihi Cuma günü
noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirilecektir.

Başvurular; ekteki takvim çerçevesinde https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan
Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden giriş yapılarak yapılacak olup münhal
kadrolar göz önünde bulundurularak en fazla on (10) tercih yapılabilecektir.

Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında EKİP üzerinden
başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip
kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde
değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.
1. İstihdam Planlama Komisyonu’nun 12.06.2024 tarihinde yapılan toplantısında 2024 Yılı
Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası
hakkında alınan karar gereği; bu kurada yerleşip ataması yapılan uzman tabip, uzman
(TUTG) ve tabiplerin halen görev yaptıkları birimden ayrılmaları halinde Personel Dağılım
Cetveline göre doluluk oranının unvan ve branşında %60’ın altına düşmesi durumunda
ayrılışları yerlerine atanacak personelin göreve başlamasından sonra yapılacaktır. Aynı
birimden ayrılacak personel sayısının birden fazla olması halinde ayrılışlar en yüksek hizmet
puanına sahip personelden başlanarak sırayla yapılacaktır.
Ancak atanma tarihinden itibaren 2 (iki) aylık süre içerisinde yerlerine atanacak personelin
göreve başlamaması halinde, ayrılışların bu süreyi geçirmeden yapılması sağlanacaktır. 

2. Birinci madde kapsamındaki kısıtlamaya tabi personel hariç olmak üzere 2024 Yılı Haziran
Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurasında yerleştirilenlerin
ayrılışları atanma tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde yapılacaktır. Aksi takdirde bu
sürenin sonunda atamaları iptal edilecektir. Ancak 30 (otuz) gün içerisinde ayrılamayacaklarına
dair yasal mazeretlerini belgelendirmeleri halinde atamaları iptal edilmeyecektir. Yasal
mazeretlerinin sona ermesine müteakip 10 (on) gün içerisinde ayrılışları sağlanacaktır.

3. Sağlık hizmetinin aksamaması ve etkili personel planlaması yapılabilmesi için kura son
başvuru tarihi itibariyle kadrosunun bulunduğu ilde son atanma tarihinden itibaren fiilen en az
2 yıl çalışmış olan personelin müracaatları kabul edilecektir.
4. Devlet Hizmeti Yükümlüsü (DHY) olarak atanan personel için DHY’ sini tamamlamış olmak
şartıyla atandığı ilde 2 yıl çalışmış olma şartı aranmayacaktır.
5. a) Bu kuraya müracaat edecek personel yalnızca iller arası tercih yapabilecektir.
 b) Ancak halen kadrosunun bulunduğu ile eş, sağlık ve öğrenim mazereti ile atanan personel
bulundukları ilde fiilen (2) iki yıl görev yapması ve kura son başvuru tarihi itibariyle beş
yılı tamamlamaması şartıyla aynı il içinden de tercih yapabilecektir.
Bu kapsamda tercih yapanların kadrosunun bulunduğu ile eş, sağlık ve öğrenim mazereti ile
atanmadıklarının tespiti halinde; halen bulunduğu ile yaptığı tercihler silinerek diğer tercihleri 
dikkate alınacaktır. Kuraya sehven alınıp bulunduğu ile yerleşmesi halinde atamaları
yapılmayacak, atamaları yapılmış ise de iptal edilecektir.
6. a) Kuraya başvuran personelin yerleştirme işlemleri 01.07.2024 tarihine göre hesaplanan ve
ilan edilen hizmet puanları esas alınarak yapılacaktır.
 b) Kuraya başvuran personelin hizmet puanlarına itirazları EKİP üzerinden alınacaktır.
 c) Alınan itirazlar değerlendirilerek EKİP üzerinden ilan edilecek olup yerleştirme işlemi
yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.
7. İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine
geçmek üzere EKİP üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri
EKİP üzerinden ilan edilecektir.
8. Kura son başvuru tarihinden sonra başvuru kabul edilmeyecektir.
9. 2023 Yılı Haziran Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası
veya 2024 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası
sonucu yerleşen personelin bu kuraya başvuruları kabul edilmeyecektir.
10. Kura son başvuru tarihi itibariyle son 1 (bir) yıl içinde Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliğinin 16, 19, 20, 21, 26. ve 31. maddelerine göre ataması yapılan
personelden atama kararını iptal ettirenlerin bu kuraya müracaatları kabul edilmeyecektir.
11. a) Stratejik (Uzman Tabip, Uzman Diş Tabibi, Tabip, Diş tabibi ve Eczacı unvanı) personel
halen çalıştıkları kadro unvan ve branşında açılan münhal kadrolardan tercih yapabilecektir.
 b) Diğer sağlık personeli ise ekte yer alan tabloda halen çalıştıkları unvan ve branşlarının
karşısında yer alan unvan ve branşta açılan münhal kadrolardan tercih yapabilecektir. Bu
kapsamdaki personelin atamaları halen çalıştıkları kadro unvan ve branşında yapılacaktır.
12. a) Tercih edilecek branşta eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerini tercih
edecek uzman tabip ve uzman diş tabipleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliğinin 30 uncu maddesi ve 07 Nisan 2012 tarih ve 28257 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına
Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen,
yabancı dil şartı hariç başasistanlık sınavı başvuru şartlarını taşımaları gerekmektedir.

Bilimsel çalışma ve eserleri bakımından aşağıdaki şartlardan en az birini sağlamak;
i) Türk Tıp Dizininde kayıtlı dergilerde yayımlanmış, ikisi birinci isim olmak üzere en
az üç orijinal araştırma makalesi bulunmak,
ii) SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI
(Social Science CitationIndex) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine
kayıtlı dergilerde yayımlanmış birinci isim en az bir orijinal araştırma makalesi bulunmak,
iii) SCI (Science Citation Index), SCI-E (Science Citation Index – Expanded), SSCI
(Social Science CitationIndex) veya AHCI (Arts and Humanites Citation Index) indeksine
kayıtlı dergilerde yayımlanmış ikisi orijinal araştırma makalesi olmak üzere en az üç yayını
bulunmak.
Bu belgeler başvuru sahibi tarafından sistem üzerinden elektronik ortamda kaydedilecektir.
Belgeleri eksik olan veya istenilen belgeleri belirtilen süre içerisinde sisteme yüklemeyen
kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Bu şartları taşıyanlardan kura son başvuru tarihi itibariyle DHY’si devam edenlerin kura
başvuruları kabul edilmeyecektir.

b) Eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerini tercih eden ve bu maddenin “a)”
fıkrası kapsamındaki şartları taşımayanların, eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma
hastanesi tercihleri silinecek olup diğer tercihlerine göre kuraya katılacaklardır.
13.a) Sözleşmeli Aile Hekimi veya Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışan personel bu kuraya
müracaat edebilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 30
(otuz) gün içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları
yapılmayacaktır.
 b) Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında görev yapmakta iken 663 sayılı
KHK’nın 42. Maddesi kapsamında sözleşme imzalayan personel bu kuraya müracaat
edebilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün
içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.
 c) İlçe Entegre Devlet Hastanesi Başhekimi, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı ve Halk
Sağlığı Laboratuvar sorumlusu,112 Acil Yardım Komuta Kontrol Merkezi Başhekim ve
Başhekim Yardımcısı, eğitim görevlisi ve vekaleten eğitim görevlisi olarak görev yapan
personel bu kuraya müracaat edebilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden
itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde görevlerinden ayrılışının yapılması gerekmektedir. Aksi
takdirde atamaları yapılmayacaktır.
 d) Aylıksız izinde olan (doğum, askerlik vb.) personelin başvuruları kabul edilecek olup bu
kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde göreve
başlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.
14. Kura son başvuru tarihi itibariyle;
 a) 4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli çalışan personelin başvuruları engellenecektir.
Ayrıca kura tarihinden önce sözleşmeli statüye geçenlerin ise başvuruları kabul edilmeyecektir.
 b) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ve 663 sayılı KHK’ nın 45/A maddesine göre çalışmakta
olan sözleşmeli personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 c) 663 sayılı KHK’ nın 45/A maddesine göre çalışmakta iken 657 sayılı DMK’ nın 4/A
maddesine göre kadrolu olarak atanan personelin; 1 yıllık çalışma süresinin hesaplamasında
663 sayılı KHK’ nın 45/A maddesine göre fiilen 3. yılını doldurduğu tarih esas alınacak ve
üçüncü yılın bitiminden itibaren aynı yerde fiilen 1 yıl görev yapmayanların başvuruları kabul
edilmeyecektir.
 d) 7433 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli pozisyonundan aynı unvanlı memur
kadrolarına ataması yapılan personel için sözleşmeli olarak geçen süreler dahil olmak üzere
fiilen dört yıl süreyle görev yapma şartı esas alınacak olup bu şartı sağlamayanların başvuruları
kabul edilmeyecektir.
15. Kura son başvuru tarihi itibariyle; DHY’si devam edenlerin başvuruları kabul
edilmeyecektir. Kuraya başvurdukları tarih itibariyle DHY’si bitenlerin ilgili İl Müdürlüğünden
(30/11/2007 tarihli ve 191703 sayılı yazı ekindeki forma uygun olarak) alacakları belgeyi EKİP
üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.

16. Kuraya başvuran personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenlerin 02.07.2024–
24.07.2024 Çarşamba günü saat 18.00’e kadar EKİP üzerinden kura iptal başvurusunda
bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya yeniden başvuruda
bulunmayı talep edemeyeceklerdir.
17. İlan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, yanlış ve yanıltıcı beyanlarla
müracaatta bulunan ve EKİP üzerinden kesinleştirilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.
18. Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat ederek sehven kuraya dâhil edilen ve kura
sonucunda yerleştirilen personelin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal edilecektir

19. Bu kura için açılmış olan münhal kadrolar birim bazında ilan edilmiştir.
20. Yerleştirme sonuçları aynı gün Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) ilan edilecektir.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç