Sağlık Bakanlığı 42 Bin TL Maaşla Personel Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2022
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Sağlık Bakanlığı 42 Bin TL Maaşla Personel Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2022

Sağlık Bakanlığı tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada KPSS'siz ve 70 KPSS ile 42 bin TL maaşlı personel alınacağına yer verildi.

Sağlık Bakanlığı 42 Bin TL Maaşla Personel Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2022

Sağlık Bakanlığı personel alımı ilanı yayınladı.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi kapsamında 17 personel alımı yapılacağına yer veirldi.

Alınacak personellerin bilişim personeli kadrosunda sözleşmeli olarak istihdam edileceğine yer verildi. 

BAŞVURU ŞARTLARI ŞU ŞEKİLDE:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz
olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret
tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip
olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi
kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına
prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri
dikkate alınır.)
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük
hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
g) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf
askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
h) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme edebilme yeteneğine sahip
olmak,
i) Tutum ve davranışların göreve uygun olması gibi kriterlere sahip olmak.
B-ÖZEL ŞARTLAR
B.1. Proje Yöneticisi (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim
personeli olarak istihdam edilecektir.
a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Bilişim sistemleri konusunda en az 5 (beş) yıl tecrübeli olmak,
c) Kullanıcı sayısı 10.000 (on bin) den fazla olan en az üç yazılım projesinde en az birer
yıl proje yöneticisi olarak görev yapmış olmak,
d) Yazılım kapsam yönetimi, yazılım geliştirme metotları, kurumsal mimari modelleme
ve gereksinim analizi süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Kurumsal bilişim projelerinde teknik şartname hazırlama konusunda tecrübe sahibi
olmak,
f) İş kuralları (business rules), sınıf diyagramları (class diagrams) ve öge-ilişki çizenekleri
(entity relationship diagrams), UML dilini kullanarak kurumsal uygulamaların tasarım ve
geliştirme deneyimine sahip olmak,
g) Agile yönetim metodolojileri konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak,
h) SPICE veya CMMI süreçleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i) Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının
doğrulamasına yönelik test süreçleri, teknik ve otomasyon araçlarının yönetimi hakkında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
j) Takım çalışmasına yatkın çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak, analitik
düşünce yapısına sahip olmak,
k) Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının
teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
m) Takım yönetimi, yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi,
gereksinim yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,
n) Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin
geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,
o) Nesne yönelimli programlama (OOP) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
p) İlişkisel veri tabanı tasarımı ve kullanımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
q) .NET Core, .NET Framework, C#, ASP.NET MVC, Entity Framework, Web API, IIS
teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

r) Ön yüz geliştirme teknolojileri (VueJS, AngularJS ya da ReactJS) ile tasarım
elemanları (CSS, HTML) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
s) Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçlarında tecrübe
sahibi olmak,
t) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
u) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
v) KAFKA, RabbitMQ gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
w) Kullanıcı kimliklendirme ve yetkilendirme yöntem ve teknolojileri (OAuth2, SAML,
Single SignOn, Elektronik İmza, Mobil İmza) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
x) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak veya Project
Management Institute (PMI) onaylı eğitim kurumlarından eğitimini almış olduğunu belgelemek,
y) TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda eğitim, katılım veya iç
denetçi sertifikalarından en az birisine sahip olmak,
z) ITIL Foundation sertifikasına sahip olmak veya yetkili eğitim kurumlarından eğitimini
almış olduğunu belgelemek.
B.2. Kıdemli Yazılım Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına
kadar)
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 4 (dört) kişi sözleşmeli bilişim
personeli olarak istihdam edilecektir.
a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Microsoft .NET platformu üzerinde yazılım geliştirme konusunda iyi derecede
deneyim sahibi olmak,
c) .NET Core konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) ORM (Object Relational Mapping), Micro Service Mimarisi, Design Patterns
konularında iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) ASP.NET MVC ile yazılım geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi olmak,
f) JQUERY, AngularJS, NodeJS konularında yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
g) Kendo UI of Telerik veya Devexpress kütüphanelerinden en az birine hâkim olmak,
h) Windows Communication Foundation (WCF), SOAP, REST Servisler, Extensible
Markup Language (XML) Web servis kullanımı ve yazımı konularına hakim olmak,
i) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
j) Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri konularında deneyimli olmak,
k) Javascript, Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheets (CSS)
konularına hakim olmak,
l) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama
geliştirmiş olmak,
m) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hâkim olmak,
n) ReactJS, VueJS, AngularJS gibi modüler JavaScript frameworklerini kullanarak
yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahip olmak,
o) Yazılım yaşam döngüsü ve Çevik (Agile) yazılım geliştirme konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
p) KAFKA, RabbitMQ gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
q) Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb) kullanımı ve yönetimi
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
r) Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje
geliştirme konusunda deneyimli olmak,
s) Elastic Search ve KİBANA konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
t) Tercihen NoSQL veri tabanlarından herhangi birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
B.3. .Net Yazılım Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına
kadar)
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 3 (üç) kişi sözleşmeli bilişim
personeli olarak istihdam edilecektir.
a) Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Microsoft .NET platformu üzerinde yazılım geliştirme konusunda iyi derecede
deneyim sahibi olmak,
c) ASP.NET MVC ile uygulama geliştirme konusunda iyi derecede deneyim sahibi
olmak,
d) Kendo UI of Telerik veya Devexpress kütüphanelerinden en az birine hâkim olmak,
e) Windows Communication Foundation (WCF), Extensible Markup Language (XML)
Web servis kullanımı ve yazımı konularına hakim olmak,
f) Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
g) Nesne tabanlı yazılım geliştirme metodolojileri konularında deneyimli olmak,
h) Javascript, JQUERY, Hypertext Markup Language (HTML) ve Cascading Style Sheets
(CSS) konularına hakim olmak,
i) MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama
geliştirmiş olmak,
j) .NET Core ile uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k) T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına hâkim olmak,
l) Team Foundation Server (TFS), GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje
geliştirme konusunda deneyimli olmak,
m) Tercihen ReactJS, VueJS, AngularJS gibi modüler JavaScript frameworklerini
kullanarak yazılım geliştirme konusunda tecrübe sahip olmak.
B.4. Kıdemli Yazılım Test Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3
katına kadar)
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim
personeli olarak istihdam edilecektir.
a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi, test edilmesi ile bu sürecin yönetimi
konusunda en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
c) Programlama konusunda bilgi sahibi olmak,
d) SQL konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak

e) Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Test süreçleri konusunda deneyimli olmak,
g) Test senaryoları üretme ve uygulama becerisine sahip olmak,
h) Sorun tespit ve problem çözme yeteneğine sahip olmak,
i) Ara yüz, performans, regresyon ve yük testi konularında bilgi sahibi olmak,
j) APl Test araçları (PostMan, SoapUI) kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
k) JMeter, Octopus vb. araçlardan en az birinde tecrübe sahibi olmak,
l) Takım çalışması için TFS, JIRA vb. araçlardan en az biri üzerinde tecrübe sahibi olmak,
m) ITIL Foundation Certificate in IT Service Management sertifikasına sahip olmak,
n) Tercihen test otomasyon araçları (Selenium, Appium vb.) hakkında tecrübe sahibi
olmak.
B.5. Kıdemli İş Analisti (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim
personeli olarak istihdam edilecektir.
a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Süreç yönetimi, süreç analizi, süreç modelleme ve süreç iyileştirme konularında en az 5
(beş) yıl tecrübesi bulunmak,
c) Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz, iyileştirme ve süreç performans
ölçümü yazılımlarında proje bilgisi ve tecrübesi sahibi olmak,
d) Gereksinim çıkartım (elicitation) yöntemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
e) Test süreçleri konusunda deneyimli olmak,
f) Test senaryoları üretme ve uygulama becerisine sahip olmak,
g) İş süreçlerinin modellenmesi ve analizi için ihtiyaç duyulan şablonlar, formlar ve
prosedürler hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) Kurumsal uygulamaların geliştirilmesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i) ISO 20000 veya ISO 27001 serisi standartlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j) Toplam Kalite Yönetimi ve Six Sigma gibi yönetim stratejileri konusunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
k) TFS ve/veya JIRA vb. araçlar üzerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
l) EPC, UML ve BPMN konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
m) Temel SQL bilgisine sahip olmak,
n) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak,
o) Tercihen mobil uygulama alanlarında tecrübe sahibi olmak.
B.6. İş Analisti (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim
personeli olarak istihdam edilecektir.
a) Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Yaygın olarak kullanılan süreç modelleme, analiz yazılımlarında (MS Visio,
Smartdraw, MS Project vb.) tecrübe sahibi olmak,
c) EPC, UML veya BPMN konularında tecrübe sahibi olmak,
d) Yeni nesil web teknolojileri alanında işin analizi çıkartabiliyor olmak,
e) UX & Usability çalışmalarında bilgi sahibi olmak,
f) Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi
araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,
g) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,
h) Takım çalışmasına yatkın olmak, analitik düşünce yapısına sahip olmak,
i) Takım çalışması için TFS, JIRA vb. araçlardan en az biri üzerinde tecrübe sahibi olmak.
j) Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak,
k) Servis yönelimli mimari (SOA) konusunda bilgi sahibi olmak,
l) İlişkisel veri tabanı konusunda bilgi sahibi olmak.
B.7. Oracle Veri Tabanı Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3
katına kadar)
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim
personeli olarak istihdam edilecektir.
a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Oracle veri tabanı sistemleri yönetimi konusunda iyi derecede bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
c) Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
d) İleri seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,
e) Oracle Dataguard, Goldengate kurulumu, konfigürasyonu ve yönetimi konusunda bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,
f) ZFS Storage Yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Oracle Veritabanı kurulum, yönetim ve bakım konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
h) Oracle Veritabanı patch ve upgrade konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i) Oracle Backup, Recovery, RAC (Real Application Cluster) konularında bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
j) Oracle Exadata konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
B.8. PostgreSQL Veri Tabanı Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının
3 katına kadar)
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim
personeli olarak istihdam edilecektir.
a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Veri tabanı yöneticisi olarak en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
c) PostgreSQL veri tabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
d) Linux işletim sistemi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
f) İleri seviyede PL/pgSQL bilgisine sahip olmak,
g) PostgreSQL "high availibility" konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) PostgreSQL sunucularından diğer veri tabanlarına doğru veya tersi yönde veri aktarım
(ETL) süreçlerine ve araçlarına hakim olmak,
i) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri
derecede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j) Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak.
B.9. LINUX Sunucu Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına
kadar)
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim
personeli olarak istihdam edilecektir.
a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Teknik dokümantasyon okuma ve yazışma yapabilecek derecede İngilizce bilmek,
c) İyi derecede network bilgisine sahip olmak,
d) Linux bonding yapılandırması konusunda tecrübe sahibi olmak,
e) Linux açılış sistemi ve GRUB Ön Yükleyici yazılımı kurulumu ve yönetimi hakkında
bilgi sahibi olmak,
f) Paket yönetimi konusunda tecrübeli olmak,
g) Kullanıcı hesap ve grup yönetimi, Linux dosya sistemi yapısı ve hiyerarşisi konusunda
tecrübeli olmak,
h) Text manipülasyon işlemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
i) Linux servis yönetimi ve systemctl konularında bilgi sahibi olmak,
j) Cron ve Anancron üzerinden zamanlanmış görevler düzenleme konusunda tecrübeli
olmak,
k) Linux sistemleri üzerinde Docker Container kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübeli
olmak,
l) Kaynak kodlardan program kurma tecrübesine sahip olmak,
m) Shell Scripting kodlama konularına hakim olmak,
n) DNS, LDAP, FTP, NTP, NFS, SSL, SSH, Apache, Nginx ve repo konularına hakim
olmak,
o) SAN konfigürasyonu konusunda tecrübeli olmak,
p) Storage yönetimi, LUN tahsisi, storage sanallaştırma konularında deneyimli olmak,
q) LVM oluşturmak, yapılandırma ve değişikliklerini yapabilmek, disk genişletme ve
daraltma işlemlerini uygulama konusunda tecrübeli olmak,
r) VMware ve RHEV sanallaştırma platformu yönetimi konularına hakim olmak,
s) Yüksek erişilebilirlik, iş sürekliliği, felaket kurtarma konularında bilgi ve deneyim
sahibi olmak,
t) Aşağıdaki sertifikalardan en az 1 (bir) tanesine sahip olmak ve belgelendirmek
• Red Hat Certified Engineer (RHCSA) veya üstü,
• Linux Professional Institute LPIC-1 veya üstü.
u) PCAP – Certified Associate in Python Programming veya üstü sertifikaya sahip olmak.
B.10. Sistem ve Ağ Güvenliği Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının
2 katına kadar)
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim
personeli olarak istihdam edilecektir.
a) Genel şartlar (b) veya (c) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) LAN, WAN, Data Center, Wired/Wireless ağ sistemleri ile VPN ve veri iletişim
teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
c) Omurga anahtar ve kenar anahtar yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi)
yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Ağ tasarım, kurulum, işletim, optimizasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
f) Checkpoint, Fortinet, Palo Alto güvenlik duvarlarından en az biri hakkında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
g) Temel güvenlik sistemleri (Güvenlik Duvarı, Saldırı Tespit Sistemi, Yük Dengeleme
Sistemi, Web Uygulama Güvenlik Duvarı Sistemi, Ağ Kontrol Sistemi, DDoS Atak Engelleme
Sistemi, Paket Yönlendirme Sistemi, SSL Şifreleme Sistemi) hakkında bilgi ve tecrübeye sahibi
olmak,
h) Aşağıdaki sertifikalardan en az 1 (bir) tanesine sahip olmak ve belgelendirmek
• 2017 yılından itibaren (2017 yılı dahil) alınmış Cisco CCNA ya da Huawei HCIA
(Dengi ve üzeri sertifikalar da kabul edilecektir.)
• 2017 yılından itibaren (2017 yılı dahil) alınmış Checkpoint CCSA, Fortinet NSE4 veya
Paloalto PCNSA (Dengi ve üzeri sertifikalar da kabul edilecektir.)
• 2017 yılından itibaren (2017 yılı dahil) alınmış CEH (Certified Ethical Hacker) (Dengi
ve üzeri sertifikalar da kabul edilecektir.)
B.11. Siber Güvenlik Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına
kadar)
Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim
personeli olarak istihdam edilecektir.
a) Genel şartlar (b) bendindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
b) Siber Güvenlik alanında en az 5 (beş) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
c) Teknolojik gelişmeleri ve literatürü takip etmek,
d) Bilgi güvenliği çözümleri (Firewall, IPS/IDS, WAF, Vulnerability Assessment,
Database Security, SIEM, Anti Virüs, PAM vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Zafiyet tarama araçlarını (Acunetix, Netsparker, Nessus, Burp Suite vb.) ileri seviye
kullanabiliyor olmak,
f) UNIX, Linux ve Microsoft sunucu işletim sistemleri hakkında tecrübe sahibi olmak,
g) Yazılım güvenliği hakkında tecrübe sahibi olmak,
h) Veri tabanı sistemleri güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak,
i) Güncel zafiyetlere ve saldırı türlerine hâkim olmak,
j) Anti Virüs ve uç nokta güvenliği ile EDR/XDR konusunda bilgi sahibi olmak,
k) Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
l) Red Team/Blue Team ve olay müdahalesi çalışmalarında kullanılabilecek yazılım
(bash, python vb.) bilgisine sahip olmak,
m) Metasploit, Burp Suite, Cobalt Strike, Empire gibi siber saldırgan bakış açısı ile
kullanılacak araçlarla uygulamalı deneyim sahibi olmak,
n) Adli Bilişim alanında bilgisayar veya bilişim teknolojileri kullanılarak işlenen suçlarla
ilgili olay yerinin analiz edilmesi, verilerin toplanması, bu verilerin incelenmesi, varsa eğer suç ile
ilgili gerekli ilişkilendirmeler yapılarak sonuçların düzenli bir raporlama neticesinde adli
makamlara sunulmasını sağlamak konusunda bilgi sahibi olmak,
o) ISO 27001, PCI DSS, COBIT, KVKK, ITIL GDPR konularında bilgi sahibi olmak,
p) MITRE ATT&CK Framework ve OWASP hakkında iyi derecede bilgi sahibi olmak,
q) Aktif ve pasif bilgi toplama yöntemlerine hâkim olmak,
r) Zafiyet tarama, sisteme erişim, hak yükseltme, sistemlerde yatay hareket, erişimi
koruma, iz kayıtlarının silinmesi konularına hâkim olmak,
s) Web uygulama, mobil uygulama, iç ve dış ağ, kablosuz ağ, VPN sistemleri ve veri
tabanı sistemlerine sızma testi yapma konusunda tecrübe sahibi olmak,
t) TCP/IP ve OSI katmanları hakkında bilgi sahibi olmak,
u) HTTP, DHCP, SMTP, DNS gibi temel protokoller hakkında bilgi sahibi olmak,
v) Aşağıda yer alan sertifikalardan en az 1 (bir) tanesine sahip olmak ve belgelendirmek
• Sertifikalı Web Uygulamaları ve Veritabanları Sızma Testi Uzmanı (Belge TSE
tarafından TS 13638 standardı kapsamında verilmiş olmalıdır.)
• Offensive Security Certified Professional (OSCP)
• Offensive Security Web Expert (OSWE)
• GIAC Exploit Researcher and Advanced Penetration Tester (GXPN)
• GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT)
• eLearn Security Certfied Penetration Tester eXtreme (eCPTXv2)
• eLearn Security Web Application Penetration Tester eXtreme (eWPTXv2)
• Licensed Penetration Tester (LPT) 

BAŞVURU EKRANI

Başvurular 24/10/2022 - 11/11/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Sağlık Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden alınacak.

Kadın erkek adaylarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç