PTT Personel Alımı Duyurusu Geldi 13 Mayıs 2022

PTT Personel Alımı Duyurusu Geldi 13 Mayıs 2022

PTT personel alımı hakkında son dakika açıklaması geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru ve duyurunun detayları yazımızda.

Resmi Gazete Haberleri 13.5.2022 08:43 7
PTT Personel Alımı Duyurusu Geldi 13 Mayıs 2022

PTT personel alımı hakkında son dakika açıklaması geldi.

13 Mayıs 2022 tarihli Resmi Gazete sayısında önemli bir karar yayımlandı. Yayımlanan kararda PTT personel alımına dair şartlara yer verildi. Resmi Gazete'de yayımlanan detaylara baktığımızda başvuru ile ilgili bilgilere yer verildiği görüldü. 

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİNDE ÇALIŞTIRILACAK İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/11/2019 tarihli ve 30953 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi yürürlükten kaldırılmış, (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“o) Sınav: PTT tarafından yapılan veya hizmet satın alma yöntemiyle kamu kurum veya kuruluşlarına yaptırılan yazılı ve/veya sözlü sınavı,”

“ş) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavı: 74 üncü maddenin üçüncü fıkrasında ve 75 inci maddede belirtilen pozisyonlara atanabilmek için yapılacak olan yazılı sınav veya yazılı ve sözlü sınavı,

t) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav komisyonu: Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavları için oluşturulan komisyonu,

u) Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınav kurulu: Görevde yükselme ve pozisyon değişikliği sınavlarına ilişkin oluşturulan kurulu,

ü) Sınav komisyonu: Sınav kurulunca oluşturulan komisyonu,

v) Sınav kurulu: Giriş sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütmekle görevli kurulu,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Pozisyon ve ihtiyaç durumuna göre personel alımı, geçerliliği devam eden KPSS’den bu Yönetmeliğe ekli (II) sayılı cetvelde her bir pozisyon için belirtilen asgari puanı alarak yapılacak olan sınavlarda başarılı olanlar arasından veya PTT’nin ihtiyaç duyduğu alanlarda 19 uncu maddede belirtilen şartları sağlayan deneyimli kişiler arasından yapılır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“k) Yapılacak olan sınavlarda başarılı olmak.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- (1) Başvurular için, personel alım ilanını müteakip en az on günlük başvuru süresi tanınır.

(2) Başvurular internet ortamında alınır. Başvurudan işe alıma kadar tüm aşamalarda adaylara yapılacak bilgilendirme ve çağrılar PTT’nin internet sitesinde duyuru yoluyla yapılır ve bu konuda ayrıca kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmaz.

(3) Yapılan değerlendirme sonucunda başvuruda bulunan adaylardan aranan nitelikleri taşıdığı belirlenen adaylar giriş sınavına çağrılır, aranan nitelikleri taşımadığı belirlenenlerin ise başvuruları geçersiz sayılır.

(4) KPSS puanına göre bu Yönetmeliğe ekli (II) sayılı cetvelde her bir pozisyon için belirtilen asgari başarı puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralama yapılır ve sınava gireceklerin yer aldığı nihai liste ilan edilir.

(5) Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sınava çağrılmaya hak kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alan adayların tamamı sınava çağrılır.

(6) Sınav aşamasından sonra gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bu kişilerin ataması yapılmaz, ataması yapılmış olanlar varsa atamaları iptal edilir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “mülakat ve/veya uygulamalı” ibaresi “sözlü” olarak ve beşinci fıkrasında yer alan “mülakat veya uygulama” ibaresi “sözlü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16- (1) Sınavlar, alım yapılacak pozisyonun özellikleri dikkate alınarak yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır. Hangi pozisyon unvanları için yazılı ve/veya sözlü sınav yapılacağı ile pozisyon unvanları itibarıyla her bir sınavda aranan asgari başarı puanı bu Yönetmeliğe ekli (II) sayılı cetvelde gösterilmiştir.

(2) Yapılacak sınavın hangi konuları kapsayacağı, sınav sorularının hazırlanması ve basımı gibi hususlar sınav kurulu tarafından belirlenir.

(3) Yazılı sınavlar, alım yapılacak pozisyonun özelliğine göre PTT tarafından yapılabileceği gibi hizmet satın alma yöntemi ile kamu kurum veya kuruluşlarına da yaptırılabilir.

(4) Bu Yönetmeliğe ekli (II) sayılı cetvelde yazılı ve/veya sözlü sınavla alımı yapılacağı belirlenen pozisyonlar için gerekli KPSS puanını haiz olup başvuruda bulunan adaylardan, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere alım yapılacak sayının yirmi katına kadar aday yazılı sınava, üç katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Sözlü sınavda, adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle sözlü sınav gerçekleştirilir.

(5) Adaylar, sözlü sınav için sınav komisyonu tarafından dördüncü fıkranın (a) bendi için kırk puan, (b) ve (c) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için on beşer puan, (ç), (d) ve (e) bentlerinde yazan özellikleri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(6) Her bir sınav için bu Yönetmeliğe ekli (II) sayılı cetvelde her bir pozisyon için belirtilen asgari başarı puanının altında kalan adaylar başarısız sayılır.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17- (1) Yazılı ve sözlü sınav yapılması halinde başarı puanı, bu sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalamasından oluşur. Sadece sözlü veya sadece yazılı sınav yapılması halinde başarı puanı bu sınavlardan alınan puanlardır. Başarı puanına göre en yüksek puandan başlayarak sınav ilanında belirtilen pozisyon sayısı kadar aday için sıralama yapılır ve nihai başarı sıralaması ilan edilir. Başarılı olanlar arasından sınav ilanında belirtilen pozisyon sayısı kadar yedek aday tespit edilebilir.

(2) Adayların başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla yazılı sınav puanı yüksek olan, bunların eşit olması halinde daha üst öğrenimi bitirmiş olan, bunların eşit olması halinde diploma puanı yüksek olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir. Yazılı veya sözlü sınav puanı asgari başarı puanının altında kalanlar başarısız sayılırlar.

(3) Sonuçlar, PTT’nin internet sitesinde ilan edilir ve bu konuda ayrıca kağıt ortamında herhangi bir yazışma yapılmaz. Yapılan ilan ve bildirim tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18- (1) Adaylar, yazılı ve/veya sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklandığı günden itibaren yedi gün içerisinde PTT’ye yazılı olarak itiraz edebilirler. Yazılı sınavlarda sorulara itiraz edilmesi halinde bilirkişi raporu istenebilir.

(2) İtirazlar en geç otuz gün içerisinde sınav komisyonu tarafından değerlendirilerek komisyon görüşü sınav kuruluna bildirilir. Sınav kurulunca verilen karar, sınav komisyonu tarafından ilgiliye yazılı olarak bildirilir. İtirazlar her halükârda en geç kırk beş gün içerisinde değerlendirilerek verilen karar ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

(3) İtirazlar sonuçlandırılmadan bir sonraki aşamadaki sınava geçilemez ve nihai başarı listesi ilan edilmez.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İştirakler Başkanı” ibaresi ‘‘Başkan, Rehberlik ve Teftiş Başkanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“j) KPSS sonuç belgesi.”

“(4) Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan; müracaat etmeyenler veya herhangi bir nedenle ataması yapılmayanlar ya da göreve başladıktan sonra ayrılanlar olduğu takdirde, yerlerine yedekler arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir. Yedek adaylardan atama yapılması halinde yedek adayların hakları, personel alımı sonuçlarının ilanından itibaren altı ay için geçerlidir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin birinci kısım beşinci bölümünün başlığı “İhtisas ve Denetim Personeli” olarak, 24 üncü maddenin başlığı “Denetçi” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “denetçi/iç denetçi” ibaresi “denetçi” olarak değiştirilmiş, beşinci fıkrasında yer alan “iç denetçi,” ve “veya iç denetçi” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğe 25 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Müşavir

MADDE 25/A- (1) PTT’de Daire Başkan Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Başkan Yardımcısı, Birim Sorumlusu, Başmüdür, Daire Başkanı, I. Hukuk Müşaviri, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Başkan veya daha üst pozisyonlarda görev yapmış olan personel, Müşavir pozisyonuna atanabilir.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin altıncı fıkrasına “süreler” ibaresinden sonra gelmek üzere “izin bitim tarihini değiştirmez. Kullanılan izin, izin süresinden düşülerek kalan izinler” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin dokuzuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “halinde ve her olay için” ibaresi “hallerinde” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci ve sekizinci fıkralarına sırasıyla aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Mazeret izin hakkı biten ve yıllık izin hakkı bulunmayan personele, zorunlu durumlarda bu kişilere hak edecekleri yıllık izinlerden düşülmek şartıyla on güne kadar izin kullandırılabilir.”

“Ancak iş göremezlik ödeneği ile ilgili Geçici İş Göremezlik Ödeneklerinin Mahsuplaşma İşlemlerine İlişkin Protokol yapılması halinde bu fıkra hükmü uygulanmaz.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bitiminden itibaren” ibaresi “veya 52 nci maddenin altıncı fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden itibaren, doğum yapan personelin eşine doğum tarihinden itibaren” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Personele, PTT’de beş hizmet yılını doldurması halinde, görev süresi boyunca en fazla iki defada kullanılmak üzere toplam bir yıla kadar; eşinin yurtdışı ve yurtiçinde kamu veya özel sektörde sürekli veya geçici olarak başka bir yerde çalışmaya başlaması, kendi veya PTT imkânlarıyla eğitim amacıyla yurtdışına gidilmesi/gönderilmesi hallerinde bu durumların belgelendirilmesi şartıyla eşinin görev süresi veya kendisinin eğitim süresi kadar ücretsiz izin verilebilir. Personel PTT imkânlarıyla eğitim almak üzere yurtdışına gönderilmesi halinde en az yurtdışında görevlendirildiği süre kadar PTT’de çalışır. Genel Müdür tarafından uygun görülen personelin bu fıkra kapsamında ücretsiz izin hakkından faydalanabilmesi için beş hizmet yılını doldurması şartı aranmaz.”

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Personele, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine; kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde on sekiz aya kadar, diğer hastalık hallerinde ise on iki aya kadar izin verilir.”

“(7) İş göremezlik ödeneği ile ilgili SGK ile Geçici İş Göremezlik Ödeneklerinin Mahsuplaşma İşlemlerine İlişkin Protokol yapılması halinde beşinci ve altıncı fıkra hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin altıncı kısmının başlığı “Yer Değiştirme, Görevde Yükselme, Pozisyon Değişikliği ve Eğitim” olarak değiştirilmiştir.

 

MEZUNİYET ŞARTI İÇİN TIKLAYIN

NE ANLAMA GELİYOR?

Yayımlanan yönetmeliğe baktığımızda PTT personel alımında hangi şartların aranacağına detayların ne olacağına yer verildi. İşte o detaylar

ALIM KPSS İLE OLACAK

Söz konusu personel alımının KPSS ile olacağına yer verildi. 

İLAN NE ZAMAN GELECEK?

Söz konusu personel alımı ilanının ne zaman yayımlanacağı henüz belli değil. Ancak önümüzdeki günlerde bu konuda duyuru gelmesi bekleniyor. Duyuru geldiğinde bildirimle haberdar olmak için mobil uygulamamızı indirin:

Android için >>> TIKLAYIN

İOS için >>> TIKLAYIN

Yorumlar (7)

Seç

Ziyaretçi 12 Gün Önce
Arkadaşım milyonlarca üniversite mezunlarına zaten halen kamuda iş verilmiyor yaşları ilerlemiş k.ps.s.sınavsız p.t.t.nin yazılı,sözlü sınavı yeterli olur.
Ziyaretçi 12 Gün Önce
Arkadaşım milyonlarca üniversite mezunlarına zaten halen kamuda iş verilmiyor yaşları ilerlemiş k.ps.s.sınavsız p.t.t.nin yazılı,sözlü sınavı yeterli olur.
Ziyaretçi 12 Gün Önce
2020' de resmi gazetede yayınladılar kpss + kendi sınavı diye bu yıl tekrar değiştirdiler bunlar alım falan olmayacak boşa beklemeyin
Ziyaretçi 13 Gün Önce
Kpss şartı kaldırılsın zaten kendi sınavını yapmıyormu ptt
Ziyaretçi 14 Gün Önce
Adam kpss den 90 puan alıyor görüşmeye gidiyor sözlü mülakat 20 veriliyor ve kalıyor yani sistem bundan ibaret arkanda DAYI yoksa geçmiş olsun