Osmangazi Belediyesi zabıta ve düz memur alımı başvurusu başladı 2023

Osmangazi Belediyesi zabıta ve düz memur alımı başvurusu başladı 2023

Osmangazi Belediyesi düz memur ve zabıta alımı başvurusu başladı. Başvuruya ilişkin bilgiler ve başvuru formu yazımızda.

Osmangazi Belediyesi zabıta ve düz memur alımı başvurusu başladı 2023

Osmangazi Belediyesi memur ve zabıta alımı başvurusu başladı.

Osmangazi Belediye Başkanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında memur ve zabıta alımı başvurusunun başladığına yer verildi. Yayınlanan başvuru formu ve başvuruya ilişkin tüm detaylar finans7.com'da.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlanın başvuru bilgileri ve şartları şu şekilde:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

ÖZEL ŞARTLAR

Personel alımında özel şartlar ise şu şekilde:

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

- Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48’inci Maddesi’nin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

- Zabıta Memuru kadrosu için; Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

BAŞVURU

İlana başvurusu bugün başladı. Başvuru detayları şu şekilde:

Başvuru sırasında;
a) Başvuru Formu (Form için TIKLAYIN)
b) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden
alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilebilir),
d) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
e) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
f) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
h) 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
ı) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
Belediyemizce tasdik edilebilir),
ı) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen
yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.
Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda
veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının
sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
Belediyemizce tasdik edilecektir.)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
a) Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 13.03.2023 - 17.03.2023 gününe
kadar (mesai saatleri arasında) Santral Garaj Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10 Osmangazi/
BURSA binası içinde kurulacak olan başvuru noktasına müracaatlarını yapabileceklerdir.
b) Elektronik ortamda, Belediyemiz ik@osmangazi.bel.tr internet adresine,
c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Santral Garaj Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı
No:10 Osmangazi/BURSA adresinde bulunan Osmangazi Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim
Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır)
d) Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen
tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Osmangazi Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve
Eğitim Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru sürecini
tamamlayacaklardır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
e) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
f) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Yorumlar (0)

Seç