OGM KPSS ile memur, KPSS'siz işçi alımı yapıyor
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

OGM KPSS ile memur, KPSS'siz işçi alımı yapıyor

OGM bir duyuru yayınladı ve personel alımı başvurusunda sona gelindiğine yer verildi. İşte başvuru detayları.

OGM KPSS ile memur, KPSS'siz işçi alımı yapıyor

OGM KPSS'siz işçi, KPSS ile memur alımı yapıyor.

Orman Genel Müdürlüğü KPSS puanı ile kamu personel alımı yaparken KPSS puan şartı aranmadan da işçi alımı yaptığını açıkladı. Yayınlanan personel alımı ilanına baktığımızda başvuruların başladığı bildirilirken biz de finans7 olarak bu yazımızda personel alımının başvurusuna dair detaylara yer verdik.

ORMAN MÜHENDİSİ ALIMI

20 Orman Mühendisi alımında başvuru şartları şu şekilde:

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

b) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2022-KPSSP3) en az 70 puan almış olmak.

c) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği bölümünden mezun olmak.

ç) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir
ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet
sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda
bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü
ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara
yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü
fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

e) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması
gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca,
herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği
anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal
işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir

Orman Mühendisi alımı başvurusu 

26 ORMAN MUHAFAZA MEMURU ALIMI

Orman Muhafaza Memuru kadrosuna yapılacak memur alımında başvuru şartları şu şekilde:

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

b) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2022-KPSSP93) en az 65 puan almış olmak,

c) Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği,
Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama
ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinin birinden mezun olmak,

ç) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir ibareli)
sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet
sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1'de yer alan sözleşmeli personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda
bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü
ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara
yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü
fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

e) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların tamamını sağlıyor olması
gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca,
herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği
anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal
işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir

Başvuru ekranı: "https://www.turkiye.gov.tr/orman-kariyer-kapisi-kamu-ise-alim"

GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI

Geçici işçi alımında kadrolar şu şekilde açıklandı:

Aşçı pozisyonunda 4 adet,
Aşçı yardımcısı pozisyonunda 3 adet,
Elektrikçi (Genel) pozisyonunda 1 adet,
Kaynakçı pozisyonunda 1 adet,
Sıhhi Tesisatçı pozisyonunda 2 adet,
İş Makinası Operatörü pozisyonunda 2 adet,
Traktör Operatörü pozisyonunda 1 adet,
Garson pozisyonunda 15 adet,
Pastacı pozisyonunda 2 adet,
Temizlik Görevlisi pozisyonunda 12 adet,
Bulaşıkçı pozisyonunda 5 adet,
Seracı pozisyonunda 8 adet,
Diğer Fidanlık İşçileri ve Bahçıvanlar pozisyonunda 5 adet,
Kimya Laboratuvarı Teknisyeni pozisyonunda 3 adet

Başvuru şartları ise şu şekilde:

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,              
2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,
3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4. Başvurunun son günü itibarıyla kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
5. Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ile diğer genel ve özel şartlara haiz olmak,    
6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,                        
7. İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl’de ikamet ediyor olmak,
8. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir,
9. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir,
10. Noter huzurunda Kura çekimi 13-17/05/2024 tarihleri arasında olacaktır. Kuranın net tarihi ve kura yeri vb. tüm bilgilendirmeler ilgili Orman Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yayımlanacaktır,
11. Adaylardan istenilecek evraklar, evrak teslim tarihleri, sınav tarihi ve işe alım süreci ile ilgili tüm bilgilen-dirmeler ilgili Orman Bölge Müdürlükleri internet siteleri üzerinden duyurulacaktır,
12. Deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca 2 aydır. Ancak aday işçilerin idaremizde yürürlükte olan işletme toplu iş sözleşmesine tabi olmaları durumunda deneme süresi 4 ay olarak uygulanacaktır.

GARSON (Servis Elemanı) ÖZEL ŞARTLARI
1. En az ortaöğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak,
2. “Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3. a) Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinin Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alanından mezun olmak,
     Veya
    b) Turizm ve Otel İşletmeciliği veya Turizm İşletmeciliği ön lisans/lisans programlarının en az bir tanesinden mezun olmak,
      Veya
    c) Servis Görevlisi (Seviye 2) [10UMS0049-2],
       Servis Görevlisi (Seviye 3) [10UMS0049-3],
       Servis Görevlisi (Seviye 4) [10UMS0049-4], 
    Mesleki Yeterlilik Belgelerinden herhangi birine sahip olmak.
4. En az 1 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve belgelendirmek (SGK Hizmet Dökümü ile veya ilgili meslek odası onaylı Bonservis belgesi ile belgelemek),
5. Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

AŞÇI ÖZEL ŞARTLARI
1. En az ilköğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak,
2. “Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3.  a) Ortaöğretim Aşçılık bölümünden,
      Veya
     b) Ön lisans veya Lisans Aşçılık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri bölümlerinin en az bir tanesinden mezun olmak,  
      Veya
      c) Aşçılık veya Aşçı Yardımcılığı Meslek Kolu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi birine, 
      Veya  
      d) 13UY0182-4 Aşçı (Seviye 4) veya 21UMS0771-3 Aşçı (Seviye 3)     
           Mesleki Yeterlilik Belgelerinden herhangi birine sahip olmak,
4. Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.

AŞÇI YARDIMCISI ÖZEL ŞARTLARI
1. En az ilköğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak,
2. “Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3.   a) Ortaöğretim Aşçılık bölümünden,
      Veya
      b) Ön lisans veya Lisans Aşçılık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Mutfak Yönetimi, Yemek Pişirme Teknikleri bölümlerinin en az bir tanesinden mezun olmak,
       Veya
      c) Aşçılık veya Aşçı Yardımcılığı Meslek Kolu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi birine,      
      Veya  
      d) 13UY0182-4 Aşçı (Seviye 4) veya 21UMS0771-3 Aşçı (Seviye 3)     
           Mesleki Yeterlilik Belgelerinden herhangi birine sahip olmak,
4. Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.

DİĞER FİDANLIK İŞÇİLERİ VE BAHÇIVANLAR ÖZEL ŞARTLARI
1. En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,
2. ”Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3. Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşını doldurmamış olmak.

SERACI ÖZEL ŞARTLARI
1. En az ortaöğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,
2. “Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam te-şekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3. Meslek Liselerinin Tarım Alanından mezun olmak,
4. Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

PASTACI ÖZEL ŞARTLARI
1. En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,
2. “Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3.   a) Ortaöğretim Yiyecek-İçecek Hizmetleri Alanı Pasta ve Tatlı Yapımı dalından mezun olmak,
      Veya
       b) Pastacılık ve Ekmekçilik ön lisans programından mezun olmak,
       Veya
       c) Pastacılık ve tatlı yapımı alanında Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bitirme Belgesi, Yetki
       Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi birine, 
       Veya
       d) Pastacı (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesine [10UMS0111-4] sahip olmak,
4. Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.

BULAŞIKÇI ÖZEL ŞARTLARI
1. En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,
2. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Hijyen belgesine sahip olmak,
3. ”Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
4. Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ÖZEL ŞARTLARI
1.En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,
2. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Hijyen belgesine sahip olmak,
3. ”Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
4. Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ ÖZEL ŞARTLARI
1. En az ortaöğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak.
2. En az 1 yıllık Millî Eğitim Bakanlığı onaylı Kazıcı-Yükleyici veya Kepçe Operatörlüğü sertifikalarından herhangi birine sahip olmak.                                                              
3."G" Sınfı Sürücü Belgesine sahip olmak
4. Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik Raporu alabilecek durumda olmak,
5. ” Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir), 
6. İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

TRAKTÖR OPERATÖRÜ ÖZEL ŞARTLARI
1. En az ortaöğretim mezunu en fazla lisans mezunu olmak 
2. En az 1 yıllık  "F" Sınıfı  veya "F" Sınıfını kapsayan Sürücü Belgesine sahip olmak.   
3. Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik Raporu alabilecek durumda olmak ,
4. ”Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
5. İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

KAYNAKÇI (Oksijen ve Elektrik) ÖZEL ŞARTLARI
1. En az ilköğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,
2. “Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3.     a) Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarının;
        Metal Teknolojisi alanının Kaynakçılık veya Metal Doğrama dallarının herhangi birinden mezun olmak,
         Veya
        b) Kaynak Teknolojisi ön lisans bölümünden mezun olmak,
        c) Kaynakçılık, Metal İşleri, Metal Teknolojisi(Kaynakçılık), Elektrik Kaynakçılığı dallarının herhangi birinden Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi biri,                                                           Veya
       d) 11UY0014-3 Alüminyum Kaynakçısı (Seviye 3)
            11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3)
            11UY0016-4 Kaynak Operatörü (Seviye 4)
            12UY0053-3 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 3),
            12UY0053-4 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı (Seviye 4),
            Mesleki Yeterlilik Belgelerinden herhangi birine sahip olmak,
4.   Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.

ELEKTRİKÇİ (GENEL) ÖZEL ŞARTLARI
1. En az ortaöğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,
2. “Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3.   a) Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarının;
      Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ile Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektrikçilik, Elektrik Tesisatçılığı, Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Elektronik, Yüksek Gerilim Sistemleri bölümlerinden herhangi birinden mezun olmuş olmak,
      Veya
      b) Elektrik-Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Elektronik, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Mekatronik veya Mekatronik Teknolojisi ön lisans programlarının herhangi birinden mezun olmak.
      Veya       
      c) Bakım ve Onarım Elektrikçiliği, Elektrik, Elektrik Teknolojileri dallarının herhangi birinden Milli Eğitim Bakanlığından onaylı Bitirme Belgesi, Yetki Belgesi, Sertifika, Bağımsız İşyeri Açma Belgesi, Kalfalık, Ustalık, Usta Öğreticilik belgelerinden herhangi biri,                              Veya
     d) 11uy0019-4 Otomotiv Elektrikçisi (seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak,
4. Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

SIHHİ TESİSATÇI ÖZEL ŞARTLARI
1. En az ortaöğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,
2. a) Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarının; Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanı ve dallarının birinden mezun olmak,
    Veya
     b) Ön Lisans eğitim kurumlarının; Doğalgaz Tesisatı Teknolojisi veya Yapı Tesisatı Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.    
     Veya
    c) 13UMS0305-4 Sıhhi Tesisat Bakım Onarımı ve Servis Elamanı (Seviye 4),
       13UMS0308-3 Sıhhi Tesisatçı (Seviye 3),
       13UMS0307-5 Sıhhi Tesisat ve Isıtma Sistemleri Ayar ve Test Uzmanı (Seviye 5)
       Mesleki Yeterlilik Belgelerinden herhangi birine sahip olmak,
4. Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak.

KİMYA LABORATUVARI TEKNİSYENİ ÖZEL ŞARTLARI
1. En az ortaöğretim mezunu en fazla ön lisans mezunu olmak,
2. ”Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),
3.  a) Ortaöğretim Kurumlarının Kimya Teknolojisi Alanından mezun olmak,
     Veya
     b) Ön Lisans eğitim kurumlarının Kimya Teknolojisi programlarından mezun olmak,
4. Başvuru süresinin ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURU

İşçi alımı başvurusu esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınıyor. Kadın erkek ilana başvuru yapacaklarla bilgi alış verişi için TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (4)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 6 Gün Önce
Baş vurular bütün illerde geçerlimi nerden bilgi alabiliriz
Ziyaretçi 23 Gün Önce
Basvuru nerden yapacagizz yardim edermisinizz
Ziyaretçi 25 Gün Önce
Bu başvuru bütün iller için geçerlimi
Ziyaretçi 25 Gün Önce
35 yaş ne ya..çalisan yaş sınırını kaldırın üretim çalişan artırmak istiyoruz deniyor. 40 dan sonrası ne yapacak.Umarım çalisan bulamadiginiz zamanda gelir 60 yaşina da muhtaç olursunuz