Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Personel ve İşçi Alımı Yapacak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Personel ve İşçi Alımı Yapacak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından yayımlanan ilanda personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. İlan yazımızda.

Kamu 22.6.2022 00:15 0
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Personel ve İşçi Alımı Yapacak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi personel alımı ilanı yayınladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesine sözleşmeli 49 personel alımı yapılacağına yer verildi.

"Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" da yer alan ek 2’ nci maddesinin (b) ve (c) fıkralarına göre sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilmek üzere 2020 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere istihdam edileceği ilan edilen Spor Uzmanı sözleşmeli personel sayısının 10 (on) katı kadar aday uygulama sınavına çağrılacak ve yapılacak Uygulama sınavı sonucuna göre Cankurtaran görevi ile birlikte sporla ilgili faaliyetleri yürütmek üzere" ifadeleri ile yayınlanan personel alımında kadrolar şu şekilde verildi:

2 (iki) Spor Uzmanı,

7 Büro Personeli,

14 Destek Personeli (Temizlik),

2 Destek Personeli (Şoför),

17 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

3 Sağlık Teknikeri,

3 Tekniker

1 Teknisyen

BAŞVURU ŞARTLARI

1- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

2- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak.

b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak.

c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

3- 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına, engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmamak.(Göreve asaleten
atanma aşamasında atanmaya hak kazanan tüm adaylardan tam teşekküllü hastanelerden alınacak
sağlık kurulu raporu istenecektir.)

4- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak
olan Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

C) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.

D) Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir
engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)

E) Başvuran adaylarda lisans mezunları için 2020 KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için
2020 KPSSP93 puanı, ortaöğretim mezunları için 2020 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

F) Koruma ve Güvenlik Kadroları için;

1- Son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik
görevlisi kimlik kartına sahip olmak. (Asıl listeye giren adayların göreve başlayacakları tarihte
belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)

2- Erkek adaylarda 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2
rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin; 170 cm boyunda
olan bir adayın kilosunun 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’ten az olmaması gerekmekte olup, bu
durumun başvuru süresi içerisinde Resmi Sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile
belgelendirilmesi gerekmektedir.)

3- Kadın adaylarda 160 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2
rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin; 160 cm boyunda
olan bir adayın kilosunun 60+15=75’ten fazla, 60-13=47’ten az olmaması gerekmekte olup, bu
durumun başvuru süresi içerisinde Resmi Sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile
belgelendirilmesi gerekmektedir.)

4- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10 uncu
maddesinde yer alan şartları taşımak.

5- Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.

6- Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekanlarda
çalışmasına engel durumu bulunmamak.

G) Spor Uzmanı Kadroları için;

1- Uygulama Sınavına, merkezi sınavda alınan puanlar esas alınarak, en yüksek puandan
başlamak üzere istihdam edileceği ilan edilen Spor Uzmanı sözleşmeli personel sayısının 10 (on)
katı kadar aday çağrılacaktır. (Sıralama yapılırken; Spor Uzmanı için KPSS P3 puanı esas
alınarak değerlendirilecektir.)

2- Uygulama sınavı sınav komisyonu tarafından belirlenen mesleki beceri ve yeterliliğe
ilişkin olarak yapılacaktır.

3- Uygulama sınavına alınacak adayların hangi gün, saat ve yerde sınava alınacağı
www.ohu.edu.tr adresinde ilan edilecek ve ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

4- Spor Uzmanlığı uygulama sınavı 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

5- Spor uzmanlığı uygulama sınavından en az 70 (yetmiş) puan almak gerekir. 70
(yetmiş) puan üzeri en yüksek puan alan adayın ataması yapılacaktır.

6- Spor uzmanlığı uygulama sınavında 70 (yetmiş) ve üzeri en yüksek puanı alarak
başarılı sayılan ve ataması düşünülen adayın dışında kalan ve 70 (yetmiş) puanı aşan diğer
adaylar uygulama puan sıralamasına göre yedek olarak ilan edilecektir.

H) Büro Personeli, Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Sağlık Teknikeri, Tekniker ve Teknisyen kadrolarında Uygulama Sınavı yapılmayacaktır.

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki ilan metninde yer alan başvuru evrakları ile birlikte üniversiteye 15 gün içinde şahsen yapılacak.

İlan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (0)

Seç