Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi sözleşmeli 61 personel alımı yapacak 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi sözleşmeli 61 personel alımı yapacak 2023

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 61 sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi sözleşmeli 61 personel alımı yapacak 2023

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 61 personel alacak.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından yayınlanan ilanda sözleşmeli olarak personel alımı yapılacağına yer verildi. Koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, destek personeli, temizlik personeli, aşçı, bakım onarum boya badana personeli, programcı, inşaat teknikeri, elektrik teknikeri, grafik teknikeri, bilgisayar teknikeri, inşaat teknisyeni, teknisyen, sağlık teknikeri kadrolarına yapılan personel alımında başvurular bugün başladı.

BAŞVURU ŞARTLARI

*Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartlar aranır:
 *Türk vatandaşı olmak,
*Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
 *Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
 *Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 *Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 *Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Atanmaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak olanların, bu durumlarını belgelendirerek Üniversitemize yazılı
olarak başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır. )

*657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl sağlığı ile ilgili engeli bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu ile belgelendirmek. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı dışındaki tüm unvanlar için geçerlidir. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Sağlık
Kurulu Raporu istenmektedir.)

*İlanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten önce istenilen genel ve özel şartları taşıyor olmak.
*Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca Sözleşmeli Personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin Nevşehir dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan adaylar merkez yerleşke veya ilçe kampüslerinde görevlendirileceklerdir.)

*İdare ihtiyaca bağlı olarak görev yaptığı il içinde eğitim öğretimin verildiği veya diğer hizmetlerin sunulduğu farklı birimlere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
*7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması ve 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca yapılacak olan güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması

*Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
*Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.

*Belirtilen öğrenim düzeyinden bölüm/program ve alandan mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

*Adaylar ilan dönemi içerisinde sadece bir pozisyona başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvurusu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır

*Çeşitli KHK'ler ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

*Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna yerleşmeye hak kazananlardan, sözleşme imzalayacağı tarih itibariyle güvenlik kimlik kartlarının geçerlilik süresi biten adayların yerine yedek aday çağırılacaktır.

*İşe alınacak adaylarla Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Hizmet Sözleşmesi yapılacaktır.
*Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
*6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Ek madde 7" maddesi gereğince: (Karar Sayısı: Ek: 12/3/2012-2012/2964) Başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanda belirtilen şartları
taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur.

BAŞVURU BİLGİLERİ

İlana başvurular Personel Daire Başkanlığına şahsen elden veya posta yoluyla yapılacak. Başvuru evrakları ve ilan metni için TIKLAYIN

Yorumlar (1)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 8 Ay Önce
İş için Başvuru yapmak istiyorum