Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 50 KPSS ile sözleşmeli personel alımı yapacak
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 50 KPSS ile sözleşmeli personel alımı yapacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından bir açıklama yapıldı ve sözleşmeli personel alımı yapılacağına yer verildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 50 KPSS ile sözleşmeli personel alımı yapacak

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi sözleşmeli personel alacak.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi bir son dakika açıklaması yaptı. Resmi Gazete'de bugün yayınlanan duyuruda sözleşmeli personel kadrosunda istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

İlana baktığımızda alınacak personellerin büro personeli, kaloriferci, temizlik personeli, programcı, inşaat mühendisi, yazılım mühendisi diş protez teknikeri kadrolarında istihdam edileceği bildirildi. İşte personel alımının başvurusuna dair bilgiler.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacaklarda aranan şartlar şu şekilde:

• Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartlar aranır.
o Türk vatandaşı olmak,
o Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
o Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak,
o Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
o Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı
suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

• Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl
sağlığı ile ilgili engeli bulunmadığını sağlık raporu ile belgelendirmek. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ünvanı dışındaki tüm ünvanlar için geçerlidir.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi için Sağlık Kurulu Raporu istenmektedir. (Sağlık raporları atanmaya hak kazanılması durumunda istenecektir.)

• İlanda istenilen genel ve özel şartları taşıyor olmak ve belgelendirmek.

• Görev tanımı içerisinde bulunan işleri yerine getirmeye engel bir sağlık durumu bulunmamak.

• Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca Sözleşmeli Personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir. (Nevşehir
Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin Nevşehir dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan adaylar merkez yerleşke veya ilçe kampüslerinde
görevlendirileceklerdir.)

• İdare ihtiyaca bağlı olarak görev yaptığı il içinde eğitim öğretimin verildiği veya diğer hizmetlerin sunulduğu farklı birimlere kurum içi
görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

• 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması ve 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı
Resmî Gazete' de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca yapılacak olan güvenlik soruşturması
ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.

• Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

• 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.

• Çeşitli KHK'ler ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

• İşe alınacak adaylarla Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Hizmet Sözleşmesi yapılacaktır.

• Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6 ncı maddesi gereğince "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini
taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi
Kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

• 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Ek madde 7" maddesi gereğince: (Karar Sayısı: Ek:
12/3/2012-2012/2964) Başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin beyanları esas alınacaktır.
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı,
atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu
önemle duyurulur.

• İlanda yer almayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

İlana başvuru yapacak adayların e-Devlet üzerinden Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi -Kamu İşe Alım hizmeti ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresi üzeri üzerinden müracaatını yapması gerekmektedir. Başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç