Necmettin Erbakan Üniversitesi 55 KPSS ile 94 sözleşmeli personel alımı yapacak: İşte başvuru 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Necmettin Erbakan Üniversitesi 55 KPSS ile 94 sözleşmeli personel alımı yapacak: İşte başvuru 2024

Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. İlanın başvurusuna dair bilgiler yazımızda.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 55 KPSS ile 94 sözleşmeli personel alımı yapacak: İşte başvuru 2024

Necmettin Erbakan Üniversitesi 94 personel alacak.

Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere kamu personel alımı yapılacağına yer verildi. İlanlara baktığımızda işe alınacak kişilerin büro personeli, spor uzmanı, teknisyen, tekniker, aşçı, hasta bakıcı, acil tıp teknisyeni, diyetisyen, eczacı, fizyoterapist, mühendis, sağlık fizikçisi, tıbbi sekreter, anestezi, tıbbi laboratuvar, acil tıp teknikeri, elektronörofizyoloji teknikeri, diyaliz teknikeri, eczane, radyoloji, bilgisayar, biyomedikal teknikeri, temizlik personeli, elektrik teknisyeni, veteriner sağlık teknikeri, psikolog, güvenlik görevlisi, ağız ve diş sağlığı teknikeri ile diş protez teknikeri kadrolarında istihdam edilecek.

İŞE ALINACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR

İşe alınacak kişilerde aranan şartlar şu şekilde verildi:

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile; kasten iĢlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramıĢ
olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, milli savunmaya karĢı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp,
rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin ifasına fesat karıĢtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

- BaĢvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu Ģekilde istihdam edilenler, hizmet sözleĢmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleĢmelerinin feshedilmesi veya sözleĢme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleĢmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde,
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleĢmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak,

- 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiĢ olmak, (Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93, ortaöğretim
(lise ve dengi) mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.)

- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak,

- BaĢvuru tarihi itibariyle 18 yaĢını tamamlamıĢ olmak,

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaĢlılık aylığı almıyor olmak,

- Görevinin devamına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamak.

BAŞVURU

Başvurular "https://basvuru.erbakan.edu.tr/" adresi üzerinden alınacak. Başvuru kılavuzuna gitmek için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç