Necmettin Erbakan Üniversitesi 55 KPSS ile 770 personel alımı yapacak: İşte NEÜ Meram Tıp başvuru 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Necmettin Erbakan Üniversitesi 55 KPSS ile 770 personel alımı yapacak: İşte NEÜ Meram Tıp başvuru 2023

Son dakika haberi: Necmettin Erbakan Üniversitesi 770 sözleşmeli kamu personeli alımı yapacağını açıkladı. İlan metni Finans7.com'da.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 55 KPSS ile 770 personel alımı yapacak: İşte NEÜ Meram Tıp başvuru 2023

Necmettin Erbakan Üniversitesi 770 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 770 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Sağlık personeli, işçi, memur gibi kadrolara yapılacak personel alımında başvuru bilgileri finans7.com'da.

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaĢı olmak
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak
3) Türk Ceza Kanunu‟nun 53‟üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiĢ olsa bile; kasten iĢlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramıĢ
olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin iĢleyiĢine karĢı suçlar, milli savunmaya karĢı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp,
rüĢvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıĢtırma, edimin ifasına fesat karıĢtırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
4) Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiĢ bulunmak, askerlik çağına gelmiĢ ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmıĢ yahut ertelemiĢ veya yedek sınıfa
geçirilmiĢ olmak
5) 657 sayılı Kanunun 53‟üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
6) BaĢvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu Ģekilde istihdam edilenler, hizmet sözleĢmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleĢmelerinin feshedilmesi veya sözleĢme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleĢmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde,
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleĢmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak
7) 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiĢ olmak (Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93, ortaöğretim
mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.)

ÖZEL ŞARTLAR
1) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak
2) Başvuru tarihi itibariyle 18 yaĢını tamamlamıĢ olmak
3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaĢlılık aylığı almıyor olmak
4) Görevinin devamına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamak
5) Koruma ve güvenlik görevlisi (2023-R01, 2023-R-02 ve 2023-R-03 nolu ilanlar) pozisyonuna baĢvuruda bulunan adaylar için 5188 sayılı Kanunun 14. maddesi gereği
yükseköğretim kurumlarının güvenlikle ilgili fakülte ve meslek yüksekokullarından mezun olanlar ile fakülte veya meslek yüksek okullarının güvenlikle ilgili bölümlerinden mezun
olanlarda silah eğitimi dıĢında özel güvenlik temel eğitimi Ģartı aranmamaktadır.

İlan metni için TIKLAYIN

BAŞVURUDA İSTENİLER BELGELER VE BAŞVURU İŞLEMLERİ
BaĢvuruda bulunacaklar adaylar bu ilanın Resmî Gazete‟ de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
1) T.C. Kimlik Kartı/Nüfus Cüzdanı
2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurul BaĢkanlığı tarafından onaylanmıĢ olması gerekir.)
3) Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen belgeler (Sertifika/Belge/Sağlık Kurulu Raporu vd.)
4) Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluĢlardan baĢvuru tarihleri içerisinde alınmıĢ iĢ deneyim belgesi
(Islak imzalı olarak sisteme eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe
istenilen pozisyonun uyumlu olması Ģarttır.)
5) 2022 yılı KPSS sonuç belgesi
6) Askerlik durum belgesi/Terhis belgesi (Askerlik durum belgesi için e-Devletten alınan karekodlu belge)
7) Adli sicil kaydı (e-Devletten alınan karekodlu belge)
 8) Destek Personeli (ġoför) için geçerli sürücü belgesi
 9) Koruma ve Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı
https://basvuru.erbakan.edu.tr/ adresinden üye giriĢi yapılarak belgelerin online olarak eksiksiz yüklemesi ve baĢvuru iĢlemini tamamlaması gerekmektedir. Adaylar sadece tek bir
pozisyon için nitelik kodu belirterek baĢvuru yapacaktır. Adaylar ONLĠNE baĢvuru yaptıktan sonra baĢvuru süresi içinde sisteme yükledikleri belgeleri Necmettin Erbakan
Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığına T.C. Kimlik numarasını da belirterek ġAHSEN veya NOTERDEN ONAYLI VEKALET ile getirecektir. ONLĠNE ve ġAHSEN veya
NOTERDEN ONAYLI VEKALET ile baĢvurusunu tamamlamayan adayların baĢvuruları KESĠNLĠKLE kabul edilmeyecektir.
6/2/2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle 8/2/2023 tarihli ve 32098 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen OHAL Kararı gereğince Adana, Adıyaman,
Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, KahramanmaraĢ, Kilis, Malatya, Osmaniye ve ġanlıurfa illerinde ikamet eden adayların ONLĠNE baĢvuruları yeterli olacaktır. Bu 10 ilde
ikamet eden ve ONLĠNE baĢvuru yapan adayların sisteme yükledikleri belgeleri Ģahsen veya noterden onaylı vekalet ile teslim etme Ģartı bulunmamaktadır.
6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye eklenen (Karar Sayısı: 2012/2964) Ek Madde 7 gereğince, baĢvuru yapanların beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge
verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen Ģartları taĢımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal iĢlem yapılacağı, atamaları yapılmıĢ ise atamalarının iptal edileceği,
idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiĢ ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur. Adaylarla hizmet sözleĢmesi yapılacak olup sözleĢmede
belirtilen Ģartları yerine getirmeyen adayların sözleĢmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
“SözleĢmeli Personel ÇalıĢtırılmasına ĠliĢkin Esaslar”ın Yeniden ĠĢe Alınma baĢlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “SözleĢmeli personelin, hizmet sözleĢmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleĢmesinin feshedilmesi veya sözleĢme dönemi içinde sözleĢmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kamu kurum ve kuruluĢlarının sözleĢmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları
yapılmayacaktır. (SözleĢme imzalama aĢamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
Veteriner Fakültesi Ereğli ilçesinde bulunmaktadır.
Ġdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin yapıldığı tüm kampüslere (Ereğli ve SeydiĢehir dahil) kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
Destek personeli pozisyonlarına ait görev tanımlarındaki iĢler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıĢtır. Ġdare iĢ ve iĢlemlerin değiĢkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme
hakkını saklı tutar.

BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE SONUÇLARIN ĠLAN EDĠLMESĠ:
BaĢvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.erbakan.edu.tr adresinde ilan edilecek olup 3 (üç) gün içerisinde yapılan itirazlar değerlendirmeye alınacaktır.
Pozisyonların üç katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların baĢvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın Ģartları taĢımadığının tespit edilmesi halinde
yerine ilan edilen yedek adaylardan Ģartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 10 gün içerisinde istenilen
belgeleri tamamlayarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığına Ģahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri teslim etmeyen adaylar haklarını
kaybetmiĢ sayılırlar. BaĢvurusu kabul edilenler arĢiv araĢtırması sonucunda göreve baĢlayacaktır. Adayların puanlarının eĢit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eĢit olması
halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
KPSS sonucu yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleĢmeli pozisyona yerleĢtirmede tek baĢına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel Ģartlara sahip olmayan
adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların baĢvuru yaparken aranan nitelikleri taĢıyor olmalarına dikkat etmeleri önemlidir. Adayların aranan nitelikleri taĢıdığından emin olarak
baĢvuru yapması gereklidir. Ġlanda belirtilen pozisyonlardan birden fazlasına müracaat yapılmayacaktır. Birden fazla pozisyona müracaatta bulunan adayların tüm baĢvuruları geçersiz
sayılacaktır.
Eksik evrak, yanlıĢ, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemeyecektir.
Ġlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yorumlar (1)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


Ziyaretçi 16 Ay Önce
Son başvuru ne zaman