Muş Alparslan Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican kimdir?
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Muş Alparslan Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican kimdir?

Prof. Dr. Mustafa Alican, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü görevine atandı. Peki Mustafa Alican kimdir?

Resmi Gazete Haberleri 6 Haz 2023 08:05 0
Muş Alparslan Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican kimdir?

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Alican atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile bugün bir atama kararnamesi yayınlandı. Yayınlanan kararnamede Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü görevine Prof. Dr. Mustafa Alican'ın atamasının yapıldığına yer verildi. Peki Prof. Dr. Mustafa Alican kimdir? Nerelidir?

Prof. Dr. Alican'ın özgeçmiş formu şu şekilde:

Mezuniyet Bilgileri Üniversite Fakülte/Enstitü Bölüm/Anabilim
Lisans Ege Üniversitesi Tarih
Doktora Ege Üniversitesi Ortaçağ Tarihi
 
Bilimsel Çalışmalar
A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
 
1. ALİCAN, MUSTAFA (2012). Meyyâfârikîn İsmi Üzerine Bir Soruşturma. Tarih İncelemeleri Dergisi
(XXVII/1), 1-21.
2. ALİCAN, MUSTAFA (2013). Artuklular Döneminde Meyyâfârikîn (Silvan). History Studies (5/5), s. 1-
17.
3. ALİCAN, MUSTAFA (2013). Selçuklu-Mervânî İlişkileri. Turkish Studies, International Periodical For
The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic (8/11), 1-15.
4. ALİCAN, MUSTAFA (2014). Selçukluların Erken Döneminde Vezirlik Kurumu. Adıyaman Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (7/16), 1-16.
5. ALİCAN, MUSTAFA, YILDIRIM, TANER (2014). Ortaçağda Sümeysat (Samsat). Cappadocia Journal of
History and Social Sciences (2), 52-67.
6. ALİCAN, MUSTAFA (2014). Ortaçağda Behesni (Besni). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Dergisi (11/27), 69-82.
7. ALİCAN, MUSTAFA (2014). Fâtımî Halifesi el-Müstansır Billâh Döneminde Mısır’da Yaşanan
Sosyoekonomik ve Siyasî Buhran Üzerine Bir İnceleme. Tarih Dergisi (1/59), 1-29.
8. ALİCAN, MUSTAFA (2014). Selçuklu Veziri Amidülmülk Kündürî’nin Yükselişi ve Düşüşü. JASS
Studies (8/29), 237-247.
9. ALİCAN, MUSTAFA (2014). Latinlerin İstanbul’u İşgalinin (1204) Arap Kaynaklarındaki Yansımaları
Üzerine. Turkish Studies (9/7), 135-145.
10.ALİCAN, MUSTAFA (2017). Some Reflections of Kösedağ Defeat in Arabic Sources, History Studies
(9/3), 1-8. Metnin Türkçe versiyonu şurada yayınlandı: ALİCAN, MUSTAFA (2018). Kösedağ
Bozgunu’nun Arap Kaynaklarındaki Bazı Yansımaları Üzerine. Tarih Okulu Dergisi (11/XXXIII), 79-91.
11.ALİCAN, MUSTAFA (2020). Muş Tarihi: Kentsel Gelişim Merkezli Bir Yaklaşım. Anemon Muş Alparslan
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (8/6), 1917-1929.
B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında (Proceedings) Basılan
Bildiriler
1. ALİCAN, MUSTAFA (2011). Selçukluların Erken Döneminde Siyasal Otorite. CIEPO 4. Ara Dönem
Sempozyumu, Uşak 14-16 Nisan 2011, Bildiriler, C. 1, 135-144.
2. ALİCAN, MUSTAFA (2011). Tarih ve Aktüalite Arasında Tarihçi: Osman Turan Örneği. Cumhuriyet
Döneminde Türkiye’de Tarihçilik ve Tarih Yayıncılığı Sempozyumu, 18-20 Mart 2010, Bildiriler, 909-
926.
3. ALİCAN, MUSTAFA (2014). Selçuklu Sultanı Alparslan’ın Malazgirt Hutbesi. Türk Harp Edebiyatı
Konulu I. Uluslararası Türkiyat Sempozyumu, 1-3 Kasım 2013, Bildiriler, ed. Ömer Çakır, Berikan
Yayınevi, 35-40.
4. ALİCAN, MUSTAFA (2014). Selçuklu-Mervânî İlişkilerinin Siyasal Çerçevesi Üzerine Notlar. Tarihte
Türkler ve Kürtler Sempozyumu, 09-10 Ocak 2014, Bildiriler, ed. Orhan Kılıç, TTK Yayınları, 89-100.
5. ALİCAN, MUSTAFA (2014). Selçukluların Erken Döneminde Sultan-Vezir İlişkileri: Tuğrul Bey ve
Amîdu’l-Mulk Kundurî Örneği. I. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu, 27-30 Eylül 2010, Bildiriler,
Yay. haz. M. Metin Hülagü, Abdulkadir Yuvalı, Ali Aktan, Erhan Yoska, Muhittin Kapanşahin, TTK
Yayınları, 447-456.
6. ALİCAN, MUSTAFA (2016). Ortaçağ Arap Kaynaklarına Göre Misis. Tarihte Adana ve Çukurova, C. I,
Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu Bildirileri Kitabı, ed. Yılmaz Kurt, M. Fatih
Sansar, 469-482.
7. ALİCAN, MUSTAFA (2017). Ortaçağ’da Silvan’ın (Meyyâfârikîn) Toplumsal Yapısı. Uluslararası
Diyarbakır Sempozyumu Bildiri Kitabı, C. I, ed. Ufuk Bircan, Aytaç Coşkun, Mustafa Temel, Pınar
Gürhan Kılıç, 485-493.
8. ALİCAN, MUSTAFA (2017). Germiyanoğulları ve Sahip Ataoğulları Arasındaki İlişkiler Üzerine Notlar.
Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu-III, Germiyanoğulları
Beyliği, Kütahya 08-10 Mayıs 2014, Bildiriler Kitabı, Yay. haz. Prof. Dr. Mehmet Ersan, Prof. Dr.
Mehmet Şeker, TTK Yayınları, 63-70.
9. ALİCAN, MUSTAFA (2017). Ortaçağ Arap Kaynaklarına Göre Maraş. Uluslararası Selçuklu
Döneminde Maraş Sempozyumu, 17-19 Kasım 2016, Bildiriler, C. III, ed. Cevdet Kabakçı, İlyas
Gökhan, Nilay Ağırnaslı, Ahmet Enes Karakaya, Mehmet Canlı, 33-46.
10.ALİCAN, MUSTAFA (2018). Büyük Selçukluların Diyârbekir Bölgesindeki İdari Uygulamalarına Dair
Bazı Değiniler. XVII. Türk Tarih Kongresi (15-17 Eylül 2014) Bildirileri, C. III, Selçuklu Devleti ve
Beylikler Dönemi Tarihi, TTK Yayınları, 21-33.
11.ALİCAN, MUSTAFA (2019). İngiliz Seyyah Lynch’in Seyahat Notlarına Göre Muş ve Çevresi. Tarih ve
Kültür Bağlamında Muş Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, yay. haz. Arzu Güvenç Saygın, Murat
Saygın, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 425-438.
C. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar veya Kitaplardaki Bölümler
C.1. Ulusal/Uluslararası Kitaplar
1. ERSAN, MEHMET VE ALİCAN, MUSTAFA (2012). Selçukluları Yeniden Keşfetmek, Büyük
Selçuklular. Timaş Yayınları.
2. ERSAN, MEHMET VE ALİCAN, MUSTAFA (2013). Osmanlı’dan Önce Onlar Vardı, Türkiye
Selçukluları. Timaş Yayınları.
3. ALİCAN, MUSTAFA (2013). Kıyametin İlk Günü, Malazgirt 1071. Yakın Plan Yayınları.
4. ALİCAN, MUSTAFA (2014). Türklerin Kayıp Yüzyılı, Beylikler Devri Türkiye Tarihi. Timaş Yayınları.
5. ALİCAN, MUSTAFA (2016). Tarihin Kara Yazısı Moğollar. Timaş Yayınları.
6. KANAT, CÜNEYT VE ALİCAN, MUSTAFA (2018). Timur, Yıldızların Bahtına Hükmeden Son
Cihangir. Yeditepe Yayınları.
7. ALİCAN, MUSTAFA (2018). Kündürî, Selçuklunun Öncü Veziri. Erdem Yayınları.
8. ALİCAN, MUSTAFA (2019). Doğu’nun ve Batı’nın Büyük Sultanı Alparslan. Timaş Yayınları.
9. ALİCAN, MUSTAFA (2020). İslâm Tarihine Düşen Cemre, Selçuklular. Ketebe Yayınları.
10. ALİCAN, MUSTAFA (2021). Malazgirt Günlükleri, Kutlu Mirasın Peşinde. Ketebe Yayınları.
(Baskıda)
C.2. Ulusal/Uluslararası Kitaplarda Bölümler
1. ALİCAN, MUSTAFA (2015). Psikotarih. Tarih İçin Metodoloji, ed. Ahmet Şimşek, Pegem Akademi
Yayınları, 162-169.
2. ALİCAN, MUSTAFA (2016). Türkiye’de İslâm Tarihçiliği ve Mustafa Asım Köksal. Türk Tarihçileri,
ed. Ahmet Şimşek, Pegem Akademi Yayınları, 125-138.
3. ALİCAN, MUSTAFA (2017). Timurlular Tarihinin Ustası: İsmail Aka. Yaşayan Türk Tarihçileri, ed.
Ahmet Şimşek, Pegem Akademi Yayınları, 49-62.
4. ALİCAN, MUSTAFA (2017). Prof. Dr. İsmail Aka: Bir Muhâcirin Portresi. Timurlu Tarihine Adanmış
Bir Ömür, 75. Doğum Yılında Prof. Dr. İsmail Aka’ya Armağan, ed. Musa Şamil Yüksel, Türk
Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 27-40.
5. ALİCAN, MUSTAFA (2018). Suriye Selçuklu Melikliği. İslâm Tarihi ve Medeniyeti, C. 10,
Selçuklular, ed. Mehmet Ersan, Yusuf Ayönü, Siyer Yayınları, 141-176.
6. ALİCAN, MUSTAFA (2018). Malazgirt Savaşı. Malazgirt Zaferi – Bin Yıllık Miras, ed. ve yay. haz.
Mustafa Alican, Kronik Kitap, 19-55.
7. ALİCAN, MUSTAFA (2018). İslâm Tarihinin Dönüm Noktası: Malazgirt Zaferi. Malazgirt Zaferi –
Bin Yıllık Miras, ed. ve yay. haz. Mustafa Alican, Kronik Kitap, 249-264.
8. ALİCAN, MUSTAFA (2018). Timur. Türklerin Büyükleri, ed. Cansu Canan Özgen, Kronik Kitap.
9. ALİCAN, MUSTAFA (2019). Emir Timur’un Gürcistan Politikası. Orta Çağda Türk-Gürcü İlişkileri,
Gori Devlet Üniversitesi Yayınları, 337-359.
10. ALİCAN, MUSTAFA (2020). Î’lâ-yi Kelimetullah, Nizâm-ı Âlem, Kızıl Elma ve Türk Cihan
Hâkimiyeti Mefkûresi. Türk Tarihçiliğinde Tezler / Teoriler, ed. Ahmet Şimşek, Yeni İnsan
Yayınevi, 133-154.
11. ALİCAN, MUSTAFA (2020). Bir Giriş: Anadolucu Tefekküre İlişkin Mülahazalar. Kayıp Ülkenin
İzinde, Anadolucu Mütefekkirlerinin Dünyası, Yay. Haz.: Mustafa Alican, Bahattin Çatma, Ketebe
Yayınları, 15-30.
12. ALİCAN, MUSTAFA (2020). “Tebdîl-i Mekân”ın Psikotarihi: Göçmen Öznenin Tahavvülüne İlişkin
Notlar.” Tarih Boyunca Uluslararası Göç ve Göçmenlik, ed. Selami Fedakâr, Arife Karadağ, Ahu
Selin Erkul Yağcı, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 47-55.
13. ALİCAN, MUSTAFA (2021). Haçlı Seferleri İle Malazgirt Savaşı Arasındaki İrtibat Üzerine.
Akademik Bakışla Haçlılar, ed. Birsel Küçüksipahioğlu, Casim Avcı, 111-134.
D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler
1. ALİCAN, MUSTAFA (2008). Tâcuddevle Tutuş: Bir Selçuklu Meliki’nin Siyasi Biyografisi. Tarih
Okulu (I), 49-91.
2. ALİCAN, MUSTAFA (2009). İnsani Açıdan Tarihçinin Tarihi: Bir Öğrencisinin Gözüyle İsmail Aka.
Tarih Okulu (V), 57-67.
3. ALİCAN, MUSTAFA (2010). Ayartılmış Özne: Psikotarihsel Bilginin Eleştirisine Giriş (Bir Taslak).
 
Tarih Okulu (VIII), 63-73. Bu metin ayrıca şurada yayınlandı: Politik Psikoloji Yıllığı, C. 1
(2011), ed. Bahar Senem Çevik – Ersaydı, Barış Kitap, Ankara 2011, 372-383.
4. ALİCAN, MUSTAFA (2014). Meyyafarikin (Silvan) Şehrinin Kuruluşu Üzerine Bir İnceleme. TYB
Akademi (4/12), 121-138.
5. ALİCAN, MUSTAFA (2015). Büyük Selçuklular ve Kafkasya. Yeni Türkiye (21/72) (Kafkaslar Özel
Sayısı – II), 237-243.
6. ALİCAN, MUSTAFA (2018). İslâm Tarihinin Dönüm Noktası: Malazgirt Zaferi. Millî Mecmua (4),
22-30.
7. ALİCAN, MUSTAFA (2021). Bir Tarih Sarrafı: Osman Turan. Millî Mecmua, (19), 20-36.
E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
1. ALİCAN, MUSTAFA (2011). Sosyal Bir Bilim Olarak Psikotarih. II. Genç Bilim Adamları
Sempozyumu, Bildiriler, 227-233. Bu metin ayrıca şurada yayınlandı: Politik Psikoloji Yıllığı,
C. 1 (2011), ed. Bahar Senem Çevik – Ersaydı, Barış Kitap, Ankara 2011, 260-268.
2. ALİCAN, MUSTAFA (2011). Psikotarihin Yapısökümü. III. Genç Bilim Adamları Sempozyumu,
Bildiriler, 205-213.
3. ALİCAN, MUSTAFA (2020). Malazgirt Zaferi’nin Önemine İlişkin Bir Okuma. Tarihten Romana
Malazgirt (Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun’un Aziz Hatırasına), ed. Maşallah Nar, Mehmet
Tuğrul, Türkiye Yazarlar Birliği Yayınları, 69-73.
F. Çeviriler
1. ALİCAN, MUSTAFA (2014). Bir Ortaçağ Şairinin Kaleminden Selçuklular, İbnü’l-Verdî Tarihinde
Bulunan Selçuklularla İlgili Kayıtlar (Arapçadan Türkçeye tercüme ve yayına hazırlama).
Kesit Yayınevi. (KİTAP ÇEVİRİSİ)
2. ALİCAN, MUSTAFA (2016). Firas Alkhateeb, Kayıp İslâm Tarihi. Timaş Yayınları. (İngilizceden
Türkçeye tercüme). (KİTAP ÇEVİRİSİ)
3. ALİCAN, MUSTAFA 2009). M. Shahid Alam, Bernard Lewis: Bilim mi Yanıltmaca mı? Tarih Okulu
Dergisi (II), 97-120.
4. ALİCAN, MUSTAFA (2009). George Makdisi, Tuğrul Bey’in Evliliği. Tarih Okulu Dergisi (III), 139-
159.
5. ALİCAN, MUSTAFA (2009). Daniel Pipes, Erken Dönem İslam Ordularında Bulunan Siyah
Askerler. Tarih Okulu Dergisi (IV), 103-111.
6. ALİCAN, MUSTAFA (2009). Peter Gay, Tarih Disiplininde Psikanaliz. Tarih Okulu Dergisi (V), 199-
209.
7. ALİCAN, MUSTAFA (2009). Jerry H. Bentley, Tarihsel Analiz Çerçeveleri Olarak Deniz ve Okyanus
Havzaları. Tarih İncelemeleri Dergisi (XXIV/2), 131-146.
8. ALİCAN, MUSTAFA (2010). Richard W. Noland, Psikotarih: Teori ve Pratik. Tarih Okulu Dergisi
(VI), 95-123. Bu metin ayrıca şurada yayınlandı: Politik Psikoloji Yıllığı, C. 1 (2011), ed.
Bahar Senem Çevik – Ersaydı, Barış Kitap, Ankara 2011, 339-371.
9. ALİCAN, MUSTAFA (2010). F. Weinstein / G. M. Platt, Psikotarihin Yaklaşan Krizi. Tarih Okulu
Dergisi (VII), 129-159.
10. ALİCAN, MUSTAFA (2010). Richard Kroner, Tarih ve Tarihsicilik. Tarih İncelemeleri Dergisi
(XXV/2), 637-643.
11. ALİCAN, MUSTAFA (2010). Harold Bowen, Bazı Erken Dönem Selçuklu Vezirleri Hakkında Notlar.
Tarih Okulu Dergisi (VIII), 141-149.
12. ALİCAN, MUSTAFA (2011). Deno J. Geanakoplos, Bizans İmparatorluğu’nda Kilise ve Devlet:
Sezaropapizm Sorununu Yeniden Düşünmek. Tarih Okulu Dergisi (IX), 169-198.
13. ALİCAN, MUSTAFA (2011). Peter Charanis, Bizans İmparatorluğu’nda Bir Devlet Politikası Olarak
Tehcir. Tarih İncelemeleri Dergisi (XXVI/1), 259-275.
14. ALİCAN, MUSTAFA (2011). Peter Charanis, Kültürel Çeşitlenme ve Anadolu’da Bizans İktidarının
Çöküşü. Tarih Okulu Dergisi (X), 195-217.
15. ALİCAN, MUSTAFA (2012). Richard N. Frye, Asur ve Suriye: Eş Anlamlı Kelimeler. Tarih Okulu
Dergisi (XIII), 223-230.
16. ALİCAN, MUSTAFA (2013). Subhi Y. Labib, Ortaçağ İslam Dünyasında Kapitalizm. Tarih Okulu
Dergisi (XIV), 225-243.
17. ALİCAN, MUSTAFA (2013). Ronald Beiner, Walter Benjamin’in Tarih Felsefesi. Tarih Okulu Dergisi
(6/XV), 603-615.
18. ALİCAN, MUSTAFA (2013). Sandra L. Bloom, Psikotarihin Klinik Kullanımları. Tarih Okulu Dergisi
(6/XVI), 739-747
 
19. ALİCAN, MUSTAFA (2014). Marwa Elshakry, Bilim Batılı Olduğunda: Tarihyazımsal Yansımalar.
Tarih Okulu Dergisi (7/XVII), 987-1004.
20. ALİCAN, MUSTAFA (2014). C. J. F. Dowsett, Mihitar Koş’un Alban Kroniği. Tarih Okulu Dergisi
(7/XVIII), 689-712.
21. ALİCAN, MUSTAFA (2014). Robert Bedrosian, V-XIII. Yüzyıl Klasik Ermeni Kaynaklarına Göre
Çinliler ve Çin. Tarih Okulu Dergisi (7/XIX), 827-836.
22. ALİCAN, MUSTAFA (2014). Bernard Lewis, İsmailîler ve Haşhâşîler. Tarih Okulu Dergisi (7/XX),
471-504.
23. ALİCAN, MUSTAFA (2015). John Calabrese, Türkiye ve İran: İstikrarlı Bir İlişkinin Sınırları. Tarih
Okulu Dergisi (8/XXI), 597-622.
G. Kitap İncelemeleri
1. Ray Takeyh, Gizli İran (“İran’ı Yanlış Anlamak” başlığı altında), (Çeviren: Cem Küçük), Radikal
Kitap, 9 Kasım 2007.
2. Ahmet T. Karamustafa, Tanrı’nın Kuraltanımaz Kulları, İslam Dünyasında Derviş Toplulukları
(Çeviren: Ruşen Sezer), Tarih Okulu Dergisi, II, Kış 2009, İzmir, 143-149.
3. Arnold Toynbee, Tarihçi Açısından Din (Çeviren: İbrahim Canan), Tarih Okulu Dergisi, III,
İlkbahar 2009, İzmir, 187-193.
4. Ahmet Çaycı, Selçuklularda Egemenlik Sembolleri, Tarih İncelemeleri Dergisi, XXIV, I, Temmuz
2009, Bornova-İzmir, 301-304.
5. Peter Burke, Fransız Tarih Devrimi: Annales Okulu, (Çeviren: Mehmet Küçük), Tarih Okulu
Dergisi, IV, Yaz 2009, İzmir, 163-169.
6. Fulcherius Carnotensis, Kutsal Toprakları Kurtarmak – Kudüs Seferi, (Çeviren: İlcan Bihter
Barlas), Tarih İncelemeleri Dergisi, XXIV, 2, Aralık 2009, Bornova-İzmir, 227-229.
7. Michel de Certau, Tarih ve Psikanaliz, (Çeviren: Ayşegül Sönmezay), Tarih Okulu Dergisi, VI,
Ocak-Nisan 2010, İzmir, 249-254.
8. Bülent Somay, Tarihin Bilinçdışı, Tarih Okulu Dergisi, VII, Mayıs-Ağustos 2010, İzmir, 167-172.
9. Mehmet Ersan, Türkiye Selçuklu Devleti’nin Dağılışı, Tarih Araştırmaları Dergisi, XXIX, 48, Eylül
2010, Ankara, 189-192.
10. Georges Pachimérès, Bizanslı Gözüyle Türkler, (Çeviren: İlcan Bihter Barlas), Tarih İncelemeleri
Dergisi, XXV, 2, Aralık 2010, Bornova-İzmir, 659-661.
11. Cihan Piyadeoğlu, Selçuklular’ın Kuruluş Hikâyesi, Çağrı Bey, Tarih İncelemeleri Dergisi, XXVI, 1,
Temmuz 2011, Bornova-İzmir, 289-291.
12. Tarihin Psikolojisine Giriş (Ahmet Çelikkol’un Tarih Psikiyatri Divanında İsimli Eseri Üzerine
Notlar), Politik Psikoloji Yıllığı, C. 1 (2011), ed. Bahar Senem Çevik – Ersaydı, Barış Kitap,
Ankara 2011, 384-387.
13. François Cadiou, Clarisse Coulomb, Anne Lemonde, Yves Santamaria, Tarih Nasıl Yapılır?,
(Çeviren: Devrim Erkasap), TUHED, 2013:2 (2), 192-199.
14. John M. Hobson, The Eurocentric Conception of World Politics, Western International Theory,
1760-2010, İnsan&Toplum, 3/6, 2013, 356-360.
15. Ahmet İzzet Paşa, Feryadım, (Bir Tarih Tanığının Feryadı), Star Kitap, 11 Mayıs 2017.
16. Ahmet Yaşar Ocak, Kalenderiler, (“Protest”in Bizdeki Tarihçesi), T Kitap, 25 Temmuz 2017.
H. Yaptırdığı Tezler
1. Şikârî’nin Karamannâme’sinde Moğollar, Kevser Tekinkaya. (Yüksek Lisans – Adıyaman 2018).
2. Mevlevî Kaynaklarında Türk Algısı, Samet Cengiz. (Yüksek Lisans – Adıyaman 2018).
3. Ortaçağda Suruç (11-13. Yüzyıllar), Mehmet Sürek. (Yüksek Lisans – Adıyaman 2018).
4. Jacques de Vitry’nin “History Of Jerusalem” Eserinin Türkçeye Çevrilmesi ve Değerlendirilmesi,
Özcan Evrensel. (Yüksek Lisans – Muş 2021).
I. Editörlük ve Yayına Hazırlamalar
1. Tarih Okulu Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği, 2008-2018.
2. Harold Lamb, Haçlı Seferleri, Demir Adamlar ve Azizler, Çeviren: Gaye Yavuzcan, İlgi Kültür
Sanat Yayınevi, İstanbul 2010. (“Batılı Anlamda ‘Biz’ ve ‘Ötekiler’ Kategorilerine Tarihsel
Dayanak Olarak Haçlı Seferleri” başlıklı bir sunuş yazısı ile birlikte)
3. Uriel Heyd, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri, Çeviren: A. Göke Bozkurt, İlgi Kültür Sanat Yayınevi,
İstanbul 2010. (“Uriel Heyd ve Eseri Üzerine” başlıklı bir sunuş yazısı ile birlikte)
4. İlber Ortaylı, Türklerin Altın Çağı, Kronik Yayınları, İstanbul 2017.
 
5. Malazgirt Zaferi, Bin Yıllık Miras, Kronik Kitap, İstanbul 2018.
6. İsmail Aka, Timurlular, Kronik Kitap, İstanbul 2019.
7. Kayıp Ülkenin İzinde, Anadolucu Mütefekkirlerin Dünyası, Ketebe Yayınları, İstanbul 2020.
J. Hakemlikler
1. İnsan ve Toplum Dergisi
2. Tarih Okulu Dergisi
3. History Studies
4. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
5. Vakanüvis Dergisi
6. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
7. Anemon – Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
8. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
9. Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
10. İçtimaiyat Dergisi
K. Konferans, Panel, Çalıştay ve Seminerler
1. 18 Mart’ta Çanakkale’de Ne Oldu?, Adıyaman Kapalı Cezaevi, Adıyaman, 18 Mart 2013.
(Konferans)
2. Türkiye’de Lisansüstü Tarih Eğitiminin Genel Durumu: Dersler, Ağırlıklar, Yönelimler, Türkiye’de
Tarihyazımı Çalıştayları II: Türkiye’de Lisansüstü Tarih Programlarının Durumu, 12 Nisan
2014, Isparta.
3. Küreselleşmenin Tarihyazımında Açtığı Yeni Alanlara Dâir, Türkiye’de Tarihyazımı Çalıştayları III:
Küreselleşmenin Tarihyazımına Etkisi: Tarih Araştırmaları ve Yazımında Yeni Yaklaşımlar, 25
Nisan 2015, Ankara.
4. Selçukluların Bilge Vezirleri (Panel), Sakarya Belediyesi Kasım 2017 Kültür Sanat Etkinlikleri,
AKM, Sakarya, 10 Kasım 2017. (Panelist)
5. Tarihten Günümüze Ermeni Meselesi (Panel), MŞÜ Selçuklu ve Malazgirt Uygulama ve Araştırma
Merkezi Etkinlikleri, MŞÜ Sabahattin Zaim Konferans Salonu, Muş, 16 Nisan 2018. (Panelist)
6. 2. Yıldönümünde 15 Temmuz Darbe Girişimini Yeniden Düşünmek, Muş Öğretmenevi, Muş, 15
Temmuz 2018. (Konferans)
7. Malazgirt Zaferi Neden Önemli?, MŞÜ Selçuklu ve Malazgirt Uygulama ve Araştırma Merkezi. 9
Ağustos 2018. (Seminer)
8. Malazgirt Zaferinin Tarihsel Önemi, Muş Alparslan Üniversitesi Akademik Düşünce, Eğitim ve
Medeniyet Topluluğu (ADEM), 15 Aralık 2018. (Seminer)
9. Kadim İlim Geleneğimizin Son Büyük Temsilcisi: Fuat Sezgin, MŞÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Fuat
Sezgin Derslikleri, No: 103, 11 Nisan 2019. (Seminer)
10. İhanetten Selamete 15 Temmuz Darbe Girişimi, Muş Öğretmenevi, Muş, 17 Temmuz 2019.
(Panelistlik ve moderatörlük)
11. Doğu’nun ve Batı’nın Büyük Sultanı Alparslan, MŞÜ Selçuklu ve Malazgirt Uygulama ve Araştırma
Merkezi Etkinlikleri, MŞÜ Sabahattin Zaim Konferans Salonu, Muş, 5 Mart 2020. (Konferans)
12. Postmodern Sonrası Tarihçilik Eğilimi, İLEM YouTube Canlı Yayını, 16 Mayıs 2020. (Seminer)
13. Selçuklular ve İslâm’ın Yükselişi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslâm Araştırmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezi Instagram Canlı Yayını, 17 Mayıs 2020. (Söyleşi)
14. Şehir Okumaları 2: Malazgirt, Türkiye Yazarlar Birliği Instagram Canlı Yayını, 19 Mayıs 2020.
(Söyleşi)
15. Türkiye’de Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz, Muş Alparslan Üniversitesi 1071 Malazgirt Kongre ve
Kültür Merkezi, Muş, 15 Temmuz 2020. (Panelistlik ve moderatörlük)
16. Selçuklular Kimdir? Sakarya Üniversitesi Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi, Çevrimiçi
Konferans. Moderatör: Doç. Dr. Abdullah İnce. 16 Aralık 2020.
17. İkinci Bin Yılın Dönüm Noktası: Malazgirt Zaferi ve Kültürü, Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitim
Merkezi, Çevrimiçi Konferans. Moderatör: Prof. Dr. Yusuf Ayönü. 14 Nisan 2021.
18. Malazgirt Zaferi ve Kültürü, Sabahattin Zaim Üniversitesi Halil İnalcık Tarih ve Toplum Bilimleri
Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çevrimiçi Konferans. Moderatör: Yasin Uğurlu. 9 Mayıs
2021.
19. Ortak Standartlar Neler Olabilir?, Üniversitelerimizin Tarih Bölümleri Ders Programı Çalıştayı
(TADEP) (Farklılıklar, Problemler ve Çözüm Önerileri), 21 Mayıs 2021, Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi. Webinar.
 
L. Röportajlar ve Televizyon Programları
1. Hâre, Televizyon Belgeseli, TRT 2013.
2. Malazgirt 1071 hakkında Mustafa Alican ile yaptığımız röportaj, http://sonbaharbuyusu.blogspot.com.tr/2014/04/mustafa-alican-ile-yaptgmz-roportaj. html (Sonbahar
2014)
3. Mustafa Alican açıkladı: Cengiz Han Türk değildi, Derin Tarih Dergisi, S. 48, Mart 2016.
4. Moğol istilası kimsenin şahitlik etmediği bir felaket, Karar Gazetesi, 21 Mart 2016.
5. Öğlen Kuşağı Haberleri canlı yayınında detaylı (20 dk.) Malazgirt değerlendirmesi, TVNET, 25
Ağustos 2017.
6. Canlı Telefon bağlantısı ile detaylı Malazgirt değerlendirmesi, FSM TV, 26 Ağustos 2017.
7. Doç. Dr. Mustafa Alican İle Tarih Sohbeti, Yazan Tarih Dergisi, S. 3, Yaz 2017.
8. 14:00 Haberleri canlı yayınında Malazgirt değerlendirmesi, A Haber, 25 Ağustos 2018.
9. Pelin Çift ile Malazgirt Zaferi’nin 947. Yılı Özel Yayını, TRT Haber, 25 Ağustos 2018.
10. Öğlen Kuşağı Haberleri canlı yayınında detaylı (20 dk.) Malazgirt değerlendirmesi, TVNET, 26
Ağustos 2018.
11. Mustafa Alican: Türklerin Müslüman olması, dünya tarihinin en önemli virajları arasındadır,
www.dunyabizim.com, 17 Kasım 2018. (Röportaj: Munise Şimşek)
12. Moğollar fethettikleri coğrafya tarafından fethedildiler, Star Gazetesi Cumartesi Eki, 24 Kasım
2018. (Röportaj: Mehmet Hakan Kekeç)
13. Malazgirt Üniversitesi Kurulmalı, Yeni Birlik Gazetesi, 26 Ağustos 2019. (Röportaj: Süleyman
Doğan)
14. Öğlen Kuşağı Haberleri canlı yayınında Malazgirt’ten Malazgirt röportajı, TVNET, 26 Ağustos
2019. (Röportaj: Özge Çalışkan)
15. Ahmet Görmez ile Malazgirt Zaferi’nin 948. Yılı Özel Yayını, TRT Haber, 26 Ağustos 2019.
16. TRT Radyo’da Canlı Bağlantı ile Malazgirt Değerlendirmesi, 26.08.2019.
17. Mehmet Hakan Kekeç ile yapılan 1 saatlik görüntülü Malazgirt sohbeti, Akşam Gazetesi Video
Kanalı, 26 Ağustos 2019.
18. Anadolu Ajansı’na verilen ve çeşitli yayın organlarına servis edilen Malazgirt Zaferi hakkındaki
ayrıntılı demeç. 26 Ağustos 2019.
19. Anadolu Tarihini İnşa Eden Ruh: Malazgirt Zaferi, İsmail Halis ile Bin1 Programı, TVNET, 28
Ağustos 2019.
20. Türklerin Efsane Zaferi Malazgirt’tir, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, 66/393, Ayda Bir Söyleşi,
Eylül 2019. (Röportaj: Süleyman Doğan).
21. Serhat İbrahimoğlu ile Net Bakış Programı, Canlı telefon bağlantısı ile Malazgirt Savaşı’nın yerine
ilişkin değerlendirme, TVNET, 5 Aralık 2019.
22. Alican, Alparslan’ın Biyografisini Kaleme Aldı, Muş Ovası Gazetesi, Röportaj, 20 Şubat 2020.
23. Mustafa Alican: Sultan Alparslan’ın “İkinci Binyılın Siyasî Müceddidi Olduğunu Düşünüyorum,”
www.dunyabizim.com, 10 Mart 2020. (Röportaj: Deniz Demirdağ)
24. İkinci binyılın siyasî müceddidi: Sultan Alparslan, Gerçek Hayat Dergisi, 23-29 Mart 2020.
(Röportaj: Samet Tınas)
25. Mustafa Alican İle “Alparslan” Kitabı Üzerine Söyleşi, https://tarihicevir. com/roportaj/mustafaalican-ile-alparslan-kitabi-uzerine-soylesi/ (Röportaj: Musa Yılmaz) (25.04.2020)
26. Türk Tarihini İslâm Tarihinin Koruyucu Kubbesi Yapan Komutan,
http://www.mucerret.com/roportaj/turk-tarihini-islam-tarihinin-koruyucu-kubbesi-yapankomutan/ (02.05.2020)
27. Mustafa Alican İle Söyleşi, Dilhâne, Aylık Edebiyat, Şiir ve Fikir Dergisi, 32, Ağustos 2020, s. 58-
63.
28. Demirören Haber Ajansı’na verilen ve çeşitli yayın organlarına servis edilen Malazgirt Savaş Alanı
Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması hakkındaki ayrıntılı demeç. 16 Ağustos 2020.
29. TRT Radyo’da Canlı Bağlantı ile Malazgirt Savaş Alanı Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması
Değerlendirmesi, 16.08.2020.
30. Pelin Çift İle Gündem Ötesi, TRT1, 24 Ağustos 2020.
31. Şevket Uzun İle Malazgirt Özel, TV5, 25 Ağustos 2020.
32. TRT Haber’e Malazgirt Zaferine İlişkin Detaylı Demeç, 25 Ağustos 2020.
33. TRT Radyo’da Malazgirt Zaferi İle İlgili Mülakat, 26 Ağustos 2020.
34. TVNET 12 Haberlerinde Canlı Malazgirt Değerlendirmesi, 26 Ağustos 2020.
35. TRT Radyo, Geçmişin İzleri Programı, 3 Eylül 2020.
36. Mehmet Önder İle KETEBE, TVNET, 25.10.2020.
37. Anadolu Bir Tercih Ya Da Romantik Bir Fantezi Değil, Buz Gibi Bir Zorunluluktur,
http://www.mucerret.com/roportaj/anadolu-bir-tercih-ya-da-romantik-bir-fantezi-degil-buz-gibi-bir-zorunluluktur/ (19.11.2020)
38. Doç. Dr. Mustafa Alican İle Söyleşi, http://metanetdp.site/doc-dr-mustafa-alican-ile-soylesi/
(19.12.2020)
M. Popüler Tarih ve Kültür Yazıları
1. Selçuklular İslamiyet’i Neden Seçtiler?, Derin Tarih, S. 36, Mart 2015.
2. Saadet Değil Ölüm Getiren Selçuklu-Abbasi Evlilikleri, Derin Tarih, S. 40, Temmuz 2015.
3. Sultan Alparslan’ın 10 Liderlik Sırrı, Derin Tarih, S. 42, Eylül 2015.
4. Selçuklular Batınî Terörünü Neden Önleyemedi?, Derin Tarih, S. 45, Aralık 2015.
5. Türklerin Eski İnançları ile İslam Arasında Bir Benzerlik Var mıydı?, Derin Tarih, S. 47, Şubat
2016.
6. Tarih Ne İşe Yarar?, Hüküm Dergisi, S. 43, Temmuz 2016.
7. Bir Darbe Teşebbüsünün Hikâyesi, Hüküm Dergisi, S. 44, Ağustos 2016.
8. Hasan Sabbah’ın Fedaileri, Hüküm Dergisi, S. 45, Eylül 2016.
9. 15 Soruda Haşhaşiler, Derin Tarih, S. 54, Eylül 2016.
10. Ehl-i Sünnet’i İhya Eden İslam Hükümdarı: Tuğrul Bey, Hüküm Dergisi, S. 46, Ekim 2016.
11. Türklerin Kurduğu İlk İslam Devleti: Tolunoğulları, Beyaz Tarih Portalı, 19 Ekim 2016.
12. Tarihselcilik: Sefaletin Müstekbir Felsefesi, Hüküm Dergisi, S. 47, Kasım 2016.
13. Haçlıların Hedefi Neydi?, Derin Tarih, S. 56, Kasım 2016.
14. Âlem-i İslam’ın Âdil Sultanı: Alparslan, Hüküm Dergisi, S. 48, Aralık 2016.
15. Mustafa Âsım Köksal: Cumhuriyet Devri İslam Tarihçiliğimizin Yüzakı, Hüküm Dergisi, S. 49,
Ocak 2017.
16. Moğolların Bağdat Katliamı, Hüküm Dergisi, S. 50, Şubat 2017.
17. Osman Turan: Unutulmaya Terk Edilmiş Bir İslam Mütefekkiri, Hüküm Dergisi, S. 51, Mart 2017.
18. Şia Tehdidine Eğitim Panzehiri: Nizâmiye Medreseleri, Derin Tarih, S. 60, Mart 2017.
19. Ermenileri Yok Olmaktan Müslüman Türkler Kurtardı, Hüküm Dergisi, S. 52, Nisan 2017.
20. Harput Ermenilerinin Payitahta Mektubu: Çocuklarımızı Zehirleyen Misyoner Okullarını Kapatın!,
Derin Tarih, S. 61, Nisan 2017.
21. Hurafenin Sözde Hakikate Tercümesi: Bir Oryantalistin Hezeyanları, Hüküm Dergisi, S. 53, Mayıs
2017.
22. 7 Maddede Moğolların İslam Dünyasına Verdikleri Zararlar, Derin Tarih, S. 62, Mayıs 2017.
23. Selçukluların Büyük Sultanı Melikşah, Hüküm Dergisi, S. 54, Haziran 2017.
24. “Komünistlerin Ataları” Karmatiler İslam Dünyasını Nasıl Kana Buladı?, Derin Tarih, S. 64,
Temmuz 2017.
25. Ayasofya Ne Zaman Açılacak?, Hüküm Dergisi, S. 55, Temmuz 2017.
26. Malazgirt: Yeni Bir Çağın Bedir’i, Yazan Tarih Dergisi, S. 3, Yaz 2017.
27. Dünya Tarihinde 7 Malazgirt Mührü, Derin Tarih, S. 65, Ağustos 2017.
28. Malazgirt: İkinci Bin Yıla Damga Vuran Bir Büyük Zafer, Hüküm Dergisi, S. 56, Ağustos 2017.
29. Dandanakan: İslam Tarihine Düşen Cemre, Derin Tarih, S. 66, Eylül 2017.
30. İslam Medeniyetinin Göz Aydınlığı Gazzâlî, Hüküm Dergisi, S. 57, Eylül 2017.
31. Nil Kuruyunca Mısır’ı Yamyamlar Basmış, Derin Tarih, S. 67, Ekim 2017.
32. Selçuklu Tarihi Neden Önemli? (Bir İslam Tarihi Tasarımı Denemesi), Hüküm Dergisi, S. 58, Ekim
2017. (Bu yazı ayrıca Takdim Dergisi’nin 3. Sayısında neşredilmiştir.)
33. Türklerin Bilâdü’ş-Şâm’da Ne İşi Vardı?, Derin Tarih, S. 68, Kasım 2017.
34. Fuat Sezgin ve İslâm’ın Muhteşem Tarihi, Hüküm Dergisi, S. 59, Kasım 2017.
35. Kudüs Selçuklular İçin Mısır’ın Kilidiydi, Derin Tarih, Kudüs Özel Sayısı, 10, Kasım 2017.
36. Yanlış Zamanın Doğru Hükümdarı: Sultan Alâeddîn Keykubâd, Hüküm Dergisi, S. 60, Aralık
2017.
37. Selçuklu Bürokrasisinin Kurucu Veziri: Ebû Nasr Kündürî, Derin Tarih, S. 70, Ocak 2018.
38. Kudüs Hangi Tarafa Düşer?, Hüküm Dergisi, S. 61, Ocak 2018.
39. Batı Bizim Neyimiz Olur?, Hüküm Dergisi, S. 62, Şubat 2018.
40. Tarihi Yazan Kalem Kimin Elinde?, Hüküm Dergisi, S. 63, Mart 2018.
41. Osmanlı Bir Vakıf Medeniyetidir Ya Selçuklu?, Derin Tarih, S. 72, Mart 2018.
42. Emir Timur Nasıl Anlaşılmalı?, Beyaz Tarih Portalı, 30 Mart 2018.
43. İlk Müslüman Türk Devleti Hangisidir?, Beyaz Tarih Portalı, 30 Mart 2018.
44. Batılı Anlamda “Biz” ve “Ötekiler” Kategorilerine Tarihsel Dayanak Olarak Haçlı Seferleri, Beyaz
Tarih Portalı, 25 Nisan 2018.
45. Avrupa Haçlı Seferlerini Neden Düzenledi?, Beyaz Tarih Portalı, 16 Mayıs 2018.
46. Haçlı Seferleri Bitti mi?, Beyaz Tarih Portalı, 16 Mayıs 2018.
47. Batı’da Haçlı Seferleri Nasıl Algılanıyor?, Beyaz Tarih Portalı, 16 Mayıs 2018
 
48. Deizm Tarihselciliğin Çocuğudur, Hüküm Dergisi, S. 65, Mayıs 2018.
49. Selçukluları Boğan Moğol Girdabı, Derin Tarih, S. 75, Haziran 2018.
50. Malazgirt Zaferi Neden Önemli?, Hüküm Dergisi, S. 67, Temmuz 2018.
51. Selçuklu Kartalı Kafkas Dağlarında,, Derin Tarih, S. 77, Ağustos 2018.
52. Selçuklular ve İslâm Birliği Siyaseti, Hüküm Dergisi, S. 69, Eylül 2018.
53. Şiî Fâtımîler Sünnî Selçuklulardan Niçin Yardım İstedi?, Derin Tarih, S. 78, Eylül 2018.
54. Yabgulular Meselesi, Derin Tarih, Selçuklular Özel Sayısı, 12, Eylül 2018.
55. Kösedağ Bozgunu, Derin Tarih, S. 80, Kasım 2018.
56. IV. Haçlı Seferi ve Hıristiyanın Hıristiyana Zulmü, Derin Tarih, S. 82, Ocak 2019.
57. Büyük Selçuklu Devleti’ni Oğuzlar Yıkmıştı, Derin Tarih, S. 83, Şubat 2019.
58. Gökyüzünün Selçuklu Kâşifleri, Derin Tarih, S. 84, Mart 2019.
59. İslâm Tarihinin Ekonomi Ünitesine Güçlü Bir Katkı, Derin Tarih, S. 85, Nisan 2019.
60. Emir Nasruddevle’nin Eğlenceli Hayatı, Derin Tarih, S. 86, Mayıs 2019.
61. Malazgirt Zaferi: Altın Çağın Kapısını Aralayan En Büyük Destan, Makas Dergisi, S. 8, HaziranTemmuz 2019.
62. Sultan Melikşah’ı Kim Öldürdü?, Derin Tarih, S. 88, Temmuz 2019.
63. Malazgirt’i Nasıl Keşfettik?, Derin Tarih, S. 89, Ağustos 2019.
64. Bir Toplumsal Adanmışlık Hareketi: Ahilik, Makas Dergisi, S. 9, Ağustos-Eylül 2019.
65. Selçuklu Tıp Rönesansı, Derin Tarih, S. 90, Eylül 2019.
66. Tarih ve Dejavu: II. Kosova Zaferi, Makas Dergisi, S. 10, Ekim-Kasım 2019.
67. Osmanlı İmparatorluğu’nu Kim Kurdu?, Makas Dergisi, S. 11, Aralık-Ocak 2019-2020.
68. Romanos Diogenes’in Hıristiyanları Utandıran Sonu, Derin Tarih, S. 95, Şubat 2020.
69. Suriye Türk Vatanıdır, Derin Tarih, S. 97, Nisan 2020.
70. Tarihteki Bir Felaketin Hazin Öyküsü, Serdivan Ajans, S. 48, 2020.
71. Cumhuriyet’in En Büyük Malazgirt Projesi, Derin Tarih, S. 102, Eylül 2020.
72. Uyanış’ın Gerçek Tarih Olmadığı Rezervi İle İzlenmesi Gerekir, Derin Tarih, S. 104, Kasım 2020.
73. Anadoluculuk: Selçuklu’dan El Alan Bir Fikir Hareketi, Derin Tarih, S. 105, Aralık 2020.
74. Osman Turan İle Selçuklu Çağından Bugüne Bakmak, Derin Tarih, S. 108, Mart 2021.
75. Haçlı Seferleri’nin Nedeni Malazgirt Savaşı’ydı, Derin Tarih, S. 111, Haziran 2021.
76. Tolstoy’un Büyük Uyanışı, www.dunyabizim.com, 26 Ekim 2018.
77. Bizim Derin Noksanlığımız, www.dunyabizim.com, 15 Aralık 2018.
78. Dil, Düşünce Şeklimizi Nasıl Etkiler?, www.dunyabizim.com, 10 Şubat 2019.
79. “Seni Sevmek İçin Ölmek Mi Lazım?,” www.dunyabizim.com, 27 Şubat 2019.
80. Bir Ömür Neden Yaşanır?, www.dunyabizim.com, 6 Haziran 2019.
81. Dili Olmayanın Dili: “İstanbul’un Çağrısı,” www.dunyabizim.com, 8 Temmuz 2019.
82. İnsan Olmak, Dünyanın Rengine Kanmaktır, www.dunyabizim.com, 26 Ağustos 2019.
83. Beyaz Adamın Uzun Bacakları, www.mucerret.com, 17 Kasım 2019.
84. Başka Biri Olma Arzusu Hakkında, www.dunyabizim.com, 25 Kasım 2019
 
Proje Çalışmaları
1. İslâm Tarihi ve Medeniyeti Projesi, Yürütücü: Prof. Dr. Mehmet Şeker. Araştırmacı. Selçuklular
cildinde “Suriye Selçuklu Melikliği” başlıklı bölüm yazarlığı. (İstanbul 2017)
2. Malazgirt Savaş Alanının Tespiti, Tarihi ve Arkeolojik Yüzey Araştırması, Yürütücü: Prof. Dr.

Adnan Çevik. Proje Yürütücüsü Yardımcısı. (Muş 2020)

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç