MSB Memur Alımının Yapılacağı Komutanlıklar Açıklandı

MSB Memur Alımının Yapılacağı Komutanlıklar Açıklandı

Milli SAvunma Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik değişikliğinde personel alımı yapılacak birimlere yer verildi.

Resmi Gazete Haberleri 21.6.2022 00:37 0
MSB Memur Alımının Yapılacağı Komutanlıklar Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı'na personel alımı açıklaması geldi.

21 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete sayısında yayımlanan duyuruya baktığımızda MSB bünyesine yapılacak uzman yardımcısı alımında yapılan düzenlemeye yer verildiği görüldü. 

Yönetmelikte yapılan değişiklik şu şekilde:

"MİLLÎ SAVUNMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/9/2013 tarihli ve 28778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Uzmanlığı Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlar: Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Üniversitesi ile Harita Genel Müdürlüğünü,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Giriş Sınavı Komisyonu; Bakan Yardımcısı veya genel müdür başkanlığında, genel müdürler, müstakil daire başkanları, genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve uzmanlar arasından Bakan tarafından belirlenen bir başkan ve dört üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Aynı usulle, beş yedek üye belirlenir. Giriş Sınavı Komisyonu üye tamsayısıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar alır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16- (1) Giriş sınavını kazananların uzman yardımcısı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.

(2) Atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.

(3) 15 inci maddede belirtilen belgeleri verilen süre içinde teslim edenlerin uzman yardımcılığına atamaları yapılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında atanacakların güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri, 7/4/2021 tarihli ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ile 2/6/2022 tarihli ve 5649 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

(5) Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(6) Atamaya esas belgelerini süresi içinde teslim etmeyenler ile ikinci fıkra kapsamında yer alanların yerine, Bakanlıkça gerekli görülmesi durumunda sınav sonucunun ilanından itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere yapılacak müteakip sınava kadar, yedek listedeki adaylardan en yüksek puan alan yedek adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak atama yapılabilir.”

BU NE ANLAMA GELİYOR?

Söz konusu açıklamada alımın aşağıdaki birimlere yapılacağına yer verildi:

Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı,

Genelkurmay Başkanlığı,

Kara Kuvvetleri Komutanlığı,

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı,

Hava Kuvvetleri Komutanlığı,

Milli Savunma Üniversitesi

Harita Genel Müdürlüğünü

İLAN GELİYOR

Yayınlanan yönetmeliğe baktığımızda ilanın yakın zamanda gelmesi bekleniyor. İlan geldiğinde bildirimle haberdar olmak için  mobil uygulamamızı indirin:

Android için >>> TIKLAYIN

İOS için >>> TIKLAYIN

Huawei için >>> TIKLAYIN

Kaynak: Finans7.com

Yorumlar (0)

Seç