MSB dış kaynaktan pilot alımı yapıyor: İşte Hava Kuvvetleri Komutanlığı subay alımı 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

MSB dış kaynaktan pilot alımı yapıyor: İşte Hava Kuvvetleri Komutanlığı subay alımı 2023

MSB dış kaynaktan subay alımı yapacağını açıkladı. Söz konusu alımın tüm detayları yazımızda.

Subay Alımı 28 Şubat 2023 19:30 0
MSB dış kaynaktan pilot alımı yapıyor: İşte Hava Kuvvetleri Komutanlığı subay alımı 2023

MSB Hava Kuvvetleri dış kaynaktan subay alımı yapıyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında dış kaynaktan hava kuvvetleri bünyesine subay alımı yapılacağına yer verildi. Yayınlanan ilana baktığımızda başvuruların internet üzerinden alındığına yer verildi. 

BAŞVURU

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

(1) 01 Ocak 2023 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre, Lisans/Lisansüstü
Düzeyinde mezunlar için 28 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1995 ve daha sonraki
doğumlular),

(2) Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1)’de
gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate
alınmayacaktır),

(3) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO
(1)’de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış
(belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar, başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığının
altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’ butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek,
daha sonra ‘Ekle’ düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben “Eğitim
Bilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel. Yükle’ butonuna tıklayarak, önceden
taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen
adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

(4) Müracaat edecek adaylardan; 2021, 2022 veya 2023 yıllarında ÖSYM tarafından
yapılan İngilizce YDS veya E-YDS sonucunda puanı en az 60 olanlar başvuru yapabilecektir.
(her üç yılda da sınava katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacak, 2020 yılı ve öncesi YDS
veya E-YDS puanı kabul edilmeyecektir)

(5) Ticari Pilot Lisansı “CPL” almış olmak, (Adayların “CPL” belgesini “Diğer
Bilgi/Belgeler Ekle” alanından “Diğer Bilgi/Belge Ekle” diyerek sisteme yüklemeleri
gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

(6) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(7) Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erler,

(8) Askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında “yedek subay olamaz”, “yedek astsubay
olamaz” kararı olanlar başvuramazlar),

(9) Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve
kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt
edenler, başvurabilecektir.

(I) Türk vatandaşı olmak,
(II) Hakkında yedek subay/yedek astsubay olamaz kararı bulunmamak,
(III) Askeri Okullar ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığına bağlı okullardan herhangi bir sebeple çıkmamış veya çıkarılmamış olmak, diğer
okullardan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak ve ortaöğretim kurumlarında örgün öğretim
dışına çıkartma cezası almamış olmak.
(IV) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığında muvazzaf/sözleşmeli subay veya astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş
veya bunların adayı, sözleşmeli er/erbaş olarak daha önce istihdam edilmemiş olmak,
(V) Devlet memurluğundan veya kamu görevinden herhangi bir nedenle
çıkarılmamış olmak.
(VI) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, genel veya özel af kanunları kapsamına
girmiş, zamanaşımına uğramış, hapis cezası seçenek yaptırımlarına çevrilmiş, ertelenmiş veya
hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile herhangi bir suçtan hükümlü
bulunmamak veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,
(VII) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da
özel af kanunları kapsamına girmiş, zamanaşımına uğramış veya haklarında hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının
saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı
suçlar ve casusluk suçu, kamu güvenine karşı işlenen suçlar, genel ahlaka karşı işlenen suçlar ile
yağma, zimmet, irtikap, rüşvet, iftira, hırsızlık, dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma,
güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, banka ve kredi kartlarının
kötüye kullanılması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama, uyuşturucu ve/veya uyarıcı madde imal ve ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı
madde kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak,
kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, gayri tabii
mukarenette bulunma, hileli iflas, kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma suçlarından dolayı hakkında
hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak veya bu suçlar nedeniyle hakkında
herhangi bir adli veya idari soruşturma ya da kovuşturma devam etmiyor olmak veya kovuşturması
uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
(VIII) Genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan konut ve
benzer yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak
ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserlerin, kaydedildiği materyale
bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar nedeniyle hakkında herhangi bir adli veya idari
soruşturma veya kovuşturma devam etmiyor olmak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak
veya bu işler nedeniyle hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi
hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,
(IX) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevî şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin
şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
(X) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında
çalışmamış ve halen çalışmıyor olmak,
(XI) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikâhsız olarak karı-koca gibi birlikte
yaşamamış/yaşamıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak,
(XII) Yapılacak sınavlarda başarılı olmak,
(XIII) Bakanlık tarafından sınav, mülâkat ve diğer seçim işlemleri sonucunda
yayımlanan değerlendirme sıralamasında, önceden ilan edilmiş kontenjan içinde bulunmak, [40 Pilot
sınıfı muvazzaf subay adayı alınacak olup MSB.lığınca ihtiyaç duyulması halinde
kontenjanlarda değişiklik yapılabilecektir]
(XIV) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret,
mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun
148’inci maddesinde belirtilen suçlardan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa dahi hapis cezasına ve/veya adli para cezasına hükmedilmemiş olmak,
(XV) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
(XVI)Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş
veya görmüyor olmak,
(XVII)Terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine
karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı
ya da bunlarla irtibatı olmamak,
(XVIII) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak,
(XIX) Herhangi bir işte çalışmış veya halen çalışıyor ise çalıştığı iş yerinden müspet
belge almak,
(XX) Bakanlık tarafından belirlenecek diğer özel şartları taşıyor olmak,
(b) Bu maddede belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıkları sonradan olsa bile
anlaşılanların adaylıkları, eğitimlerini tamamlayıp nasbedilmiş olsalar dahi (bir yıllık deneme süresi
içerisinde olmak şartıyla) sona erdirilir ve ilişikleri kesilir.

BAŞVURU

İlana başvurular MSB PERTEM üzerinden alınıyor. Başvuru yapmak için tıklayın

Kadın erkek adaylar burada >  TIKLA TAKİP ET

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç