MEB'den son dakika: Öğretmenlerin yarıyıl mazeret tayini duyurusu ve takvimi yayınlandı 2023 2024
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

MEB'den son dakika: Öğretmenlerin yarıyıl mazeret tayini duyurusu ve takvimi yayınlandı 2023 2024

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin mazeret tayini duyurusu yayınlandı.

Eğitim 27 Ara 2023 0
MEB'den son dakika: Öğretmenlerin yarıyıl mazeret tayini duyurusu ve takvimi yayınlandı 2023 2024

MEB, öğretmenlerin yarıyıl mazeret tayin duyurusunu yayınlandı.

Yayınlanan mazeret tayini duyurusuna baktığımızda başvuruların 2 Ocak 2024 tarihinde başlayacağına yer verildi. Takvim şu şekilde verildi:

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan açıklamada öğretmenlerin yarıyıl mazeret tayinine şu şekilde yer verildi:

- Aile Birliği
- Sağlık
- Can Güvenliği
- Engellilik Durumu
- Diğer Nedenler

Başvuru detayları şu şekilde:

MAZERET DURUMLARI
B.1. Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
B.1.1. Öğretmenlerden;
 Kendisi, eşi veya çocuklarından birinin,
 Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin
hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev
yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini sağlık kurum ve
kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, tedavi olmak istediği ilçe/ilde
bulunan eğitim kurumlarına atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
Bu kapsamda yapılacak başvurularda;
a. Elektronik ortamda düzenlenmiş durum bildirir sağlık kurulu raporu,
b. Raporda belirtilen hastalığın tedavisinin görev yaptığı yerde mümkün olmadığına ilişkin;
- İller arasında yer değiştirme talebinde bulunacaklar bakımından görev yaptıkları ilin
il sağlık müdürlüğünden alınacak belge,
- İl içerisinde yer değiştirme talebinde bulunacaklar bakımından görev yaptıkları
ilçenin ilçe sağlık müdürlüğünden alınacak belge
istenilecektir.
B.1.2. Öğretmenlerden anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden
birisi için sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında “Başkasının güç ve
yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar anne, baba veya kardeşinin
Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu yere yer değiştirme başvurusunda
bulunabilecektir.
Bu kapsamda yapılacak başvurularda;
a. Elektronik ortamda düzenlenmiş yukarıda ifade edilen muhtevaya uygun sağlık kurulu
raporu,
b. Rapor sahibinin aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus
kayıt örneği,
c. Rapor sahibinin adres bilgilerini gösterir resmî belge,
ç. Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı
istenecektir.
DİKKAT! Hekimlerce aksine bir tarih belirtilmemiş olması şartıyla başvuru tarihi itibarıyla sağlık
kurum ve kuruluşlarından son iki yıl içerisinde alınan elektronik ortamda düzenlenmiş sağlık
kurulu raporları geçerli sayılacaktır.
DİKKAT! Sağlık Bakanlığının 08.12.2023 tarihli ve E-23642684-458.99-230296407 sayılı yazısı
gereğince geçerlilik süresi 01.01.2020 tarihinden sonra sona ermiş/erecek süreli sağlık kurulu
raporları bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporları kabul edilecektir.

DİKKAT! Sağlık Bakanlığının 21.01.2021 tarihli ve E-23642684-010.07.01 sayılı yazısında “eRapor sistemine entegre edilen durum bildirir tek hekim raporlarının durum bildirir kurul raporlarının,
kaza ve yaralanmaya bağlı raporlar dahil engelli raporlarının, sürücü raporlarının, ASAL raporlarının,
elektronik olarak düzenlenmesi zorunludur. Bu nedenle kesinlikle manuel rapor düzenlenmemelidir.”
ifadesi yer almaktadır. Ayrıca Sağlık Bakanlığının 25.07.2023 tarihli ve E-23642684-458.01-220556349
sayılı görüş yazısında “Atamaya esas, nakil talebine esas vb. amaçla durum bildirir tek hekim ve sağlık
kurulu raporlarının elektronik imzalı olarak e-Rapor sisteminde düzenlenmesi ve manuel düzenlenen
raporlar ile işlem tesis edilmemesi” gerektiği belirtilmiştir.
Bu nedenle öğretmenler tarafından sunulacak sağlık kurulu raporlarından, 21.01.2021 tarihi sonrası
alınmış olanların elektronik ortamda düzenlenmiş ve Sağlık Bakanlığının
“erapor.saglik.gov.tr/portal/” internet adresinde yer alan “e-Rapor Doğrulama” sisteminde
doğrulanabilir olması gerekmektedir. Bu sistemde doğrulanmayan sağlık kurulu raporları kabul
edilmeyecektir. 

B.2. Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
Öğretmenlerden eşleri;
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A veya 4/B maddeleri kapsamında çalışanlar,
b. 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik
sandığına tabi olarak çalışanlar,
c. TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar,
ç. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar,
d. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışanlar,
e. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar,
f. 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar,
g. 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar,
ğ. Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,
h. Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar,
ı. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a)
ve (b)bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,
i. Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar
eşlerinin görev yaptığı il/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
Yukarıda yer alan (a) ila (h) bendinde sayılanlardan eşlerinin çalışmakta olduğu kurum/kuruluştan
alınacak görev yeri belgesi başvuru için yeterli olacaktır; ancak
 Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla ilk defa veya yer değiştirme suretiyle
başka bir il’e atamasının yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların,
görev yeri belgesi aranmadan sadece atama kararlarına ilişkin belge kabul edilecektir.
(ı) bendi kapsamında başvuranlardan;
 Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak görev yeri belgesi,
 Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin
faaliyette olduğunu gösterir belge,
 Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün
sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,
 İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin
şirket merkezi dışında çalışanlarının öğretmen eşlerinden; ayrıca, atanmak istedikleri yerde
eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler
için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları
belge
(i) bendi kapsamında başvuranlardan;
 Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün
sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,
 Bağlı bulundukları barodan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge
istenecektir

Açıklama: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle
olağanüstü hal ilan edilen illerde verilen kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği
kapsamında sigorta primleri eksik yatırılan veya sigorta primi yatırılmayan çalışanlar için atama
işlemine münhasır olmak üzere, son iki yıllık süre zarfında aranılan 360 gün sigortalılık
hizmetinde, eksik yatırılan veya yatırılmayan prim günleri aylık 30 prim günü üzerinden
hesaplanacak ve prim günü bu hesaplama sonrasında son iki yıl içerisinde ve birinci aşama
başvurularının son günü itibarıyla en az 360 günü bulan çalışanların öğretmen olan eşlerinin
başvuruları, aranılan diğer şartları da taşımaları kaydıyla kabul edilecektir.
B.2.1. Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Diğer
Hususlar
1. Devlet memurluğu ve öğretmenlikte veya sadece birinde adaylıkları kaldırılmamış olanlardan
atandıkları yerde 19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda
olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak başvuruda bulunabilecektir.
2. Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olup ilk atama, yeniden atama veya kurumlar arası yeniden
atama yoluyla öğretmenliğe atananlardan atandıkları yerde 19 Ocak 2024 tarihi itibarıyla en
az bir yıllık çalışma süresini doldurmuş durumda olanlar, aile birliği mazeretine bağlı olarak
başvuruda bulunabilecektir.
DİKKAT! Bu bölümün 1 ve 2 inci maddesinde belirtilen durumlar sözleşmeli öğretmen olarak
görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlardan 19 Ocak
2024 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam üç yıllık çalışma süresini doldurmayanlar için
ayrıca bir başvuru hakkı doğurmamaktadır.
3. Eşi askerde olan öğretmenler, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı yere yer değiştirme
isteğinde bulunabilecektir.
4. 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte
değerlendirilecektir.
5. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, borçlanılmak
kaydıyla son iki yıl içerisinde; askerlikte geçen süreler ile ücretsiz doğum veya analık izni
süreleri de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilecektir.
6. Öğretmenlerden;
a. Kendileri veya eşleri yurt dışında görevli olanlar,
b. Eşleri geçici görevli olanlar,
c. Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar
 yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır. 

B.3. Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
Öğretmenlerden;
a. Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin görev yaptığı
yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare
makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler,
b. 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine
Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli
makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar
 can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
B.4. Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler
Öğretmenlerden;
 Kendisinin en az yüzde kırk oranında engelli olduğunu,
 Eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babasının ağır engelli olduğunu
ilgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporuyla belgelendirenler engellilik durumuna bağlı
olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuklar İçin Özel Gereksinim
Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında 18 yaşını doldurmamış çocukları için alınan
ÇÖZGER raporunda (Çocuklar için Özel Gereksinim Raporu) “Çok ileri düzeyde ÖGV”,
“Belirgin ÖGV” ve “Özel koşul gereksinimi var (ÖKGV)” ifadeleri bulunan öğretmenlerin de bu
kapsamda yaptıkları başvuruları kabul edilecektir.
20.02.2019 tarih ve 30692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik
Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında alınan Erişkinler İçin Engellilik Sağlık
Kurulu Raporunda “Tam bağımlı engelli birey” ibaresi ağır engellilik durumunu ifade ettiğinden,
öğretmenlerden eşi, bakmakla yükümlü olduğu çocuğu, annesi veya babası için aldıkları raporlarda
belirtilen ibare bulunanların başvuruları kabul edilecektir.
Bu kapsamda yapılacak başvurularda;
a. İlgili mevzuatına uygun sağlık kurulu raporu,
b. Rapor sahibinin aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus
kayıt örneği
istenecektir.
DİKKAT! Sağlık Bakanlığının 08.12.2023 tarihli ve E-23642684-458.99-230296407 sayılı
yazısı gereğince geçerlilik süresi 01.01.2020 tarihinden sonra sona ermiş/erecek süreli sağlık
kurulu raporları bulunan ve yeniden rapor düzenlenmemiş olan kişilerin raporları kabul
edilecektir.
DİKKAT! 20.02.2019’dan sonra alınan engelli sağlık kurulu raporları, Sağlık Bakanlığının
“erapor.saglik.gov.tr/portal/” internet adresinde yer alan “e-Rapor Doğrulama” sisteminde
sorgulanacak, bu sistemde doğrulanmayan sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.

B.5. Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler
Öğretmenlerden;
1. Eşi veya çocuğu ölenler, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde istedikleri
yere,
2. Eşi emekli olanlar, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşlerinin ikamet
ettiği yere,
3. Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya
da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen
olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle
atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, başkaca
herhangi bir şart aranmaksızın istedikleri yere,
4. Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli
olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocukları ile kardeşleri olanlar, memuriyet mahalli
dışında resmî veya özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim
değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi şartıyla, söz konusu kurumların bulunduğu
yere
 yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir.
Yukarıda sayılanlardan;
(1) bendi kapsamında başvuranlardan eşi veya çocuğunun vefatını gösterir belge,
(2) bendi kapsamında başvuranlardan eşlerinin emekli olduğunu gösterir belge, (Emekli olacak
TSK mensuplarında buna ilişkin beyan alınacaktır.)
(3) bendi kapsamında başvuranlardan eşi, çocuğu ile anne, baba veya kardeşlerinden birinin
şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge,
(4) bendi kapsamında başvuranlardan çocuğu veya kardeşine ait sağlık kurulu raporu ve özel
eğitim değerlendirme kurulunca verilen belge ile kardeşi için yer değiştirme başvurusunda
bulunanlardan kardeşine vasi tayin edildiğine ilişkin mahkeme kararı istenecektir.

Tayin kılavuzu için TIKLAYIN

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç