MEB KPSS 2024/6 tercih kılavuzu: Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı yapacak
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

MEB KPSS 2024/6 tercih kılavuzu: Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı yapacak

Son dakika haberi: KPSS tercihleri ile MEB'e personel alımı duyurusu geldi. İlanın başvuru bilgileri yazımızda.

Memur Alımı İlanları 3 Tem 2024 11:37 0
MEB KPSS 2024/6 tercih kılavuzu: Milli Eğitim Bakanlığı personel alımı yapacak

Son dakika: KPSS 2024/6 MEB personel alımı ilanı yayınlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı KPSS tercihleri ile memur alımı duyurusu geldi. ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Kadrolar açıklandı:

Güvenlik görevlisi
Şoför
Temizlik görevlisi
Büro personeli
Teknik hizmet personeli

Tercih kılavuzu

KPSS-2024/6: Millî Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması

Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/6 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 3-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 3 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00’de başlayacak ve 9 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2024/6 Tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Başvuru şartları

9.1.1 Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylarla ilgili iş ve işlemler
657 sayılı "Devlet Memurları Kanunu" ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" ın ilgili maddeleri uyarınca
yürütülecektir. Bahsi geçen Kanun ve Esaslarda belirtilen şartların herhangi birini taşımayan adaylar
yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa atanmazlar. SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN
ESASLAR’ın Ek 1. maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmeli pozisyonlarda
çalışanların bu kılavuzda ilan edilen aynı pozisyonlara yerleştirilmiş olsa dahi Kurum tarafından atamaları
yapılmayacaktır.

9.1.2 Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylar, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların Ek-1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan istisnalar dışında, üçüncü fıkrasında yer alan
“Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında
yeniden istihdam edilemez.” hükmüne tabidir. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenlerin yerleştirilseler dahi
atamaları yapılmayacaktır.

9.1.3 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 1 inci bendi gereği bu tercih
kılavuzunda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edecek adayların Türk Vatandaşı olmaları gerekmektedir.
(Bulgaristan’dan Türkiye’ye mecburi göç eden Türk soyundan olanlarda bu şartın aranmayacağı 27/06/1989
tarihli ve 375 sayılı KHK’nın geçici 5 inci maddesi ile hükme bağlanmıştır.) Bu kapsamda, ÖSYM Aday
İşlemleri Sisteminde uyruğundan biri “T.C.” (Bulgaristan’dan göç dâhil) olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de
tercih yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde uyruk bilgisi “KKTC”, “2527 Sayılı Kanun Kapsamında
Bulunanlar”, “Yabancı Uyruklular” ve/veya “Mavi Kartlı” olarak kayıtlı olan adaylar KPSS’de tercih
yapamazlar.

9.1.4 Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93
puanı kullanılacaktır.
9.1.5 Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar ve 65 yaşını doldurmuş
olanlar yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.
9.1.6 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevinden çıkarılanlar yerleştirme için başvuru
yapmamalıdır. Bu durumdaki adayların yerleştirilmeleri yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları
yapılmayacaktır.
9.1.7 Ataması yapılacak personelin görev yerleri Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve merkeze bağlı taşra
birimleridir.
9.1.8 Yerleştirme işlemleri yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanunu’nun 12 nci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.

BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI

a. Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki başvuru şartları
bölümünde aranılan şartların “tamamını” taşımaları gerekmektedir. Bununla birlikte, eğer “BAKINIZ
BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI ...” ifadesi var ise kurumlarca aranılan diğer şartların yanı sıra adayların bu
bölümde belirtilen şartları da taşımaları ve dikkatlice okumaları gerekmektedir. Bu şekilde olan pozisyonlarla
ilgili açıklamalar aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu şartları
taşımayan adaylar yerleştirilseler dahi atamaları yapılmayacaktır.
b. Adayların diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri pozisyonların karşısındaki başvuru
şartları arasında yer alan; Silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına ve sürücü belgesine tercih işlemlerinin
son günü itibariyle sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu belgelere, tercih işlemlerinin son günü
itibarıyla sahip olmayan adayların, yerleştirilmiş olsa dahi ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.
c. Adayların öncelikle tercih edecekleri pozisyonun karşısında yer alan öğrenim koşuluna sahip olmaları,
ilaveten bu pozisyon için aranılan diğer özel niteliklerin tümüne sahip olmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda,
pozisyonlara ilişkin bakınız başvuru özel şartları bölümü açıklamalarını dikkatlice okuyunuz.
ç. Sözleşmeli büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek ve diğer teknik hizmet personeli
pozisyonları için aranan niteliklere ve şartlara haiz olmak. (Hangi bölüm mezunlarının alınacağı ve hangi
şartları taşıması gerektiği pozisyonların karşısında yer almaktadır.)

d. Sağlık bakımından sözleşmeli büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, destek ve diğer teknik hizmet
personeli olarak çalışmasına engel hali bulunmamak.
9.2.1 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHLI): (7304)
(7300) Bu nitelik kodunun yazıldığı kadro/pozisyonda vardiya sistemi, uygulanmaktadır.
1) (6551) Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (Silahlı) sahibi (Tercih işlemlerinin son günü itibarıyla
geçerlilik süresi dolmamış) olmak.
2) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesine göre bu pozisyonlarda
çalıştırılacak personelde aşağıdaki şartlar da aranır:

a.Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile
uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya
kovuşturma bulunmamak. ,
b. Görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engelli bulunmamak.
c. İlgili Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
ç. Aynı Kanunun 11 inci maddesine göre; Özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecekler hakkında
valilikçe güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılır. Soruşturma sonucu olumlu olanlara, bu Kanunun
14’üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla bitirmiş olmak şartıyla, valilikçe çalışma
izni verilir. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması bir ay içinde tamamlanır.
d. Özel güvenlik görevlilerine 5188 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen
yetki, zor kullanmanın son aşaması olarak silah kullanma yetkisini de kapsamaktadır. Silahlı olarak görev
yapacak özel güvenlik görevlileri için Kanunda yaş sınırı bulunmamakla birlikte, 6136 sayılı Kanun’un
Uygulanmasına İlişkin 91/1779 Karar Sayılı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmü
doğrultusunda 21 yaşını doldurmamış olanlara silah taşıma ruhsatı verilemeyeceğinden silahlı görev yapacak
özel güvenlik görevlilerinin 21 yaşın üzerinde olması şartı aranacaktır ve kendilerinden 6136 sayılı Kanun ve
ilgili mevzuatı doğrultusunda kamuya ait sağlık kuruluşlarından alınacak “silahlı özel güvenlik görevlisi olur”
ibareli sağlık kurulu raporu istenecektir.
e. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait Koruma
ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna atanacakların, ÖSYM’ce yerleştirilmelerini müteakip haklarında valiliklerce
yapılacak güvenlik soruşturması ya da arşiv araştırması olumlu sonuçlandıktan sonra ilgili kurumlarca
atamaları yapılacaktır.
f. Bu koşullara göre Silahlı Koruma ve Güvenlik Görevlisi için tercih yapacak adaylar; tercih işlemlerinin son
günü olan 9 Temmuz 2024 tarihine göre; 10 Temmuz 2003 ve sonrasında doğan adaylar 21 yaşından küçük
olduğundan tercih yapmaları sistem tarafından engellenecektir.
9.2.2 DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) (7302)
a. (6510) Son başvuru tarihi itibarıyla yeni tip ehliyetlerde C sınıfı sürücü belgesine sahip olma,
b. SRC-2 belgesine sahip olmak,
c. Geçerli psikoteknik belgesine sahip olmak,
ç. Görevini yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,
d. Esnek çalışmaya engel durumu bulunmamak,
Başvuru şartlarında yer verilen yeni sürücü belgesi sınıfları ile bu belgeleri karşılayan eski ve yeni sürücü
belgesi sınıfları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

Kılavuz için TIKLAYIN

 

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç