Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 144 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 144 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Son dakika haberi: Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 144 personel alımı yapılacağına yer verildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi sözleşmeli 144 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 144 personel alımı yapıyor.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve farklı kadrolara 144 personel alımı yapılacağına yer verildi. Hemşire, Fizyoterapist, laborant, röntgen teknisyeni, eczacı, sağlık teknikeri, temizlik personeli, dağıtım ve taşıma personeli, diğer sağlık personeli, sağlık teknikeri, tekniker, diğer teknik hizmet personeli, güvenlik görevlisi, hasta bakıcısı, destek personeli, şoför ve büro personeli kadrolarına 144 kişi alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki
genel şartlar aranır:
 a) T.C. Vatandaşı olmak.
 b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkum olmamak.
 d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 e) 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanunu" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması
yapılacak olup, arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime
geçilecektir.
3- Tüm unvanlara başvuracak adayların ilan tarihinin son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış (36 yaşından gün almamış) olmaları gerekmektedir.
4- Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik
koduna başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
5- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin ve
başvurulan unvan için istenen özel şartların tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri
gerekmektedir.
6- 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve en az 60 (altmış) puan almış olmak. (Lisans mezunları için 2022
KPSS P3, Önlisans mezunları için 2022 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 puanı
esas alınmaktadır. Adayların KPSS puan türünün, başvurulan unvanda ve nitelik kodunda aranan
mezuniyet şartına uygun olması gerekmektedir. Örneğin, önlisans mezuniyeti istenen bir nitelik koduna
başvuracak adayın KPSS puan türünün de önlisans düzeyinde olması gerekmektedir.)
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8- Tüm unvanlara başvuracak adayların, başvuracağı kadroya ilişkin hizmetleri ve kurumun vereceği
benzeri diğer görevleri sürekli yapmasına mani olabilecek hastalık ve benzeri engeli bulunmamak.
9- İlan yayın tarihinden sonra alınan sertifika ve eğitim belgeleri geçerli sayılmayacaktır.
10- Vazifesini yerine getirmeye engel olabilecek zihinsel ya da fiziksel herhangi bir engele sahip
olmadığını kanıtlayan nitelikte bir sağlık belgesine sahip olmak. (bu belge adaylar yerleştikten sonra işe
yerleşmeye hak kazanan adaylardan istenecektir)
11- Tüm unvanlara başvuracak adayların, nöbet ya da vardiya usulü çalışmasına engel olabilecek bir
durumu bulunmamak.
12- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince,
“Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi
yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli
personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Unvanına Başvuracak Adaylarda Aranan Özel Şartlar:
* 10.06.2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10. maddesinde yer alan
şartları taşımak.
* Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış ve geçerlilik süresi dolmamış ve son başvuru
tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az 1 (bir) yıl olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına
sahip olmak.
* Erkek adaylarda, sağlık kuruluşlarından (aile hekimi ya da tek hekimden alınabilir) alınacak raporla,
boyunun 175 cm’den kısa olmadığını ve kilosunun ise boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki
rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’den az olmadığını belgelendirmek. (Örneğin; 175 cm
boyunda olan bir adayın kilosunun 75+15=90’dan fazla, 75-13=62’ten az olmaması gerekmektedir.)
* Bayan adaylarda, sağlık kuruluşlarından (aile hekimi ya da tek hekimden alınabilir) alınacak raporla,
boyunun 165 cm’den kısa olmadığını ve kilosunun ise boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki
rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 13’den az olmadığını belgelendirmek. (Örneğin; 165 cm
boyunda olan bir adayın kilosunun 65+10=75’den fazla, 65-13=52’den az olmaması gerekmektedir.)
* Yapılacak görev gereği; açık veya kapalı alanlarda, vardiyalı, hafta sonları veya mesai saatleri dışında
çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.
Eczacı Unvanına Başvuracak Adaylarda Aranan Özel Şartlar:
Eczacı pozisyonuna başvuran adaylarda "Sözleşmeli Personel Çalışmasına İlişkin Esaslar" uyarınca
KPSS puan şartı aranmayacaktır. Başvuruda bulunan aday sayısının ilanda belirtilen sayıdan fazla
olması durumunda adaylara sözlü mülakat yapılacak olup, kazanan adaylar sözlü mülakat başarı puan
sıralamasına göre belirlenecektir. Sözlü mülakat yapılması durumunda, sözlü mülakatın tarihi, yeri ve
saati ilan sonuçları ile birlikte Üniversitemiz “www.mcbu.edu.tr” internet adresi üzerinden
duyurulacaktır

BAŞVURU

İlana başvurular aşağıdaki ilan metninde belirtilen evraklarla birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesinde bulunan Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacak.

İlan metni için TIKLAYIN

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:
1- Fotoğraflı Sözleşmeli İş Talep Başvuru Formu (Form aday tarafından eksiksiz doldurulup ilgili alana
fotoğraf yapıştırıp imzalanacak ve ekine, başvurulan nitelik kodu için istenen belgeler eklenerek süresi
içerisinde teslim edilecektir.)
2- Mezuniyet Belgesi (başvurulan nitelik kodu için ilan kodunun karşısında yer alan Aranılan
Niteliklerde istenen mezuniyet şartını karşılayan mezuniyet belgesinin barkotlu e-devlet çıktısı veya
ilgili alandaki diplomanın bir fotokopisi teslim edilecektir.)
3- 2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (Eczacı pozisyonu hariç) (başvurulan
nitelik kodu için ilan kodunun karşısında yer alan KPSS Puan Türü şartını sağlayan sonuç kontrol kodu
olan 2022 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı teslim edilecektir.)
4- Başvuru yapılan nitelik kodunun Aranılan Nitelikler kısmında istenen diğer şartlara ait belgeler.
(başvurulan nitelik kodu için ilan kodunun karşısında yer alan Aranılan Niteliklerde sertifika, eğitim
belgesi, mesleki tecrübe vb. belge istenmişse; bu şartları karşılayan belgeler teslim edilecektir.)
5- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek adaylar, son başvuru tarihi itibariyle en
az 1 (bir) yıl geçerlilik süresi olan Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının fotokopisi ile Koruma ve
Güvenlik Görevlileri için özel şartlarda aranan boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık
kuruluşundan (aile hekiminden ya da tek hekimden alınabilir) alacakları belgeyi teslim etmeleri
gerekmektedir.
* Tüm unvanlara başvuracak adayların ilan tarihinin son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış (36 yaşından gün almamış) olmaları gerekmektedir. Ayrıca, başvurulan nitelik kodunun
aranan nitelikler kısmında sertifika/eğitim belgesi istenmişse, ilan yayın tarihinden sonra alınan sertifika
ve eğitim belgeleri geçerli sayılmayacaktır.
Başvuru Adresi: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şehit Prof.
Dr. İlhan Varank Yerleşkesi 45140 Yunusemre/Manisa

Yorumlar (2)

Seç


Ziyaretçi 17 Gün Önce
Manisa celal bayar koruma ve guvenlik görevlilerini lise mezunu alıyordu.niye önlisans alıyor.hayaler suya düştü.lise mezunları yine işşiz.
Ziyaretçi 17 Gün Önce
Online olsa ne farkediyor anlamıyorum boşuna yol meşakkati çekiyoruz