Manisa Celal Bayar Üniversitesi 172 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 172 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 172 personel alımı yapacağını açıkladı. İlanın başvurusuna dair bilgiler yazımızda.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 172 personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 172 personel alacak.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından yayınlanan son dakika açıklamasında 172 personel alımı yapılacağına yer verildi. İlan yazımızda.

Hemşire, temizlik dağıtım ve taşıma personeli, büro personeli, anestezi, diyaliz, eczane, tıbbi görüntüleme, patoloji, odyometri teknikeri, laborant ve eczacı kadrolarına personel alımı için başvurular bugünden itibaren alınmaya başlandı.

KİMLER İLANA BAŞVURABİLİR?

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır: a) T.C. Vatandaşı olmak.  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.  c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.  d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.  e) 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince yerleşmeye hak kazanıp müracaatta bulunan adaylar hakkında arşiv araştırması yaptırtılacak olup, arşiv araştırması sonucuna müteakip sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir. 

3- Tüm ünvanlara başvuracak adayların ilan tarihinin son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (36 yaşından gün almamış) olmaları gerekmektedir. 

4- Adaylar sadece ilanda belirtilen tek bir nitelik kodu için başvuru yapabileceklerdir. Adayın birden fazla nitelik koduna başvuru yaptığının tespiti halinde, her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.

 5- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin ve genel şartların (mezuniyet, KPPS puanı, yaş şartı, cinsiyet, istenen unvanlar için deneyim şartı, vb.) tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

6- 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve en az 60 (altmış) puan almış olmak. (Lisans mezunları için 2022 KPSS P3, Önlisans mezunları için 2022 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 puanı esas alınmaktadır. Adayların KPSS puan türünün, başvurulan ünvanda ve nitelik kodunda aranan mezuniyet şartına uygun olması gerekmektedir. Örneğin, önlisans mezuniyeti istenen bir nitelik koduna başvuracak adayın 2022 KPSS puan türünün de önlisans düzeyinde olması gerekmektedir.) 

7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 

 8- Tüm ünvanlara başvuracak adayların, başvuracağı kadroya ilişkin hizmetleri ve kurumun vereceği benzeri diğer görevleri sürekli yapmasına mani olabilecek hastalık ve benzeri engeli bulunmamak.

9- Vazifesini yerine getirmeye engel olabilecek zihinsel ya da fiziksel herhangi bir engele sahip olmadığını kanıtlayan nitelikte bir sağlık belgesine sahip olmak. (bu belge adaylar yerleştikten sonra işe yerleşmeye hak kazanan adaylardan istenecektir.)  

10- Tüm unvanlara başvuracak adayların, nöbet ya da vardiya usulü çalışmasına engel olabilecek bir durumu bulunmamak. 11- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması. Eczacı Pozisyonuna Başvuracak Adaylarda Aranan Özel Şartlar: Eczacı pozisyonuna başvuran adaylarda "Sözleşmeli Personel Çalışmasına İlişkin Esaslar" uyarınca KPSS puan şartı aranmayacaktır. Başvuruda bulunan aday sayısının ilanda belirtilen kadro sayıdan fazla olması durumunda, adaylara mülakat yapılacak olup, kazanan adaylar mülakat başarı puan sıralamasına göre belirlenecektir. Mülakat yapılması durumunda, mülakatın tarihi, yeri ve saati Üniversitemiz “www.mcbu.edu.tr” internet adresi üzerinden duyurulacaktır. 

BAŞVURU

Başvuru evrakları şu şekilde:

1- Fotoğraflı Sözleşmeli İş Talep Başvuru Formu (Form aday tarafından eksiksiz doldurulup ilgili alana fotoğraf yapıştırıp imzalanacak ve ekine, başvurulan nitelik kodu için istenen belgeler eklenerek süresi içerisinde teslim edilecektir.) 2- Mezuniyet Belgesi (başvurulan nitelik kodu için ilan kodunun karşısında yer alan Aranılan Niteliklerde istenen mezuniyet şartını karşılayan mezuniyet belgesinin barkotlu e-Devlet çıktısı veya ilgili alandaki diplomanın bir fotokopisi teslim edilecektir.) 3- 2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (Eczacı pozisyonu hariç) (başvurulan nitelik kodu için ilan kodunun karşısında yer alan KPSS Puan Türü şartını sağlayan sonuç kontrol kodu olan 2022 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı teslim edilecektir.) 4- Deneyim Belgesi (başvurulan nitelik kodu için ilan kodunun karşısında yer alan Aranılan Niteliklerde mesleki deneyim şartı istenmişse; adayların barkotlu SGK hizmet belgesine ek olarak mesleki deneyim istenen serviste istenen süre kadar çalışıldığını gösterir çalışılan kurumdan alınacak imzalı/kaşeli belge teslim etmeleri gerekmektedir.) * Tüm ünvanlara başvuracak adayların ilan tarihinin son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (36 yaşından gün almamış) olmaları gerekmektedir.  

Başvuru Adresi : Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi 45140 Yunusemre/Manisa Tel: 0 (236) 201 10 00 Web: www.mcbu.edu.tr Başvuru Şekli : Sadece şahsen (ya da noter vekaleti verilmiş vekili tarafından) başvuru alınacaktır. Başka yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç


;