Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 50 KPSS ile en az lise mezunu personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023
Finans7 Haber
Bizi Takip Edin
App Store Google Play

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 50 KPSS ile en az lise mezunu personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi en az lise mezunlarından personel alımı yapacağını duyurdu. İlan yazımızda.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 50 KPSS ile en az lise mezunu personel alımı yapacak: İşte başvuru 2023

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 15 personel alımı yapacak.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada farklı kadrolarda istihdam etmek üzere sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Büro personeli, tekniker, şoför, destek personeli, aşçı kadrolarına yapılan personel alımında başvurular alınmaya başladı.

İlana başvuruda bulunacak adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
4- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
5- 2022 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Başvuru esnasında ilan şartlarına göre 2022 KPSS P93 Puanı veya 2022 KPSS P94 Puanı esas alınacaktır.
6- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
7- Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
8- 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.
9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)
10- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
11- Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu'nun 3. maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacak;
Araştırma sonucunun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.
12- KPSS' de yüksek puan almış olmak sözleşmeli personel pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. İlanımızda belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
13- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
14- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır.
15- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Ek Madde 6 gereği "İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan
anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi..." hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
16- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Persone lalımı yapılacak kadrolar şu şekilde:

BAŞVURU

Personel alımına başvurular Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı yolu 10. Km. Evliya Çelebi Yerleşkesi / Kütahya adresine şahsen yapılacak. Adaylar başvurularını aşağıdaki evraklarla birlikte 15 gün içinde yapacak.

1- 2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (Sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
2- Başvuru formu ( Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir.) (fotoğraflı ve imzalı), (Nitelik kodu ve unvanı belirtilmek zorundadır.)
3- Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecek olup, sorgulama kodu net ve okunur olmalıdır.)
4- Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi (Net ve okunur olmalıdır.)
5- Fotoğraf (1 Adet)
6- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)
7- Adli Sicil Kaydı (e-Devletten resmi kurum / memuriyet seçeneği kullanılmalıdır.)
8- Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi
9- Destek Personeli (Şoför) ilanı için SRC-2 Belgesi
10- Destek Personeli (Aşçı) ilanı için istenilen Sertifika veya Ustalık Belgesi 

İlan metni için TIKLAYIN

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
a) İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek kazanan adayların listesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar https://www.dpu.edu.tr internet
adresinde yayımlanacaktır. Kazanan adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır.
b) İlan edilen boş pozisyon adedi kadar aday ataması yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi
büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
c) Atanmaya hak kazanıp süresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya iptal edilen adayların yerine yedek listedeki adayların puan sıralamasına göre atamaları
yapılacaktır.
ç) Arşiv araştırması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen
belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep etmeyecek ve
haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

Yorumlar (0)
Seçili Yorum Avatarı

Seç